Підручник Біологія 8 клас - Н. Ю. Матяш - Генеза 2016 рік

Вступ

§ 4. ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇЇ ЗДОРОВ'Я

Пригадайте з курсу основ здоров’я, що таке здоровий спосіб життя і яке його значення для людини. Які чинники негативно впливають на здоров'я людини? Що таке гомеостаз та адаптація?

Науки, які вивчають організм людини. Організм людини як особливу біологічну систему вивчають різні науки, насамперед біологічні. Головними серед них є:

• анатомія людини - вивчає форму і будову окремих органів, їхніх систем і всього організму;

• фізіологія людини - наука про функції окремих органів та їхніх систем, процеси життєдіяльності організму в цілому;

• генетика людини вивчає закономірності спадковості й мінливості людини;

• біологія індивідуального розвитку вивчає закономірності як зародкового, так і післязародкового розвитку людини;

• екологія людини вивчає зв’язки людини з навколишнім середовищем, її пристосування до змін умов довкілля, вплив людської діяльності на інші організми та нашу планету в цілому.

Біологічні знання про діяльність людського організму є основою для медицини та гігієни. Медицина - наука про здоров’я людини, причини її захворювань, методи діагностики та лікування захворювань і заходи їх профілактики. Гігієна вивчає вплив різних факторів навколишнього середовища, у тому числі соціальних (умов праці, побуту, рівня культури тощо), на здоров’я людини, її працездатність, тривалість життя.

АКТИВІЗУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Пригадайте: здоров’я - це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, високої працездатності та соціальної активності людини.

Фізичне благополуччя забезпечується нормальним функціонуванням органів, їхніх систем та організму в цілому. Здоровій людині властива активна участь у суспільному житті, що супроводжується високою працездатністю та відчуттям задоволення своїм життям.

Загальними показниками здорового організму людини є його здатність пристосовуватися (адаптовуватися) до впливів різноманітних чинників навколишнього середовища (тепло, холод, вологість тощо) та можливість забезпечувати високу фізичну й розумову працездатність без перенапруження та порушення діяльності основних фізіологічних систем організму.

Якщо рівновага між організмом та дією чинників довкілля порушується, то він стає неспроможним повною мірою підтримувати гомеостаз. Так, нестача чи відсутність Йоду в їжі чи воді може стати причиною захворювань щитоподібної залози. Паразитичні організми, потрапивши в організм людини, живляться за його рахунок, порушуючи обмін речовин хазяїна тощо.

Здоров’я людини визначають також її соціальне оточення, умови праці та відпочинку, рівень добробуту та ін. Забруднення довкілля відходами господарчої діяльності згубно впливає на здоров’я самої людини, наслідком чого може бути виникнення різних захворювань.

Що таке хвороба? Поняттям хвороба визначають порушення структурно-функціональних властивостей клітин, тканин, органів, систем органів, наслідком чого є зниження пристосувальних можливостей та працездатності людини.

Хвороб надзвичайно багато, так само як і причин, що до них призводять. Це насамперед шкідливі звички, неправильне харчування, недостатня фізична активність, недотримання санітарно-гігієнічних вимог, забруднення навколишнього середовища, паразити тощо. Збудників інфекційних та інвазійних захворювань можуть поширювати переносники, наприклад кровосисні комахи чи кліщі (пригадайте, які організми поширюють збудників малярії, кліщового енцефаліту, чуми тощо).

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Інфекційними називають захворювання, збудниками яких є віруси, бактерії та гриби, а інвазійними - ті, які спричинюють паразитичні тварини, наприклад гельмінти (пригадайте, яких тварин відносять до гельмінтів).

Усі заходи з охорони здоров’я людини можна поділити на лікувальні та профілактичні. Лікування включає діагностику, тобто визначення причини захворювання, саме лікування та реабілітацію - відновлювальне лікування під час одужання. Важливою складовою лікувальних заходів є профілактика захворювань. Це сукупність заходів, спрямованих на попередження виникнення і поширення захворювань, зміцнення здоров’я.

Які є методи діагностики стану органів або організму людини? Висновок про загальний стан здоров’я людини можна зробити лише на підставі низки досліджень: медичних, біохімічних, фізичних, анатомічних, генетичних тощо. Отримані в результаті проведених досліджень показники певної людини порівнюють із середніми значеннями цих показників у здорових людей відповідного віку та статі.

Біохімічні методи застосовують для визначення різних показників хімічного складу нашого організму: складу крові, травних соків тощо (мал. 23). Наприклад, людям, хворим на цукровий діабет, потрібно постійно контролювати рівень глюкози в крові. Для цього існують спеціальні прилади - глюкометри (мал. 24). Тривалий високий рівень глюкози в крові є приводом для негайного звернення до лікарів.

Мал. 23. Сучасна біохімічна лабораторія

Мал. 24. Глюкометр: прилад для вимірювання вмісту глюкози в крові

Мал. 25. Тонометр: прилад для вимірювання артеріального тиску

Мал. 26. Електрокардіограф та отримані за його допомогою показники діяльності серця (електрокардіограма)

Фізичні методи використовують для дослідження будови та стану організму людини в цілому та окремих його органів. Прикладами таких методів можуть слугувати: вимірювання артеріального тиску, дослідження роботи серця (електрокардіографія), мозку (електроенцефалографія), рентгенографія, ультразвукова діагностика (УЗД), магнітно-резонансна томографія (МРТ).

Артеріальний тиск вимірюють за допомогою спеціальних приладів - тонометрів (мал. 25). Постійний підвищений артеріальний тиск свідчить про розвиток небезпечної хвороби гіпертонії. Негативно на стан здоров’я людини впливає і постійний низький артеріальний тиск - гіпотонія. Люди з високим або низьким артеріальним тиском мають перебувати під наглядом лікарів.

Стан серця та його діяльність вивчають, досліджуючи електричні процеси в ньому. Для цього застосовують електрокардіографи (мал. 26).

Метод рентгенографії полягає в дослідженні внутрішньої структури організму за допомогою рентгенівських променів. Ці промені здатні проникати крізь матеріали, які не пропускають світла (мал. 27). Рентгенографію слід використовувати обережно, тільки за рекомендаціями кваліфікованого лікаря. Рентгенівські промені використовують, зокрема, для флюорографії: отримання знімка на рентгенівській плівці.

ЦІКАВО ЗНАТИ! Назва рентгенівські промені походить від прізвища німецького фізика Вільгельма Конрада Рентгена, якому тривалий час приписували їхнє відкриття.

Мал. 27. Сучасний рентгенівський апарат (1) і рентгенівський знімок (2)

Сам В. Рентген назвав ці промені, тоді невідомої природи, X-променями. Ця назва збереглася і донині в англомовній та франкомовній науковій літературі. Але виявилося, що вперше їх відкрив український фізик Іван Пулюй ще 1895 р. за допомогою «лампи Пулюя». Його доробком пізніше скористався В. Рентген, якому особисто І. Пулюй презентував свої праці. В. Рентген, на відміну від І. Пулюя, широко опублікував результати своїх досліджень й отримав 1901 р. Нобелівську премію.

Ультразвукова діагностика (ультразвукове дослідження, УЗД) - обстеження внутрішніх органів людини і тих процесів, які в них перебігають, за допомогою ультразвукових хвиль (мал. 28).

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) - це метод дослідження внутрішніх органів і тканин з використанням фізичного явища ядерного магнітного резонансу. Його суть полягає у властивості ядер певних хімічних елементів (для магнітно-резонансної томографії таким елементом є Гідроген) у зовнішньому сталому магнітному полі поглинати і випромінювати енергію. МРТ широко застосовують у медичній діагностиці та для контролю під час лікування хворого (мал. 29).

Мал. 28. Апарат УЗД

ЦІКАВО ЗНАТИ! Роком «народження» МРТ вважають 1973 р. Апарат винайшов американський учений, професор хімії Пол Лотербур, а вдосконалив Пітер Менсфілд.

У 2003 р. обидва вчені отримали Нобелівську премію в галузі медицини.

Ще одним напрямком діагностики стану організму людини є дослідження структури клітин та клітинного складу різних тканин, приміром крові та лімфи. Так, зміни нормального співвідношення різних типів клітин крові можуть свідчити про розвиток певного захворювання, наприклад зменшення кількості еритроцитів - про розвиток недокрів’я (анемії).

Одним з показників нормального розвитку дитини є її зріст, маса тіла, обсяг грудної клітки тощо. Їх вимірюють за допомогою антропометричних методів (пригадайте, як у дитинстві ви робили позначки, відстежуючи свій зріст). Усі ці та інші методи дають змогу об’єктивно оцінити відхилення функціонального стану організму та вибрати відповідні засоби для його відновлення.

Як зберегти здоров’я? Кожна людина повинна пам’ятати, що здоров’я легше зберегти, ніж відновити після захворювань. Тому дбати про здоров’я треба з дитинства. Потрібно вести здоровий спосіб життя, опановувати основи медичних і біологічних знань.

Щоб бути здоровим, треба постійно стежити за чистотою свого тіла та одягу, регулярно споживати повноцінну їжу, чергувати періоди праці та відпочинку, уникати надмірних фізичних та розумових навантажень, впливу шкідливих чинників довкілля (наприклад, дії іонізуючого випромінювання, потрапляння в організм отрутохімікатів).

Мал. 29. Апарат МРТ

Особливо руйнівний вплив на здоров’я людини справляють шкідливі звички: тютюнокуріння, зловживання алкоголем, наркоманія, токсикоманія та ін. Небезпека полягає насамперед у тому, що позбавитися цих звичок дуже важко, а в разі розвитку алкоголізму та наркоманії - майже неможливо.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Здоровий організм здатний витримувати значні навантаження та дію несприятливих чинників довкілля.

Сподіваємось, що отримані вами знання допоможуть краще розуміти свій організм та навчитися зберігати здоров’я та ефективно його відновлювати після захворювань.

Ключові терміни і поняття: тонометр, глюкометр, кардіограф.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

• Здоров'я - це стан повного фізичного, психічного й соціального благополуччя людини, що забезпечує високу працездатність та соціальну активність людини. Організм людини пристосовується до зміни інтенсивності дії екологічних факторів, завдяки чому між ним і навколишнім середовищем установлюється динамічна рівновага: на зміну дії певного екологічного фактору організм відповідає змінами процесів життєдіяльності. Порушення цієї рівноваги призводить до розвитку хвороби.

• Лікування включає комплекс заходів: діагностику захворювання, саме лікування та період відновлення після одужання. Важливою складовою лікувальних заходів є профілактика, тобто комплекс заходів, спрямованих на попередження виникнення і поширення захворювань, зміцнення здоров'я.

• Стежити за станом організму людини з метою своєчасного виявлення і лікування захворювань допомагають різні методи діагностики, зокрема біохімічні, рентгенографія, ультразвукова діагностика, магнітно-резонансна томографія тощо.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Дайте відповідь на запитання

1. Які науки вивчають організм людини? 2. Розкрийте суть поняття «здоров'я людини». 3. Як чинники довкілля впливають на стан здоров'я людини? 4. Які можливі причини порушення здоров'я людини? 5. Які умови збереження та поліпшення здоров'я? Поясніть, як можна зміцнювати своє здоров'я.

Виберіть одну правильну відповідь

1. Виберіть чинники, які сприяють здоров'ю: а) раціональне харчування; б) тривале перебування біля телевізора; в) постійне психічне перенапруження; г) куріння.

2. Доповніть арабське прислів'я: «Руйнувати здоров'я - це означає…»: а) посилювати свою працездатність; б) обкрадати себе; в) зберігати молодість; г) збільшувати тривалість життя.

Утворіть логічні пари

Установіть відповідність між функціями організму та апаратами їх вимірювання.

А робота серця

1 тонометр

Б рівень артеріального тиску

2 глюкометр

В рівень глюкози в крові

3 електрокардіограф

Г знімки внутрішніх органів

4 рентгенівський апарат

5 електроенцефалограф

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ різні біохімічні, фізичні, антропометричні методи дослідження стану здоров'я.

ПОМІРКУЙТЕ. Чому загартована людина легше переносить несприятливий вплив чинників довкілля?

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Складіть схему «Взаємозв'язок наук про людину».

САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть ряд хімічних елементів, які складають основу структури різних органічних сполук: а) О, С, N, F; б) C, О, N, Mg; в) C, H, О, N; г) N, C, Fe, Ca.

2. Узагальніть в одну групу терміни: серцевий м’яз, скелетні м’язи: а) клітина; б) тканина; в) орган; г) органела.

3. Позначте науку, що вивчає функції внутрішніх органів та організму в цілому: а) гістологія; б) фізіологія; в) анатомія; г) цитологія.

4. Укажіть науку, що вивчає будову внутрішніх органів та організму в цілому: а) ембріологія; б) гістологія; в) цитологія; г) анатомія.

Утворіть логічні пари

5. Установіть відповідність між назвами і складовими рефлекторної дуги (цифри на малюнку 30).

А робочий орган

Б чутливий нейрон

В рецептор

Г руховий нейрон

Мал. 30

6. Установіть відповідність між органами або їхніми складовими і тканинами, які переважають у цих органах.

А підшлункова залоза

1 нервова тканина

Б головний мозок

2 багатошаровий плоский епітелій

В епідерміс шкіри

3 скелетний м'яз

Г серце

4 залозистий епітелій

5 тканина внутрішнього середовища

7. Установіть послідовність рівнів структурної організації від найменш складного до більш складного: а) тканина; б) клітина; в) орган; г) організм.

Завдання з відкритою відповіддю

8. Доведіть, що організм людини - відкрита, цілісна, саморегульована біологічна система.

9. Чим регуляторні системи різняться між собою


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити