Підручник Біологія 7 клас - Соболь В.І. - Абетка 2015 рік

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Виділення - це своєрідне неперервне прибирання й підтримка чистоти в організмі.

Дитяча енциклопедія «Аванта+»

§38. ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН

Основне поняття: ВИДІЛЕННЯ

Пригадайте! Що таке обмін речовин?

Поміркуйте

Надворі знову листопад,

І листя з дерева летить,

І промінь сонця золотить

Легким туманом вкритий сад.

Ткач Коваленко

Рослини в процесі життєдіяльності утворюють дуже мало шкідливих і непотрібних сполук, але й вони видаляються з клітин. Під осінь такі продукти нагромаджуються в листі дерев, і будуть видалені під час листопаду. Що видаляють з організму тварини, як це відбувається?

ЗМІСТ

Яке значення виділення для організму тварин?

З організму тварин видаляються дуже різні речовини. Вони можуть накопичуватися та спричинювати порушення нормального життя тварини. Такими сполуками можуть бути: 1) кінцеві продукти окиснення (вуглекислий газ, вода); 2) надлишок води й солей; 3) отруйні сполуки, що надійшли до організму з їжею або утворилися під час реакцій (наприклад. амоніак); -1) кінцеві продукти обміну білків (це нітрогенвмісні сполуки - амоніак, сечовина, сечова кислота); б) чужорідні речовини (наприклад, отрутохімікати).

У тварин, які ще не мають справжніх тканин та органів (губки, кишковопорожнинні) виділення продуктів обміну здійснюється на рівні клітин через їхні мембрани за допомогою скоротливих вакуоль та залишкових тілець. А в усіх інших тварин у цьому процесі беруть участь різні органи. Першу групу утворюють органи, які спеціалізуються на виділенні, - протанефридії, метанефридії, зелені залози, видільні трубочки, нирки. Спеціалізовані органи видаляють сечу - рідину з розчиненими речовинами. До другої групи відносять органи дихальної, травної та покривної систем, які, окрім своїх функцій, здійснюють ще й видільну. Так, зябра й легені видаляють вуглекислий газ, кишечник - неперетравлені рештки, шкіра - солі, сечовину.

Навіть при такому поверхневому огляді можна здивуватись і запитати: для чого ж така різноманітність органів «прибирання й підтримки чистоти»?Причина в тому, що виділення забезпечує таку необхідну й таку важливу для життєдіяльності умову як постійність умов внутрішнього середовища - гомеостаз. Окрім того, така різноманітність органів пояснюється ще й тим, що видільна система може найкращим чином здійснювати виділення в різних умовах існування: видаляти надлишок солей у морських мешканців і надлишок води у прісноводних, економити воду в мешканців посушливих місцевостей, швидко звільняти рухливих тварин від зайвої ваги тощо.

Отже, ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН - сукупність процесів, що забезпечують виведення з організму надлишку води, кінцевих продуктів обміну, солей та отруйних речовин, що потрапили в організм або утворилися в ньому.

Які типи органів виділення є у тварин?

У процесі еволюції тваринного світу органи виділення з’явилися на досить пізніх етапах. У губок та кишковопорожнинних спеціалізованих органів немає і виділення з організму кінцевих продуктів обміну здійснюється шляхом дифузії через поверхню тіла. Перші спеціалізовані органи виділення - протонефридії з'являються у плоских червів. Це розгалужена трубочка, що відкривається на поверхні тіла порою. У кільчастих червів, які ведуть водний спосіб життя, функціонують метанефрида. Вони мають вигляд трубок, що одним кінцем відкриваються в порожнину, а протилежним кінцем - назовні. Органами виділення наземних безхребетних (павукоподібних, комах) є видільні трубочки (мальпігієві судини) кількістю від двох до кількох сотень. Кожна судина відкривається в кишечник на межі середньої та задньої кишок, а інший кінець сліпо замкнений і омивається гемолімфою.

У хребетних тварин органами виділення є парні нирки, які розташовані в черевній порожнині поблизу хребта. Кожна нирка складається з тисяч ниркових елементів, що тісно пов’язані кровоносними судинами. Канальці від цих елементів збирають сечу та спрямовують її до парних сечоводів, які ведуть до сечового міхура. Останній відкривається назовні сечовивідним каналом, або сечівником.

У більшості хребетних тварин органи виділення формують сечовицільну систему, до якої входять сечовивідні шляхи (сечоводи, сечовий міхур, сечівник) та органи утворення сечі (нирки).

Іл. 151. Схема будови протонефридія планарії: 1 - видільний канал; 2 - розгалуження канальців; 3 - зірчасті клітини: 4 - мерехтливий пучох

Іл. 152. Метанефридії дощового черв'ячка

Iл. 153. Мальпігієві судини комах: 1 - середня кишка: 2- видільні трубки; 3 - задня кишка; 4 - пряма кишка

Отже, основними типами органів виділення у тварин є протонефридії, метанефридії, видільні трубки, нирки.

Які форми виділення с у тварин?

Діяльність більшості спеціалізованих органів виділення пов’язана з процесами фільтрації та зворотнього всмоктування. Так, до нирок надходить кров, яка містить розчинені речовини для видалення з організму. Кров фільтрується з утворенням сечі, з якої завдяки всмоктуванню повертаються в організм корисні речовини.

Своєрідною формою виділення є переведення у важкорозчинну форму шкідливих речовин, що здійснюється в спеціальних клітинах тіла. Наприклад, жирове тіло в комах має клітини, здатні накопичувати й ізолювати сечову кислоту.

Важливе місце в «прибиранні» належить і такій формі виділення як перетворення речовин. Наприклад, печінка здатна перетворювати певні отруйні речовини в нешкідливі для організму сполуки. Особливо важливим у цьому значенні є перетворення отруйного амоніаку в розчинну й безпечну сечовину. Синтез сечовини в клітинах печінки - основний шлях знешкодження амоніаку в усіх хребетних тварин.

Таким чином, можна назвати три основні форми виділення: 1) розчинення продуктів обміну й видалення їх із сечею; 2) ізолювання продуктів обміну; 3) перетворення продуктів обміну в нешкідливі.

Дослідження сечі в різних групах тварин дозволяють розширити уявлення про форми виділення. У водних тварин у сечі переважає легкорозчинний амоніак, у водно-наземних - сечовина, а в наземних - важкорозчинна сечова кислота. Тому за переважанням одного з трьох нітрогенвмісних продуктів білкового обміну тварин поділяють на три групи з відповідною формою виділення: 1) тварини, які виділяють амоніак (більшість безхребетних, прісноводні кісткові риби); 2) тварини, які виділяють сечовину (хрящові риби, морські кісткові риби, амфібії, ссавці); 3) тварини, які виділяють сечову кислоту (комахи, плазуни, птахи). Умови життя на суші (економія води) зумовлюють заміну кінцевих продуктів обміну - легкорозчинні аміак і сечова кислота замінюються важкорозчинною сечовою кислотою (комахи, плазуни, птахи).

Отже, різноманітність продуктів виділення породжує і різноманітність форм виділення.

Iл. 154. Сечовидільна система ссавців

Форми виділення

1. Розчинення продуктів обміну й видалення із сечею

2. Ізолювання продуктів обміну

3. Перетворення продуктів обміну в нешкідливі

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Вправа 1. Співставте органи виділення із групами тварин та їх представниками.

1 Протонефридії

А Кільчасті черви

а махаон

2 Метанефридії

Б Хребетні

6 планарія

3 Зелені залози

В Ракоподібні

в медична п'явка

4 Мальпігієві судини

Г Комахи

г морський лев

5 Нирки

Д Плоскі черви

д лангуст

Вправа 2. Опишіть способи виділення зображених тварин, назвавши: 1) тип органів виділення; 2) шляхи виділення; 3) групу тварин за нітрогенвмісним продуктом виділення.

Іл. 155. 1 - сом звичайний; 2 - вивільга (самець); 3 - гепард

Біологія + Екологія життя

«Цілий рік мандрують морські черепахи теплими морями й океанами. Лише раз у рік. уночі, у призначений для цього час. виходять самки на піщані плями, щоб зарити в затишному місці купки відкладених яєць. Повертаючись назад у море, черепахи гірко плачуть, капають на сухий пісок великі солоні сльози», - читаємо в одному з творів про черепах. Але плачуть не лише черепахи, плачуть крокодили, ігуани, пінгвіни, чайки, альбатроси та інші морські мешканці. Спробуйте пояснити, чому плачуть морські рептилії та птахи, чому їхні сльози солоні?

Іл. 156. Морська черепаха

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке виділення? 2. Наведіть приклади речовин, що виводиться з організму тварин. 3. Назвіть основні типи органів виділення тварин. 4. Яке основне значення виділення у тварин? 5. Назвіть форми виділення у тварин. 6. Які органи виділення у хребетних тварин?

7-9

7. Яке значення мас виділення для організму тварин? 8. Які типи органів виділення є у тварин? 9. Які форми виділення е у тварин?

10-12

10. Опишіть способи виділення на прикладі конкретних тварин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити