Підручник Біологія 7 клас - Костіков І. Ю. - Освіта 2015 рік

Тема 4. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 44. ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОЛК ЕНЕРГІЇ

Bи дізнаєтеся про те, що такe ланцюги живлення і з яких ланок вони складаються, а також про те, як забезпечується потік енергії в екосистемах.

- Чому кажуть, що Сонце є основою життя на Землі?

Для існування будь-яких живих істот необхідна енергія. Усім живим організмам властивий обмін речовинами і енергією я довкіллям.

Енергію для забезпечення процесів життєдіяльності тварини отримують у процесі живлення. Проте поживні речовини, які споживають тварини, не з’являються самі по собі, нізвідки, а утворюються у процесі фотосинтезу. Тому для біосфери Землі головним джерелом енергії є Сонце.

Люди здавна бачили зв’язок між Сонцем і природними явищами, знали, що Сонце — джерело тепла, що від нього залежить розвиток рослин і життя тварин. Тому практично всі народи в давнину обожнювали Сонце.

Зараз ми знаємо, що енергію Сонця використовують зелені рослини, які у процесі фотосинтезу з неорганічних речовин, що містяться в грунті, та води утворюють органічні речовини, з яких побудовані їхні організми.

Рослинами живляться різноманітні рослиноїдні тварини, а цими тваринами — хижаки. Рослини, або частини їхніх тіл, з часом відмирають і потрапляють в грунт у вигляді рослинного опаду.

Рослинний опад і залишки тіл загиблих тварин стають джерелом поживних речовин і енергії для бактерій і грибів, які розкладають їх до неорганічних речовин, які залишаються в ґрунті і далі залучаються до кругообігу речовин.

Отже, частина сонячної енергії поглинається рослинами і перетворюється в енергію органічних речовин, утворених в процесі фотосинтезу. Тварини отримують енергію, споживаючи ці речовини. Енергія, що надходить з їжею, забезпечує рух тварин, підтримання сталої температури тіла у теплокровних тварин, утворення та передачу нервових сигналів, забезпечує різноманітні процеси життєдіяльності. Отже, енергія органічних речовин, що надходять я їжею, перетворюється в інші види енергії і поступово розсіюється. Таким чином утворюється потік енергії в біосфері.

В екосистемах потік енергії здійснюється по ланцюгах живлення (мал. 260).

Ланцюг живлення — це послідовність організмів, що відображає харчові зв’язки між ними, тобто показує, хто ким живиться і отримує таким чином органічні речовини і енергію.

7klas_3.files/image272.jpg

Мал. 260. Схема ланцюга живлення наземної екосистеми

Ланцюги живлення починаються з фотосинтезуючих організмів, передусім зелених рослин, які утворюють (продукують) складні органічні речовини з неорганічних. Таким чином зелені рослини виковують в ланцюгах живлення роль продуцентів — організмів, які утворюють органічну масу, що може стати джерелом поживних речовин і енергії для інших організмів екосистеми. За типом живлення продуценти є автотрофами.

Ті організми, які споживають інші організми або їхні частини, називаються консументами. У ланцюзі живлення, як правило, є кілька ланок консументів. Так рослиноїдні тварини є консументами першого порядку. Ті хижаки, які живляться рослиноїдними тваринами, є консументами другого порядку і так далі. Цікаво, що паразити, які живляться клітинами чи поживними речовинами з кишечника хазяїна, також є консументами.

Нарешті ті організми, які живляться залишками тіл тварин і рослинним опадом, розкладаючи їх до неорганічних речовин, виконують роль редуцентів. Це гетеротрофні організми (найчастіше бактерії і гриби), що живляться залишками рослин і тварин або всмоктують водні розчини простих органічних речовин. Як ви знаєте, такий спосіб гетеротрофного живлення називають сапротрофним. В результаті діяльності редуцентів із залишків відмерлих організмів утворюються неорганічні речовини, необхідні для життєдіяльності рослин. Так редуценти замикають кругообіг речовин у природі.

Кожній екосистемі притаманна своєрідна структура ланцюгів живлення, яка визначається складом організмів, виливом чинників середовища та типом середовища існування.

Наприклад, в екосистемі океану роль продуцентів виконують водорості. Одноклітинними водоростями живляться інфузорії, дрібні ракоподібні та інші планктонні організми. Вони і є консументами першого порядку. Консументами другого і наступних порядків е різноманітні хижі безхребетні тварини, риби, дельфіни, тюлені. Редуцентами в океані є переважно бактерії.

Насправді, зв’язки між продуцентами, консументами і редуцентами в екосистемах набагато складніші. Утворюється багато ланцюгів живлення, які розгалужуються, переплітаються і складають харчову мережу. Що різноманітніший видовий склад екосистеми, то розгалужені тими є харчові мережі, що сприяє більшій стійкості екосистеми. Саме тому зменшення біорізноманіття порушує стійкість екосистеми.

Харчові мережі є основою існування екосистем. Пригнічення або руйнування будь-якої її ланки може сповільнити або припинити потік енергії, що неминуче позначиться на екосистемі в цілому і призведе до її пригнічення або руйнування.

ВИСНОВКИ

1. Для біосфери Землі головним джерелом енергії є Сонце. Рослини перетворюють сонячну енергію в енергію органічних речовин.

2. В екосистемах створюється потік енергії і кругообіг речовин.

3. Енергія передається в екосистемах по ланцюгах живлення.

4. Основними компонентами екосистеми є продуценти, консументи й редуценти.

5. Сукупність ланцюгів живлення в екосистемі називається харчовою мережею.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Консумент, ланцюг живлення, продуцент, редуцент, харчова мережа.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Назвіть основне джерело енергії в біосфері.

2. Яка роль продуцентів, консументів і редуцентів у природі?

3. Як видова різноманітність екосистем и впливає на її стій кість?

ЗАВДАННЯ

1. Складіть кілька ланцюгів живлення для екосистеми озера та екосистеми лісу.

2. Розподіліть запропоновані організми на три групи залежно від їх ролі в екосистемах: А — продуценти; Б — консументи: В — редуценти.

ОРГАНІЗМИ: пирій, миша, дафнія, сова, кріт, окунь, хламідомонада, дуб. сарана, дощовий черв'як, ящірка, колорадський жук, падальна муха, пеніцил.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити