Підручник Біологія 7 клас - Соболь В.І. - Абетка 2015 рік

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі.

Книга Буття, 1.22

§44. РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН

Основні поняття: РОЗМНОЖЕННЯ. СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ. НЕСТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ

Пригадайте! Як розмножуються рослини?

Поміркуйте

Відомий шведський натураліст ХVIII століття К. Лінней стверджував, що в тропічних країнах три мухи можуть за той самий час з’їсти здохлу зебру, що й лев. Доведіть це твердження.

ЗМІСТ

Яке значення і форми розмноження тварин?

РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН - відтворення тваринних організмом нових особин. Початок новим організмам дають окремі клітини або групи клітин батьківських особин. У цих клітинах у ядрі є спадкова інформація про всі ознаки майбутніх нащадків. Записана така інформація на універсальних інформаційних носіях, якими є молекули ДНК. Перед розмноженням ці молекули подвоюються й «упаковуються» в клітини, призначені для розмноження. Ними можуть бути клітини тіла тварини або клітини, що формуються в спеціалізованих органах розмноження - яєчниках та сім’яниках. У першому випадку клітини називаються нестатевими, у другому - статевими. Таким чином, у розмноженні беруть участь два види клітин - нестатеві й статеві, тому виділяють дві форми розмноження - нестатеву й статеву.

Таблиця 17. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

Ознаки

Нестатеве розмноження

Статеве розмноження

Клітини, які беруть участь

Нестатеві

Статеві

Участь батьківських особин

Здебільшого одна

Здебільшого дві

Подібність

нащадків

Нащадки є майже точними «копіями»батьків

Нащадки поєднують ознаки кожного з батьків, тому відмінні й неповторні

Біологічне

значении

Забезпечує швидке відтворення великої кількості подібних нащадків

Забезпечує повільне відтворення невеликої кількості різних нащадків

Переважаючою формою розмноження в тварин є статеве. Таке розмноження дозволяє статевим клітинам утворюватися як в одному батьківському організмі, так і в двох різних, один з яких є жіночою особиною, а інший - чоловічою.

Значення нестатевого і статевого розмноження для виду полягає в безперервному швидкому чи повільному поповненні й заміні однакових чи різних особин, які гинуть у природі з різних причин. Крім того, розмноження дозволяє збільшити чисельність виду й мати перспективи в еволюційному розвитку. Унаслідок розмноження, замість старих і хворих особин з’являються молоді й здорові. Місце тих, що загинули, займають нові, і вид, таким чином, зберігається й продовжує своє існування.

Отже, розмноження в тварин, як і в рослин та грибів, забезпечує утворення нащадків і буває нестатевим та статевим.

Які способи й значення нестатевого розмноження у тварин?

НЕСТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ - це відтворення собі подібних за участю нестатевих клітин. Перевагою такого розмноження в тварин є те, що воно відбувається без затрат енергії на пошуки партнера протилежної статі. Але нестатеве розмноження має й великий недолік - подібність нащадків. Якщо середовище існування організмів з нестатевим розмноженням зміниться, то подібним організмам одного виду з однаковими пристосуваннями загрожує загибель. Тому нестатева форма розмноження характерна для нижчих тварин і відбувається тоді, коли в навколишньому середовищі є сприятливі умови.

Найчастіше нестатеве розмноження в тварин здійснюється за допомогою групи нестатевих клітин тіла. Основними способами нестатевого розмноження є фрагментація та брунькування.

Фрагментація - спосіб нестатевого розмноження, коли тіло багатоклітинної тварини ділиться поперечним поділом на багато частин, кожна з яких росте й утворює новий організм. Так можуть розмножуватися багатощетинкові черви, морські зірки.

Брунькуванням, називають спосіб нестатевого розмноження, коли на тілі тварини утворюються багатоклітинні утвори бруньки, що згодом відокремлюються або залишаються на тілі на все життя (напр., губки, гідри, коралові поліпи).

Іл. 175. Брунькування гідри

Іл. 176. Фрагментація морської зірки

Отже, нестатеве розмноження обмежує різноманітність ознак у нових особин, але може за короткий сприятливий період забезпечити швидке утворення великої кількості нащадків з подібними ознаками.

Як відбувається статеве розмноження тварин?

СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ - це відтворення собі подібних за участю статевих клітин. Ці клітини містять половинний набір інформації, оскільки в статевому розмноженні беруть участь дві батьківські особини. Обов’язковою умовою статевого розмноження є зустріч гамет і їхнє злиття - запліднення, що супроводжується утворенням повного й необхідного для розвитку нового організму набору спадкової інформації.

Гамети, що утворюються чоловічою особиною, називаються сперматозоїдами, а жіночі гамети - яйцеклітинами.

Запліднення - процес злиття чоловічої й жіночої гамет з утворенням зиготи, яка дає початок новому організму.

Розрізняють зовнішнє запліднення, при якому злиття гамет відбувається поза тілом самки, і внутрішнє запліднення, при якому гамети зливаються в тілі самки. Зовнішнє запліднення характерне для водних тварин (двостулкові молюски, кісткові риби, амфібії), а зовнішнє - для наземних тварин (черевоногі молюски, павуки, комахи, плазуни, птахи, ссавці). Основними способами статевого розмноження є партеногенез, гермафродитизм та роздільностатевість.

Іл. 177. Статеві клітини й процес запліднення: 1 - сперматозоїд; 2 - яйцеклітина; 3, 4, 5 - стадії запліднення

Таблиця 18. ОСНОВНІ СПОСОБИ СТАТЕВОГО РОЗМНОЖЕННЯ

Назва

Визначення й приклади

Партеногенез

Розвиток організмів з незаплідненої яйцеклітини (попелиця, дафнія, палочник, коловертка, кавказька скельна ящірка, срібний карась)

Гермафродитизм

Розмноження за участю чоловічих та жіночих гамет, які розвиваються в одному організмі (гідра, паразитичні плоскі черви, дощові черв'яки, черевоногі молюски, коралові риби)

Роздільно-статевість

Розмноження, коли сперматозоїди утворюються в чоловічому організмі, яйцеклітини - в жіночому (напр., круглі черви, головоногі молюски, членистоногі, хребетні тварини)

Отже, статеве розмноження має переваги над нестатевим, оскільки нові особини успадковують ознаки обох батьківських особин і тому мають можливість краще пристосовуватися до навколишнього середовища.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Розвиваємо уміння

Уважно прочитаємо текст й розглянемо запропоновані ілюстрації, що пояснюють процес передачі спадкової інформації під час розмноження. Вставте в текст та співставте з малюнками такі поняття: А - хромосоми; Б - ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота); В - ядро; Г - мітоз; Д - мейоз.

«Спадкова інформація організмів записана на … … … … Ця хімічна сполука бере участь в утворенні особливих органел - … … … … Саме вони і є носіями спадковості та зберігаються в … … … … … Основою розмноження є здатність клітин до … … … Існують два основних типи поділу клітин, які беруть участь у розмноженні. Один із них здійснює утворення клітин для нестатевого розмноження - … … … …, а інший - клітин, які є основою статевого розмноження - … … … … … .»

Біологія + Міфологія

Амазонки - міфологічне войовниче плем'я жінок, у середовище яких не допускалися чоловіки. За стародавніми переказами, вони утворили могутню державу на чолі з царицею. Одружувалися з представниками сусідніх племен тільки для продовження роду, потім відсилали чоловіків назад. Новонароджених хлопчиків віддавали батькам, дівчаток виховували для війни. Є «амазонки» й серед тварин.

Наприклад, у кавказької скельної ящірки самців взагалі немає або їх не можуть знайти. Як же відбувається статеве розмноження у таких видів?

Iл. 178. Кавказька скельна ящірка

Навчаємося пізнавати

Міні-проект «ТУРБОТА ПРО ПОТОМСТВО»

З розмноженням у тварин пов’язана велика кількість пристосувань, зокрема плодючість організмів і турбота про нащадків. Скористайтеся правилом-орієнтиром (див. додаток на с. 289) створення міні-проекту й доведіть значення турботи про потомство для розмноження.

Іл. 179. Прояви турботи про потомство тварин

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке розмноження у тварин? 2. Назвіть дві форми розмноження організмів. 3. Що таке нестатеве розмноження у тварин? 4. Назвіть основні способи нестатевого розмноження тварин. 5. Що таке статеве розмноження в тварин? 6. Назвіть основні способи статевого розмноження тварин.

7-9

7. Яке значення й форми розмноження тварин? 8. Які способи й значення нестатевого розмноження в тварин? 9. Як відбувається статеве розмноження тварин?

10-12

10. Як відбувається збереженням передача спадкової інформації при розмноженні?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити