Підручник Біологія 7 клас - Соболь В.І. - Абетка 2015 рік

ТЕМА 4 ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Як рослини, так і тварини бувають тісно пов'язані сіткою складних відносин.

Ч. Дарвін

§59. ОРГАНІЗМИ ТА ЧИННИКИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

Основне поняття: БІОТИЧНІ ЧИННИКИ

Пригадайте! Що таке абіотичні чинники?

Поміркуйте

Ця історія вже є широковідомою.

Якось до Ч. Дарвіна прийшли сусіди-селяни й запитали: «Кажуть, що Ви, великий учений, знаєте багато таємниць природи. А чи не порадите нам, що робити, аби корови додали більше молока?»

Замислився Дарвін, а потім і відповів: «Заведіть більше котів».

Селян, звичайно, така порада не влаштувала. «Чи не насміхаєтеся Ви з нас, вельмишановний пане? - здивувалися вони. - Як це коти можуть вплинути на надої молока?». Та все ж таки послухалися науковця, і через деякий час корови почали давати більше молока.

Спробуйте пояснити, яким чином домашні коти вплинули на підвищення надоїв?

ЗМІСТ

Чим зумовлена різноманітність біотичних чинників?

БІОТИЧНІ ЧИННИКИ - це чинники живої природи, що проявляються у вигляді взаємного впливу живих організмів різних видів один на одного. На певній ділянці Землі, наприклад, у полі, проживають різні організми і живуть не поодиноко, а групами, що називаються популяціями. На цьому полі є популяції різних видів рослин, тварин, грибів і бактерій. Між ними впродовж багатьох років формуються різноманітні взаємозв’язки, здебільшого через споживання їжі. Так, конюшину запилюють джмелі, миші живляться насінням конюшини й руйнують гнізда джмелів, коти живляться мишами, корова споживає конюшину, бактерії в ґрунті переробляють залишки тощо. Ось таку сукупність організмів назвали угрупованням, а відносини між організмами - біотичними зв’язками.

Біотичні зв'язки - сформовані усталені взаємовідносини між організмами популяцій одного чи різних видів, що формуються в угрупованнях упродовж багатьох років.

Зв’язки між організмами, що існують на певній території, дуже різноманітні: вони можуть приносити користь або шкоду, обумовлювати вплив на всі організми або лише на один з них тощо. Ці впливи можуть бути прямими та непрямими. Прямі зв’язки безпосередньо поєднують організми різних видів (олень поїдає траву), а непрямими є зв’язки, при яких організми одного виду впливають на інших організмів опосередковано (лев, поїдаючи зебру, впливає на ріст саванної рослинності). Більшість різних взаємодій між рослинами та іншими організмами можна звести до двох типів: симбіоз та антибіоз. Одні організми співіснують з організмами інших популяцій (симбіоз), а інші - навпаки, пригнічують або припиняють існування організмів інших видів (антибіоз).

Отже, біотичні чинники є різними завдяки величезній видовій різноманітності живої природи.

Які біотичні зв'язки забезпечують співіснування організмів в угрупованнях?

Симбіоз - тип взаємовідносин, при яких спостерігається співіснування організмів різних видів. Може ґрунтуватися на харчових (співіснування здійснюється через їжу) або просторових (співіснування здійснюється через оселення одного організму в середині або на поверхні іншого) зв’язках. Залежно від характеру взаємозв’язків між організмами розрізняють різні форми симбіозу: мутуалізм, коменсалізм і паразитизм.

Мутуалізм - форма взаємовідносин, при якій сумісне співіснування є корисним та обов'язковим для обох видів і вони не можуть жити самостійно. Наприклад: гриби і водорості, які утворюють лишайники, комахи (терміти, таргани) і джгутикові найпростіші, рак-самітник і актинії та ін.

Іл. 239. Приклади мутуалізму: 1 - рак - самітник і актинії; 2 - лишайник, тіло якого утворене грибом і водоростями

Коменсалізм - форма взаємовідносин, при якій один із двох існуючих разом видів отримує користь від сумісного існування, не завдаючи шкоди іншому виду. Коменсалізм може проявлятися у формах квартирантства (оселення на поверхні дерев орхідей, рибка гірчак відкладає ікру у черепашку беззубки річкової) чи нахлібництва (жуки живуть у мурашнику та виманюють їжу в мурашок) та ін.

Iл. 240. Приклади коменсалізму: 1 - рибка гірчак і беззубка річкова; 2 - орхідеї дерева

Паразитизм - форма взаємовідносин, при якій один із двох існуючих разом видів отримує користь від сумісного існування і завдає шкоду іншому виду. Наприклад, гриби-трутовики паразитують на деревах, печінковий сисун - у травній системі людини.

Iл. 241. Приклади паразитизму: 1 - міноги та риба: 2 - дерева й трутовики

Отже, основними формами симбіозу, спрямованими на співіснування організмів, є мутуалізм, коменсолізм і паразитизм.

Які біотичні зв'язки пригнічують або припиняють існування організмів інших видів?

Антибіоз - тип взаємовідносин, при якому одна із взаємодіючих популяцій різних видів відчуває негативний вплив іншої. Найчастіше проявляється у формі конкуренції, хижацтва, виїдання.

Хижацтво - форма взаємовідносин, при якій одні організми поїдають інших. Хижаки є серед тварин (леви, тигри), серед рослин (комахоїдні рослини), серед грибів (хижі гриби, які живляться нематодами). Внутрішньовидове хижацтво називають канібалізмом (наприклад, статевий канібалізм серед павуків).

Іл. 242. Приклади хижацтва: 1 - морський леопард і пінгвін; 2 - венерина мухоловка й комахи

Іл. 243. Приклади виїдання і конкуренції: 1 - коала живиться листям евкаліпта; 2 - турнірні бої оленів

Виїдання - форма взаємовідносин, при якій рослиноїдні тварини поїдають представників різних видів рослин. Наприклад, олені, антилопи поїдають траву, вивірка живиться горіхами.

Конкуренція - форма взаємовідносин, що є змаганням за засоби існування й умови розмноження між особинами одного виду (внутрішньовидова) або різних (міжвидова) видів. Наприклад, сірий пацюк конкурує з чорним, сосни в одновіковому лісовому насадженні конкурують між собою, турнірні бої оленів визначають сильнішого для продовження роду та ін.

Отже, основними біотичними зв'язками, що пригнічують або припиняють існування організмів інших видів, є хижацтво, виїдання й конкуренція.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія + Екологія

Усім відомі пташині базари - колонії морських птахів різних видів (кайри, баклани, мартини, альбатроси), які гніздяться на островах. Місцеві жителі, які займаються рибним промислом, кажуть: «Хочеш бути з рибою, бережи птахів». Їм можна заперечити - більшість цих птахів живиться рибою, тому складають певну конкуренцію тим же рибалкам. Застосуйте свої знання взаємозв’язків у природі й доведіть правдивість слів місцевих рибалок.

Навчаємося пізнавати

Проаналізуйте названі приклади взаємовідносин організмів, співставте їх з ілюстраціями та визначте тип і форму цих біотичних зв’язків:

1 - крокодил-самець поїдає молодого крокодила;

2 - рибка-клоун і актинія;

3 - шишкар живиться насінням ялини;

4 - черепаха й риби-прилипали;

Б - рафлезія та корені ліани;

б - турнір жуків-оленів.

Іл. 244. Приклади біотичних зв'язків між організмами

Накресліть схему «Різноманітність біотичних зв’язків» і сформулюйте висновок із наведених прикладів про взаємодію організмів між собою.

Біологія + Економіка

Кооперація - це форма організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення загальної мети або задоволення потреб. Кооперація розглядається як третій сектор економіки, поряд із приватним і державним. А що таке протокооперація в біології?

Іл. 245. Приклади протокооперації: 1 - буйвол і шпаки: 2 - мурена і рибки чистильщики: 3 - крокодил і чібіс

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке біотичні чинники? 2. Що таке біотичні зв'язки? 3. Наведіть приклади співіснування організмів. 4. Назвіть основні форми співіснування організмів. 5. Що таке антибіоз? 6 Наведіть приклади антибіозу.

7-9

7. Чим зумовлена різноманітність біотичних чинників? 8. Які біотичні зв'язки забезпечують співіснування організмів в угрупованнях ? 9. Які біотичні зв'язки пригнічують або припиняють існування організмів інших видів?

10-12

10. На прикладі пташиних базарів продемонструйте різноманітність біотичних зв'язків та поясніть їх значення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити