Підручник Біологія 8 клас - В.І. Соболь - Абетка 2016 рік

ВСТУП

§ 4. ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ

Пізнай себе - і ти пізнаєш світ.

Давня мудрість

Основні поняття й ключові терміни: БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ. Здоров'я. Хвороба.

Пригадайте! Що вивчає біологія?

Знайомтеся!

Рене Декарт (1596-1650) - французький математик, філософ, фізик і фізіолог, творець системи координат в елементарній математиці. Цьому науковцеві належать такі вислови: «Cogito, ergo sum (когіто, ерго сум) - Я мислю, отже, я існую», «Спостерігайте за вашим тілом, якщо хочете, щоб ваш розум працював правильно». Подумайте над сутністю висловів і запропонуйте відповідь на запитання про те, яке значення мають знання про організм людини в нашому житті.

ЗМІСТ

Як і для чого вивчають організм людини?

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - наука, що вивчає походження, розвиток, будову, життєдіяльність, поведінку людини з метою застосування знань у різних галузях її діяльності. Для вивчення організму людини використовуються знання багатьох наук. Це, у першу чергу, природничі (хімія, фізика, географія), біологічні (антропологія, ембріологія, генетика), суспільні (філософія, історія), медичні (кардіологія, неврологія), технічні (кібернетика, інформатика) науки. Фундаментом для біології людини є найдавніші науки про наш організм - анатомія й фізіологія. Анатомія вивчає будову організму людини, а фізіологія - його життєві функції. Знання організму людини застосовуються в найрізноманітніших галузях людської діяльності.

Таблиця 1.ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Галузь

Приклади застосування біологічних знань

Сільське

господарство

Для вирощування рослин, розведення тварин, боротьби зі шкідниками, запобігання отруєнням пестицидами

Промисловість

Для отримання харчових продуктів, натуральних тканин, антибіотиків

Медицина

Для лікування й профілактики хвороб, збереження та зміцнення здоров'я людини, подовження тривалості життя

Психологія

Для пізнання особливостей поведінки людини

Техніка

Для створення пристроїв, апаратів для хірургії, протезування, кібернетики

Мистецтво

Для створення художніх картин, скульптур

Спорт

Для розвитку фізичних можливостей організму людини

Для вивчення організму людини застосовують спостереження й експеримент. Висновки про стан організму роблять на підставі антропометричних (наприклад, ріст, маса), фізіологічних (наприклад, артеріальний тиск) та біохімічних (наприклад, вміст гемоглобіну в крові) досліджень. Багато процесів в організмі є біоелектричними, що зумовило виникнення таких методів, як електроенцефалографія (дослідження електричної активності мозку), електрокардіографія (дослідження активності серця) та ін. Для дослідження будови організму людини використовують мікроскопію, ультразвукове дослідження, рентгенографію. Сучасними методами дослідження організму людини є метод ядерного магнітного резонансу (ЯМР), позитрон-емісійна томографія (ПЕТ), сканувальна електронна мікроскопія (СЕМ), трансмісійна електронна мікроскопія (ТЕМ) та ін.

Основи сучасної біології людини було закладено такими видатними науковцями, як Гіппократ, Авіценна, Парацельс, А. Везалій, В. Гарвей, І. Павлов, К. Бернар та багато інших. Значний внесок у розвиток біології людини зробили українські вчені Н. Амбодик-Максимович, О. Шумлянський І. Мечников, М. Пирогов О. Богомолець, В. Філатов, В. Чаговець, М. Амосов, П. Костюк та інші.

Іл. 12. Гіппократ - «батько» медицини

Отже, біологічні знання про людину є важливою складовою загальної науки і застосовуються в найрізноманітніших галузях людської діяльності.

Яка спрямованість сучасних Біологічних досліджень організму людини?

Сучасна біологія людини спрямовує свої дослідження на розв’язування багатьох проблем XXI століття, серед яких найважливішими є: перенаселення Землі в цілому й скорочення кількості населення в окремих регіонах, поширення інфекційних захворювань (наприклад, СНІДу, пріонних інфекцій), лікування захворювань, частота прояву яких збільшується, визначення можливостей використання генетично модифікованих організмів (ГМО) тощо.

Основними напрямами сучасних біологічних досліджень організму людини є такі: 1) дослідження процесів життєдіяльності з метою створення біотехнологій (наприклад, для лікування безпліддя, нанотехнологічного отримання й доставки ліків, отримання тканин та органів для трансплантації); 2) вивчення спадковості й мінливості з метою розробки методів діагностики, лікування спадкових хвороб людини; 3) вивчення закономірностей старіння для подовження тривалості життя; 4) дослідження механізмів діяльності мозку (наприклад, для створення біокібернетичних систем сприйняття й збереження інформації); 5) вивчення впливу на організм людини космосу (наприклад, для створення нових матеріалів, що захищають від дії космічних чинників); 6) дослідження організму з метою конструювання нових технічних систем (наприклад, для створення роботів-андроїдів, нанотранзисторів, що слідкують за здоров’ям людини, систем штучного інтелекту).

Отже, біологічні дослідження організму людини надзвичайно різноманітні, але визначальною є спрямованість на вивчення будови, фізіологічних функцій і поведінки з метою збереження здоров'я та подовження тривалості життя.

Яке значення мають знання про людину для збереження її здоров'я?

Як ви знаєте, здоров’я людини - це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, який зумовлює високу працездатність та соціальну активність людини. Здоров’я людини є предметом вивчення науки валеології (від грец. валео - здоров’я, логос - вчення) та галузі медицини - гігієни (від грец. гігієнос - цілющий). Валеологічні дослідження стосуються здоров’я, а санітарної гігієни - середовища існування й умов життєдіяльності людини.

У разі недотримання рекомендацій щодо збереження здоров'я можуть розвиватися захворювання. Хвороба - це порушення нормальної життєдіяльності організму, у результаті чого знижуються його пристосувальні можливості. Хвороби класифікують за різними критеріями: за причинами виникнення - інфекційні (вірусні, бактеріальні) та неінфекційні, за фізіологічними функціями - хвороби дихання, кровообігу, травлення тощо, за ознаками статі та віку - жіночі, дитячі хвороби, хвороби старості та ін. Основними причинами хвороб людини є гіподинамія, стреси, шкідливі звички, неправильне харчування, порушення режиму праці й відпочинку, стан довкілля, вплив хвороботворних організмів та ін.

Виникнення хвороб спричиняють найрізноманітніші чинники, але підраховано, що на 50 % випадків виникнення хвороби пов’язані зі способом життя самої людини. Тому кожний із вас повинен знати свій організм і дбати про власне здоров’я, що є найпершою потребою людини.

ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Пізнайте свій організм

Живіть у злагоді з природою

Будьте добрими і милосердними

Зміцнюйте впевненість, що ви здорові

Бажайте здоров'я всім, хто вас оточує

Загартовуйтесь

Правильно харчуйтесь

Давайте організму навантаження

Обмежте вживання «штучних» ліків

Найдіть у собі віру

Іл. 13. Стан здоров'я людини

Отже, біологічні знання про організм людину допоможуть кожному з вас зрозуміти свої можливості, вести здоровий спосіб життя й досягнути вершин у певній галузі

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Зіставте науки, що вивчають організм людини, та їхні визначення. Якщо ви дасте правильні відповіді, то отримаєте прізвище видатного науковця - одного із основоположників космічної біології.

1 Цитологія

В Наука про зародковий розвиток людини

2 Гістологія

Е Наука про процеси життєдіяльності організму людини

3 Анатомія

И1 Наука про будову та функції тканин

4 Фізіологія

И2 Наука про взаємозв'язки організмів між собою та з довкіллям

5 Ембріологія

Й Наука, що вивчає мозок людини

6 Генетика

Ж Наука про будову організму, його органів та систем

7 Антропологія

К Наука про здоров'я людини

8 Валеологія

С Наука про закономірності спадковості й мінливості

9 Екологія

Ч Наука про будову та функції клітин

10 Нейробіологія

Ь Наука про походження людини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

|10Біологія + Фізика

«8 листопада 1895 року німецький фізик В. Рентген до пізнього часу працював у своїй лабораторії. Закінчивши роботу, він погасив лампу і раптом завмер від подиву. У суцільній темряві виднілося легеньке зеленкувате світіння. На столі стояла баночка з флюоресцентною речовиною, що й давала це красиве сяйво. Але ж сяйво має виникати під дією світла! Озирнувшись, учений побачив, що забув вимкнути один прилад - електронну вакуумну трубку. Він вимкнув струм - світіння зникло, увімкнув - з’явилось. Отже, вирішив науковець, від прилада виходить якесь невідоме випромінювання». Підготуйте повідомлення про метод дослідження організму людини, що використовує ці промені.

Біологія + Культура

Леонардо да Вінчі (1452-1519) - великий італійський художник і вчений, яскравий представник типу «універсальної людини» (лат. homo universale). «Слід зрозуміти, що таке людина, життя, здоров’я і як рівновага, узгодженість стихій підтримують здоров’я, а їхній розбрат його руйнує й занапащає», - писав він. Порівняйте вислів Л. да Вінчі з визначенням здоров’я й запропонуйте свої судження щодо значення знань про людину для збереження її здоров’я.

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання ДЛЯ самоконтролю

1 - 6

1. Що вивчає біологія людини? 2. У яких галузях життя застосовуються біологічні знання про організм людини? 3. Назвіть науки, що вивчають організм людини. 4. Назвіть напрями сучасних біологічних досліджень людини. 5. Яке значення знань про людину для збереження її здоров'я? 6. Що таке хвороба?

7 - 9

7. Як і для чого вивчають організм людини? 8. Розкажіть про спрямованість сучасних біологічних досліджень організму людини. 9. Назвіть основні рекомендації щодо збереження й зміцнення здоров'я людини.

10 - 12

10. Доведіть значення біологічних знань про людину для збереження здоров'я.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити