Підручник Біологія 7 клас - Шабанов Д.А. - Грамота 2015 рік

Тема 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§ 7. Тип Кишковопорожнинні

1. Поліпи й медузи. Якщо ви були на Чорному чи Азовському морях, то, мабуть, бачили аурелію (рис. 7.1). Ця тварина, як і гідра, належить до типу Кишковопорожнинні. Тіло аурелії нагадує напівпрозорий купол діаметром 10-20 (до 40) см. Більша частина її тіла — шар міжклітинної речовини між зовнішнім і внутрішнім шарами клітин. На 97 % аурелія складається з води. Знизу в неї розташовані чотири ротові лопаті й чотири підковоподібні статеві залози. По краях її купола містяться дрібні щупальці. Вона — хижак, і на її щупальцях розташовані жалкі клітини (рис. 6.6). Аурелія плаває, ритмічно скорочуючи купол і виштовхуючи з-під нього воду.

Що спільного в будові гідри й аурелії? Вони мають мішкоподібне тіло й рот між щупальцями (рис. 7.2). Аурелія — медуза, а гідра — поліп. Але подібність між поліпами й медузами на цьому не закінчується. Згадайте чергування поколінь у багатьох рослин: послідовну зміну статевого й нестатевого поколінь у їх життєвому циклі. Це явище спостерігається й у кишковопорожнинних (рис. 73). Від статевого розмноження медуз аурелій виникають непримітні поліпи. А ці поліпи завдяки нестатевому розмноженню відтворюють медуз! При цьому тіло поліпа перетворюється на стос маленьких пласких медуз, що з часом відокремлюються одна від одної!

Чи є стадія медузи в гідри? Гідра (і чимало інших поліпів) втратила стадію медузи, а деякі медузи втратили стадію поліпів.

Рис. 7.1. Медуза аурелія (вухата медуза)

Рис. 7.2. Схема будови поліпа (наприклад, гідри) та медузи (наприклад, аурелії)

Рис. 7.3. У життєвому циклі аурелій чергуються статеве розмноження медуз і нестатеве — поліпів

2. Колонії багатоклітинних організмів. Вам уже відомо, що багатоклітинні тварини виникли під час еволюції з колоній одноклітинних організмів. На цьому еволюція не зупинилася: багатоклітинні тварини також можуть утворювати колонії.

Коралові поліпи — велика група морських поліпів, які не мають стадії медуз. Серед них є поодинокі й колоніальні. Так, колонії м’яких коралів схожі на розлогі гіллясті дерева (рис. 7.4), на «гілках» яких розташовані поліпи. Поживою, яку спіймав один поліп, живляться всі члени колонії. Чи доцільно, що окремий поліп віддає частину своєї здобичі іншим членам колонії?

Чимало коралових поліпів утворюють навколо себе спільний скелет — захисну й опорну оболонку з твердої речовини. Наприклад, благородні корали (рис. 7.4), поширені в Середземному морі на глибині близько 100 м, мають дуже красивий скелет із червонястої речовини. У давнину траплялося, що мореплавці, піднімаючи якір, знаходили на ньому дивні корали. Їх зазвичай використовували як прикраси. Вироби з благородного корала цінуються й нині. На жаль, через забруднення води й надмірне видобування ці тварини майже зникли.

РИС. 7.4. Колоніальні корали: м’який (а); благородний (б); рифоутворювальний (в)

Рис. 7.5. Утворення коралового острова (атола)

3. Коралові рифи. Корали з вапняковим скелетом, що живуть великими колоніями, називаються рифоутворювальними (рис. 7.4). Кожен поліп оточує себе вапняною чашечкою, що з’єднується з чашечками інших членів колонії.

Рифоутворювальні корали ростуть тільки на невеликій глибині, тому типовим місцем розвитку рифів є мілководдя поблизу островів, де утворюється береговий риф (рис. 7.5). За мільйони років дно океану разом з островами може опускатися. У такому разі корали добудовують свої колонії до поверхні й береговий риф перетворюється на бар’єрний. Якщо острів зникає під водою, утворюється кільцеподібний атол.

У тканинах поліпів рифоутворювальних коралів живуть одноклітинні водорості. Поліп забезпечує водорість притулком і захистом, а вона сприяє живленню поліпа. Саме через потребу водоростей у світлі рифи не утворюються на великій глибині, де надто темно. Різноманітні водорості ростуть і на поверхні коралів, але тут їх з’їдають численні рослиноїдні тварини — риби, ракоподібні та ін. Без цих тварин водорості закрили б корали від світла!

Кишковопорожнинні мають форми медуз (які плавають у товщі води) та поліпів (прикріплених до опори). У багатьох кишковопорожнинних відбувається чергування поколінь: стадія поліпа (з нестатевим розмноженням) змінюється стадією медузи (зі статевим розмноженням). Коралові поліпи ведуть поодинокий спосіб життя або утворюють колонії. Деякі з них здатні утворювати коралові рифи.

Медуза; поліп; чергування поколінь; колонії організмів; кораловий риф; атол.

1. Як будова поліпа пов’язана з його прикріпленим способом життя, а будова медузи — з її здатністю до плавання?

2. Чим відрізняється життєвий цикл гідри від аурелії?

3. Як спосіб життя рифоутворювальних коралів впливає на географію?

4. Порівняйте колонії одноклітинних і багатоклітинних тварин.

5. Порівняйте ендосимбіоз водоростей із рифоутворювальними коралами з появою ядерних клітин (див. пункт 4 і рис. 3.4 на с. 15).

Рис. 7.6. Фізалія (португальський кораблик)

4. Португальський кораблик. Над поверхнею води підіймається наповнений газом яскравий міхур завдовжки 20-30 см. Над міхуром здіймається парус (складка). Це фізалія, представник ряду Сифонофори. Інакше її ще називають португальським корабликом (рис 7.6), на згадку про яскраво розмальовані військові вітрильники середньовічної Португалії.

Повертаючи міхур під різними кутами до вітру, фізалія змінює напрям свого руху. Від міхура відходять щупальці, що сягають 30 м завдовжки! Вони вкриті жалкими клітинами із сильною отрутою, небезпечною навіть для людини. Проте існують риби, нечутливі до її отрути, які постійно живуть серед щупалець фізалії. Хоча фізалія й здається єдиним організмом, вона є колонією з багатьох поліпів, члени якої втратили свою індивідуальність і виконують лише певні функції, неоднакові для різних членів колонії.

5. Класифікація кишковопорожнинних. Тип Кишковопорожнинні, що налічує майже 10 000 видів, поділяють натри класи: Гідроїдні (майже 3000 видів), Сцифоїдні медузи (200 видів) і Коралові поліпи (понад 6000 видів). До гідроїдних, крім гідри, належить багато морських поліпів, утому числі сифонофори (фізалія). У більшості представників цього класу чергуються стадії медузи та поліпа. Гідроїдні медузи здебільшого дрібні. У сцифоїдних переважає стадія медузи. Вони зазвичай значно крупніші за гідроїдні. У коралових поліпів стадія медузи відсутня. Більшість із них — колоніальні, часто мають міцний скелет. Існують і поодинокі безскелетні форми — актинії (рис. 7.7).

Рис. 7.7. Актинія — поодинокий кораловий поліп


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити