Підручник Біологія 7 клас - Костіков І. Ю. - Освіта 2015 рік

Тема 4. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтеся про те:

✓ що вивчає наука екологія;

✓ як здійснюється кругообіг речовин і передача енергії в природі;

✓ чому треба охороняти природу і як ця охорона здійснюється.

7klas_3.files/image268.jpg

§ 43. ПОПУЛЯЦІЯ, ЕКОСИСТЕМА, ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА

Ви дізнаєтеся про те, що вивчає наука екологія, які існують угруповання живих організмів та як вони пристосовуються до умов довкілля.

- Часто чую по телебаченню вислів «погана екологія». Що він означає?

Як ви вже знаєте, різноманітні живі організми постійно взаємодіють між собою, тому між тваринами, рослинами, грибами й бактеріями утворюються численні зв'язки і взаємовідносини.

Також вам відомо, що рослини самостійно утворюють органічні речовини із неорганічних за допомогою сонячної енергії у процесі фотосинтезу. Гриби живляться розчиненими у воді готовими органічними речовинами, які всмоктують усією поверхнею тіла. Тварини, навіть якщо вони одноклітинні, здатні активно поглинати їжу (органічні речовини рослин, тварин, грибів або бактерій). Відповідно й роль у природі рослин, грибів, тварин і бактерій різна, тому що залежить вона від способу живлення відповідного організму.

У 6 класі ви дізнатися, що на живі організми впливають певні чинники довкілля (температура, вологість, освітленість тощо). Вплив таких чинників на живі організми та взаємовідносини організмів між собою вивчає наука екологія. Назва цієї науки, основи якої розробив видатний німецький вчений Ернст Геккель, походить від давньогрецьких слів «ойкос» — оселя, житло, будинок, і «логос» — наука. Отже, екологія — це наука про «дім», в якому живе людина та інші організми, що населяють нашу планету.

Цікаво знати

Вислів «погана екологія» не зовсім доречний, Тому що екологія — це наука, а наука не може бути поганою або хорошою. Мається на увазі стан довкілля, а от він може стати поганим, якщо люди не знають основ екології.

Усі живі та неживі об'єкти, що існують на Землі або в деякій її частині, називають навколишнім середовищем, або довкіллям. Навколишнє середовище включає безліч об'єктів живої та неживої природи, в тому числі й привнесених людиною в результаті її господарської діяльності. Ті об'єкти, які здатні прямо чи опосередковано впливати на живі організми, викликаючи у них необхідність до пристосування, називають чинниками середовища. Чинники середовища є дуже різноманітними, вони мають різну природу і по-різному діють на живі організми.

7klas_3.files/image269.jpg

Мал. 258. Чинники середовища

За походженням чинники середовища можна розділити на три групи (мал. 258).

Абіотичні чинники — це чинники неживої природи.

Серед абіотичних чинників можна виділити кліматичні (освітленість,, температура, вологість, атмосферний тиск, швидкість вітру тощо), грунтові (вологість, вміст повітря, кислотність, вміст мінеральних речовин, вміст гумусу), ландшафтні (висота місцевості над рівнем моря, широта місцевості по відношенню до екватора), фізичні (шум, вібрація, гравітація, магнітне, електромагнітне та іонізуюче випромінювання) тощо.

Незмінних чинників середовища не існує, вони постійно змінюються в часі. Проте ці зміни можуть бути періодичними, тобто повторюватися через певні проміжки часу. Це, наприклад, добова періодичність освітленості, сезонна періодичність пір року, місячні ритми і пов'язані з ними чинники (вологість, температура, вміст кисню у воді), інші чинники не мають правильної періодичності або циклічності, тому і називаються неперіодичними.

Біотичні чинники — це чинники живої природи.

Серед біотичних чинників розрізняють фітогенні (вплив рослин на організм), зоогенні (вплив тварин на організм), мікробогенні (вплив бактерій), мікогенні (вплив грибів).

Окрему, дуже важливу групу складають антропогенні чинники, які визначаються сукупністю впливів людини на життя організму.

Як ви вже знаєте, особини одного виду займають певну територію — ареал. Але в межах ареалу є багато ізольованих одне від одного місць, які відрізняються умовами існування.

Згадаємо про таку рибу, як звичайний окунь. Як ми знаємо, ця риба може жити в різноманітних прісних водоймах (озерах, ставках, річках). Ці водойми відрізняються умовами існування. В озерах і ставках немає течії, а в ріпках вона є. Різні водойми можуть відрізнятися характеристиками ґрунтового покриття дна (піщаний, кам’янистий, мулистий) та складом рослинності й тваринного світу. Люди давно помітили, що й окуні у різних водоймах — різні (мал. 259). Такі самі приклади можна навести для багатьох видів тварин, рослин і грибів.

7klas_3.files/image270.jpg

7klas_3.files/image271.jpg

Мал. 259. Окуні з різних водойм

Групу особин одного виду, яка існує на території з однаковими умовами, називають популяцією. Наприклад, популяцією є всі особини окуня, які живуть у невеликому озері, або всі дуби в лісовому масиві.

Слово популяція» походить від латинського «популюс» —народ.

Популяції мають ряд властивостей, які не притаманні окремій особині. До них відносяться чисельність (загальна кількість особин на території, яку займає популяція) та щільність (визначається середньою кількістю особин на одиницю площі або об'єму простору, який займає популяція).

Популяції властива певна структура, яка визначається розподілом особин по території, співвідношенням груп за статтю, віком, особливостями зовнішнього вигляду тощо. На структуру популяції, з одного боку, впливають особливості життєдіяльності даного виду, а з іншого — чинники середовища. Отже структура популяції має пристосувальний характер.

Кожний організм оточує безліч інших організмів, він вступає з ними в найрізноманітніші відносини і не може існувати без цього живого оточення. Зв'язок з іншими організмами — необхідна умова живлення і розмноження, можливість захисту, а з іншого боку — це часто навіть безпосередня загроза існуванню особини або популяції.

Різноманітні живі організми утворюють певні угруповання, в які входять види, пристосовані до спільного проживання.

Одним з найбільших і найважливіших таких угруповань є екосистема. Де поняття запропонував у 1985 році англійський ботанік Артур Тенслі.

Розрізняють екосистему тундри, екосистему океану, екосистему пустелі.

Екосистема — це будь-яка спільнота живих істот разом з їх середовищем існування, яка функціонує як єдине ціле.

Всі природні екосистеми пов'язані між собою, і разом утворюють живу оболонку Землі, що називається біосферою.

ВИСНОВКИ

1. Чинники середовища можна розділити на три великі групи: абіотичні, біотичні та антропогенні.

2. Популяція — група організмів одного виду, яка існує на території з однаковими умовами.

3. Популяції мають властивості, які не притаманні окремій особині, зокрема чисельність та щільність.

4. Екосистема — це спільнота живих істот разом з їх середовищем існування, яка функціонує як єдине ціле.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Абіотичні чинники, антропогенні чинники, біосфера, біотичні чинники, екологія, екосистема, навколишнє середовище, або довкілля, чинники середовища.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Наведіть приклади наземної і водної екосистем.

2. Які чинники середовища відносяться до абіотичних?

3. Наведіть приклади періодичних і неперіодичних чинників.

4. Як ви вважаєте, зараження паразитами — це абіотичний чи біотичний чинник?

5. До якої групи чинників середовища відноситься клімат?

ЗАВДАННЯ

Розподіліть запропоновані нижче чинники середовища на три групи:

а) абіотичні; б) біотичні; в) антропогенні.

Чинники середовища:

1) вирубка лісів;

2) середньорічна температура повітря;

3) чисельність хижаків;

4) забруднення води побутовими стоками;

5) кислотність фунту;

б) швидкість течії річки;

7) склад рослинності;

8) обробка полів гербіцидами;

9) чисельність проміжних хазяїв гельмінтів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити