Підручник Біологія 8 клас - В.І. Соболь - Абетка 2016 рік

Тема 9. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 52. МОВА. МИСЛЕННЯ

Cogito, ergo sum (Я мислю, отже, я існую).

Р. Декарт

Основні поняття й ключові терміни: Перша та друга сигнальні системи. МОВА. МИСЛЕННЯ.

Пригадайте! Що таке вища нервова діяльність?

Що таке розумова діяльність?

Вступна вправа

Досить часто при утворенні назв видів тварин враховують особливості їхнього живлення. Зіставте запропоновані слова і отримайте назви тварин.

1 Павук-…

Е листоїд

2 Жук-…

Т крабоїд

3 Єнот-…

С осоїд

4 Змія- …

М птахоїд

5 Яструб-…

І яйцеїд

1

2

3

4

5


Правильно зіставивши слово, отримаєте ім’я богині розуму в грецькій міфології.

ЗМІСТ

Яке значення мають сигнальні системи для людини?

Формування ВНД пов’язане здебільшого з корою півкуль великого мозку. Саме в ній відбуваються аналіз інформації з навколишнього світу та формування відповідних дій. Якщо інформація із середовища надходить у вигляді впливів природних подразників (світло, звук, запах тощо), то така система сигналів є першою. Перша сигнальна система - це сукупність нервових процесів, що виникають у корі півкуль великого мозку під час безпосереднього впливу на сенсорні системи чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Анатомічною основою першої сигнальної системи є аналізатори, а сама система створює умови для конкретного мислення.

Якщо природні безпосередні впливи на органи чуття замінюються словами, що є узагальненням певної інформації, то така система сигналів становить другу сигнальну систему, притаманну лише людині. Друга сигнальна система - це сукупність нервових процесів, що виникають у корі великого мозку на слова й позначені ними поняття. Анатомічною основою другої сигнальної системи є зорова та слухова сенсорні системи. Завдяки наявності другої сигнальної системи створюються умови для абстрактного мислення, що значно розширює пристосувальні можливості людини. У словах фіксуються зв’язки між предметами та явищами, тому слова є сигналами сигналів.

Отже, інформація із зовнішнього середовища надходить у кору великих півкуль у вигляді сигналів першої та другої сигнальних систем, що діють у тісному взаємозв'язку.

Які Фізіологічні основи мови?

МОВА - це специфічна форма спілкування, озвучена думка, властива тільки людині. За допомогою мови людина дає назви предметам, розмірковує про них, сприймає їх у минулому та майбутньому, обмінюється думками. Мова людини складається зі звуків, організованих для звукової комунікації. Прогресивний розвиток мови зумовили соціальні чинники: праця та суспільний спосіб життя. Основну роль у розвитку мови людини відіграє великий мозок та центри мови в корі півкуль великого мозку. Їх два, вони розташовані в лівій півкулі великого мозку. У нижній лобовій звивині розташований руховий центр мови. Його діяльність забезпечує здатність вимовляти речення, писати слова. У верхній скроневій звивині розташований слуховий центр мови для розуміння усної чи письмової мови. Інші мовні центри, що контролюють запам’ятовування слів, формування мовних образів, розташовуються в корі обох півкуль великого мозку.

Жодна з тварин не здатна вимовляти слова, вкладаючи в них зміст, і поєднувати їх у речення. У тварин немає другої сигнальної системи, тому всі їхні звуки є формами сигналізації та звукової комунікації.

Отже, мова як спосіб спілкування визначається процесами кори великого мозку і є основою мислення, що притаманно лише людині.

Яку роль виконує кора ГОЛОВНОГО мозку В процесі мислення?

Усе живе має здатність відтворювати дії, ознаки та зв’язки об’єктів навколишнього середовища. Ця властивість живого називається відображенням. Її забезпечують подразливість, збудливість, а в складніших організмах - сенсорні системи.

У людини навколишні предмети та явища за участю кори півкуль відображаються у формі відчуттів, сприймань, уявлень та мислення.

Відчуття - процес чуттєвого відображення окремих властивостей предметів і явищ. Виникають відчуття в чутливих зонах кори півкуль унаслідок діяльності сенсорних систем. Відповідно відчуття можуть бути зоровими, слуховими тощо. У людини відчуття набули особливого розвитку й стали джерелом її знань про навколишній світ.

Сприйняття - процес чуттєвого відображення предметів і явищ навколишнього світу в цілому, а не окремих їхніх властивостей. Його фізіологічну основу становлять нервові зв’язки, що утворюються між чутливими зонами кори півкуль великого мозку. Виділяють організовані (спостереження) та неорганізовані сприйняття.

Уявлення - процес відображення предметів і явищ середовища поза їх безпосереднім впливом на органи чуттів. Їх фізіологічною основою є повторне збудження в корі головного мозку раніше утворених систем тимчасових нервових зв’язків, що утворилися під час сприйняття об’єктів. Уявлення поділяють на поодинокі та узагальнені, уявлення пам’яті та уявлення фантазії.

МИСЛЕННЯ - процес відображення в мозку людини предметів і явищ навколишнього світу в їхніх зв’язках і відношеннях. Мислення ґрунтується на чуттєвих відчуттях, сприйнятті та уявленнях навколишнього світу. Від їхньої різноманітності, яскравості, глибини залежать властивості самого мислення. Для людини характерне конкретне й абстрактне мислення. Конкретне мислення - це форма мислення, що пов’язана з аналізом і синтезом сигналів навколишнього світу, що надходять від рецепторів за допомогою першої сигнальної системи. Ця форма мислення може бути у тварин. Пригадаймо приклади встановлення граком зв’язку між камінцями й водою в циліндрі чи використання знарядь праці дятловими в’юрками. Абстрактне мислення - це форма мислення, що пов’язана з аналізом і синтезом сигналів, що надходять у вигляді слів за участю другої сигнальної системи. Для такого мислення потрібна розвинута уява та найрізноманітніші уявлення у вигляді образів.

Основними формами мислення є поняття, міркування та умовивід, що відображають ознаки предметів, можливі зв’язки та відношення між предметами. Розвиток мислення й пізнання нового відбувається за допомогою розумових операцій.

Таблиця 44. ОСНОВНІ РОЗУМОВІ ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ

Назва

Характеристика

Аналіз

Поділ об'єктів і явищ на складові, виокремлення в них елементів, ознак

Синтез

Об'єднання різних ознак, елементів або частин об'єкта в єдине ціле

Порівняння

Зіставлення об'єктів чи явищ для встановлення їх подібності й відмінності

Узагальнення

Об'єднання предметів і явищ за їх спільними, істотними ознаками

Абстрагування

Виокремлення найголовніших ознак і відокремлення другорядних

Класифікація

Розподіл об'єктів і явищ на класи відповідно до визначених ознак

Систематизація

Зведення розрізнених знань у єдину систему

Отже, мислення є відображенням навколишнього світу, тому що ґрунтується на відчуттях, сприйнятті та уявленнях, основою яких є кора півкуль великого мозку.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Завдання на порівняння

Заповніть таблицю та вкажіть, що є спільного й відмінного між ВНД людини та мавпи (подібність позначте « + », відмінність - «-»).

Ознака порівняння

ВНД

людини

мавпи

Перша сигнальна системаДруга сигнальна системаКонкретне мисленняАбстрактне мисленняМова членороздільнаБіологія + Пізнання

Перед вами на ілюстрації яблуко.

Опишіть свої відчуття цього предмета навколишнього світу. Замалюйте яблуко на основі своїх реальних і фантастичних уявлень. Застосуйте своє мислення для пізнання цього об’єкта живої природи із використанням знань з фізики, хімії, історії, міфології, географії.

Завдання на дослідження ШВИДКОСТІ МИСЛЕННЯ

Упродовж 4 хв подані нижче слова поділіть на 13 груп (по три слова в кожній на основі певних спільних ознак (слова виписувати не потрібно, а лише їх порядкові номери)

1.

червоний

9.

ніж

17.

газети

25.

виделка

33.

ложка

2.

пісня

10.

грузило

18.

жилка

26.

сонце

34.

здоров'я

3.

платина

11.

вода

19.

колесо

27.

краса

35.

пара

4.

радіо

12.

слива

20.

супутник

28.

гуска

36.

золото

5.

місяць

13.

гачок

21.

яблуко

29.

телебачення

37.

велосипед

6.

молодість

14.

качка

22.

зелений

30.

срібло

38.

курка

7.

білий

15.

ноти

23.

лід

31.

мандарин

39.

груша

8.

спиця

16.

лимон

24.

апельсин

32.

гітараВІДПОВІДЬ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

|13Біологія + Мистецтво

Альтаміра - це назва місцевості, небо якої підпирають снігові шпилі Кантабрійських гір, розташованих в Іспанії. В печері Альтамірського пагорба на стелі є всесвітньовідомі древні малюнки тварин, що їх намалювали перші розумні люди. Що таке мистецтво? Чи пов’язане мистецтво з розумовою діяльністю

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання ДЛЯ самоконтролю

1 - 6

1. Що таке перша сигнальна система? 2. Що таке друга сигнальна система? 3. Що таке мова? 4. Які чинники вплинули на виникнення мови у людини? 5. Що таке відображення? 6. Що таке мислення людини?

7 - 9

7. Яке значення мають сигнальні системи для людини? 8. Які фізіологічні основи мови? 9. Яку роль виконує кора головного мозку в мисленні?

10 - 12

10. На конкретному прикладі продемонструйте роль мислення в пізнанні навколишнього світу.
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити