Підручник Біологія 8 клас - Н. Ю. Матяш - Генеза 2016 рік

Тема 4 ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Організм людини взаємодіє з навколишнім середовищем, умови якого постійно змінюються. Проте склад внутрішнього середовища організму людини за норми є відносно сталим. Чому? Організм має здатність захищатися від шкідливих впливів навколишнього середовища, пом'якшуючи їхні наслідки. Завдяки яким механізмам забезпечується ця здатність?

У нашому організмі безперервно відбувається кровообіг’. Як і механізми його забезпечують? У чому унікальність працездатності серця як надійного органа, який упродовж усього життя людини перекачує кров? Чи впливає його стан на здоров'я людини?

§ 17. ПОНЯТТЯ ПРО ВНУТРІШНЄ РІДКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ

Пригадайте, до якої групи тканин належать кров і лімфа. Що таке дифузія та осмос? Що таке метаболізм?

Що таке внутрішнє рідке середовище організму? Життєдіяльність клітин забезпечується тільки в рідкому середовищі. Як ви вже знаєте, це пов’язано з тим, що процеси дифузії й осмосу, за допомогою яких відбувається обмін речовин між клітинами та середовищем, що їх оточує, краще перебігають у рідинах.

Внутрішнє рідке середовище організму - сукупність рідин (кров, лімфа, тканинна рідина), що беруть участь у процесах обміну речовин і підтриманні гомеостазу організму. Складові внутрішнього середовища організму тісно між собою взаємопов’язані (мал. 68, 1). Вони постійно переходять одна в одну, переносячи розчинені в них речовини, і таким чином впливають на хімічний склад одна одної. За їхньої участі в організмі перебігають усі процеси метаболізму, а саме: до клітин безперервно надходять поживні речовини і видаляються кінцеві продукти життєдіяльності.

Здоров’я людини. За норми в організмі людини на відносно сталому рівні підтримується температура тіла, артеріальний тиск, вміст цукру (глюкози) в крові, йонів Натрію, Калію, Кальцію, Хлору тощо.

Мал. 68. 1. Внутрішнє рідке середовище організму. 2. Схема утворення тканинної рідини та лімфи. Завдання. Користуючись малюнком і текстом, поясніть шляхи утворення тканинної рідини та зв’язок між кров’ю, лімфою та тканинною рідиною

Які функції виконують складові внутрішнього середовища організму?

Ви вже знаєте, що кров належить до тканин внутрішнього середовища. Вона переносить кисень, вуглекислий газ, поживні речовини, кінцеві продукти обміну речовин, біологічно активні сполуки (гормони, ферменти, вітаміни), забезпечує захисні реакції організму тощо. Кров постійно циркулює по замкненій кровоносній системі.

Крізь найдрібніші кровоносні судини (капіляри) за рахунок тиску та шляхом дифузії деякі складові рідкої частини крові (плазма) потрапляють у міжклітинний простір. Так утворюється тканинна рідина, що омиває кожну клітину (мал. 68, 2). Об’єм тканинної рідини в організмі дорослої людини становить приблизно 12 л. Із крові до тканинної рідини, а з неї до клітин надходять кисень, мінеральні солі, біологічно активні та поживні речовини. У свою чергу, клітини виділяють у тканинну рідину вуглекислий газ та інші продукти життєдіяльності, які звідти надходять у кров. З тканинної рідини утворюється лімфа в результаті дифузії тканинної рідини через стінки замкнутих лімфатичних капілярів (на малюнку 68, 2 їх зображено жовтим кольором).

Лімфа - прозора і безбарвна. До її складу, як і до складу крові, входять деякі типи клітин. Як і кров, вона відіграє значну роль в обміні речовин і виконує низку захисних функцій. Лімфатичні капіляри, зростаючись, утворюють лімфатичні судини, що забезпечують лімфообіг. Лімфатичні судини впадають у дві великі лімфатичні протоки, які з’єднані із судинами кровоносної системи. Таким чином, між кров’ю, тканинною рідиною і лімфою здійснюється постійний обмін речовин. Це одна з обов’язкових умов підтримання гомеостазу. Докладніше про лімфообіг ви дізнаєтеся згодом.

Який склад крові? Кров як тканина внутрішнього середовища складається з плазми та формених елементів. До формених елементів належать червоні кров’яні тільця - еритроцити, білі кров’яні тільця - лейкоцити та кров’яні пластинки - тромбоцити (мал. 69). їхню будову та функції детально розглянемо згодом.

Мал. 69. А. Пробірка з відстояною кров'ю. Б. Формені елементи крові: 1 - еритроцити; 2 - лейкоцити; 3 - тромбоцити

ЦІКАВО ЗНАТИ! Уперше клітини крові відкрив італійський анатом і лікар Марчелло

Мальпігі (1665 р.), але він припустив, що це жирові міхурці.

Плазма крові (мал. 69) має вигляд непрозорої в’язкої рідини жовтуватого (солом’яного) кольору. Вона виконує роль міжклітинної речовини. Плазма крові містить 90 % води та розчинені в ній органічні (білки - 7-8 %, вуглеводи - близько 0,12 %, жири - 0,7-0,8 %) та неорганічні (близько 0,9 %) речовини.

Білки плазми крові виконують різні функції. Одні з них беруть участь у захисних реакціях організму: процесах зсідання крові та запобіганні крововтрат у разі ушкодження стінок судин, інші - у знешкодженні чужорідних сполук і частинок, а також хвороботворних мікроорганізмів. Є білки, що впливають на перерозподіл води між плазмою та тканинною рідиною, адже від їхнього вмісту залежить густина крові. Так, зниження концентрації у плазмі крові деяких білків зумовлює затримку води у міжклітинних просторах тканин, що призводить до виникнення набряків.

Незважаючи на те що в кров може потрапити різна кількість води і мінеральних речовин, їхня концентрація в плазмі підтримується на постійному рівні. Це забезпечує діяльність нирок, потових залоз, легень, через які з організму видаляються вода, солі, продукти обміну.

ЦІКАВО ЗНАТИ! За значних крововтрат людині (за відсутності плазми крові або крові для переливання) в кровоносні судини вводять не дистильовану воду, а розчини, які за вмістом солей та їхньою концентрацією відповідають складу плазми крові. Такі розчини називають фізіологічними розчинами. Найпростішим фізіологічним розчином є 0,9 %-й розчин натрій хлориду.

Які функції крові? Кровоносна система, по судинах якої безперервно циркулює кров, виконує роль транспортної системи нашого організму, забезпечуючи зв’язки між різними тканинами та органами. Її різноманітні функції наведено в таблиці 7.

Функції крові та їхні ознаки

Назва функції

Ознака функції

Транспортна

Забезпечує постійний транспорт кисню та поживних речовин до клітин через міжклітинну рідину та продуктів їх життєдіяльності - до органів виділення; забезпечує перенесення біологічно активних сполук (наприклад, гормонів) до клітин, на які вони впливають

Терморегуляторна

Завдяки високій теплоємності води (основного компонента плазми) кров забезпечує перерозподіл в організмі тепла, що утворилося внаслідок реакцій розщеплення поживних речовин

Захисна

Зсідання крові при пораненнях судин, здійснення захисних реакцій при потраплянні чужорідних сполук і збудників хвороб

Підтримання гомеостазу

Відносна постійність хімічного складу крові, температури та клітинного складу крові є важливою умовою нормальної життєдіяльності організму людини

Завдання. Користуючись таблицею 7, охарактеризуйте функції крові.

Склад крові є важливою характеристикою стану організму. За результатами аналізу крові ми маємо змогу визначити кількість її формених елементів та їхнє співвідношення, вміст гемоглобіну, концентрацію глюкози та інших речовин у крові, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ).

Зміна ШОЕ може слугувати ознакою запальних або інших патологічних процесів у нашому організмі. Ця методика ґрунтується на здатності еритроцитів осідати під дією сили тяжіння в крові (мал. 70). У нормі величина ШОЕ у чоловіків не перевищує 10 мм/год, а у жінок - 15 мм/год.

Мал. 70. Так у лабораторіях визначають швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

Ключові терміни і поняття: внутрішнє середовище організму, кров, тканинна рідина, лімфа, плазма крові, формені елементи.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

• Внутрішнє середовище організму формують кров, лімфа і тканинна рідина. Постійний обмін між ними забезпечує підтримання гомеостазу.

• До складу крові входять плазма та формені елементи - еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Плазма крові складається з води, органічних і мінеральних речовин. Кров виконує захисну, транспортну, регуляторну та терморегуляторну функції.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Дайте відповідь на запитання

1. Які складові внутрішнього середовища організму? 2. Який об'єм крові та тканинної рідини в організмі людини? 3. Які функції в організмі людини забезпечує кров? 4. Який склад плазми крові? 5. Що таке фізіологічний розчин? Для чого його застосовують? 6. Які функції виконують білки плазми крові? 7. Які типи клітин є у крові людини?

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть формені елементи, які входять до складу крові: а) еритроцити, міоцити, тромбоцити; б) еритроцити, міоцити, лейкоцити; в) еритроцити, лейкоцити, тромбоцити; г) тромбоцити, лейкоцити, міоцити.

2. Укажіть частку крові (%) в організмі людини від загальної маси тіла: а) 15-20; б) 25-30; в) 7-8; г) 30-40.

3. Укажіть, що не входить до внутрішнього середовища організму людини: а) кров; б) цитоплазма клітин; в) лімфа; г) тканинна рідина.

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Охарактеризуйте рідкі тканини внутрішнього середовища організму людини. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.

ПОМІРКУЙТЕ. 1. Розчин солі, який має осмотичний тиск вищий, ніж тиск плазми крові, називають гіпертонічним (переважно це 10 %-й розчин натрій хлориду). Його застосовують під час лікування гнійних ран. На рану накладають пов'язку із цим розчином, і рідина з рани виходить назовні (на пов'язку). Чому це відбувається? 2. До яких наслідків може призвести переливання людині, яка втратила певну кількість крові: а) 0,009 %-го розчину хлориду натрію; б) 9 %-го розчину хлориду натрію? Відповідь обґрунтуйте.

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Дослідіть взаємозв'язок між компонентами внутрішнього середовища організму людини для забезпечення гомеостазу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити