Підручник Біологія 8 клас - В.І. Соболь - Абетка 2016 рік

Тема 9. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Узагальнення знань теми 9.ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вища нервова діяльність забезпечує найглибшу та найдосконалішу пристосованість організму до умов існування.

З підручника

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ -сукупність нервових процесів, що відбуваються у вищих відділах ЦНС, мають індивідульний характер та забезпечують перебіг поведінкових реакцій людини.

ТИПИ ВНД


Складові частини ВНД

1. Жвавий


1. Безумовні рефлекси та інстинкти, що формують вроджену поведінку ку та є спадковими

2. Спокійний


3. Нестримний


4. Слабкий


2. Умовні рефлекси та динамічні стереотипи, що формують набуту поведінку та є результатом научіння

Рушійні ЧИННИКИ ВНД


1. Членороздільна мова

2. Праця

3. Суспільний спосіб життя

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

3. Розумова діяльність, що є основною частиною набутої поведінки та результатом пізнавальних форм научіння

Особливості ВНД ЛЮДИНИ

1. Наявність другої сигнальної системиЗначення ВНД

2. Абстрактне мислення


1. Пізнання навколишнього світу

3. Свідомість


2. Пристосованість до змінних умов середовища

4. Соціальні потреби (вищі мотивації)


5. Вищі емоції


3. Життя в суспільстві

ОСОБИСТІСТЬ -це цілісна людська індивідуальність у єднанні її природних і соціальних якостей Загальна характеристика особистості:

- народившись як індивід, людина завдяки спілкуванню поступово засвоює соціальний досвід людства, приєднується до суспільства та розвивається як особистість;

- відмінності психофізіологічних процесів визначаються особливостями будови та функцій великого мозку, розмірами нервових центрів кори, кількістю нейронів, особливостями будови та функцій аналізаторів тощо;

- у формуванні особистості важливе значення має самовиховання як свідома діяльність людини, пов'язана із здатністю до самоаналізу й самооцінки, з умінням контролювати свою поведінку й діяльність.

Структура особистості:

1) підструктура спрямованості (ставлення до людей, до самого себе, до праці та моральні якості людини);

2) підструктура соціального досвіду (знання, уміння, навички, набуті через навчання та виховання);

3) підструктура відображення (індивідуальні особливості відчуттів, сприйняття, уявлення та мислення);

4) біологічно зумовлена підструктура (індивідуальні особливості, що визначаються типом ВНД, домінантністю півкуль і типом темпераменту, а також статеві та вікові особливості).

Біологічною основою розвитку особистості є спадковість, становлення якої залежить від умов середовища.

Соціальною основою розвитку особистості є праця, суспільний спосіб життя, мова та мислення. Особистість формується тільки з виникненням свідомості.

Самоконтроль знань

Тест-оцінювання 9. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

І. Завдання на вибір правильної ВІДПОВІДІ (1 бал)

1. Сервірування обіднього стола спричиняє вироблення організмом людини апетитного шлункового соку. Назвіть рефлекс.

А умовний вегетативний харчовий

Б безумовний вегетативний харчовий

В умовний соматоруховий харчовий

Г безумовний соматоруховий харчовий

2. Який із процесів відображення дає змогу вам після відвідування ботанічного саду відтворити вигляд гарної квітки, яку ви вперше побачили, понюхали й уважно розглянули?

А відчуття Б сприйняття В уявлення Г мислення

3. Укажіть вид научіння, що використовується для формування умінь їзди на велосипеді:

А звикання Б закарбування

В осяяння Г научіння шляхом спроб і помилок

4. Д. Менделєєв під час сну винайшов принцип побудови Періодичної системи хімічних елементів. Назвіть фазу сну, у якій це відбулося:

А засинання Б поверховий сон

В глибокий сон Г парадоксальний сон

II. Завдання на зіставлення (2 бали за кожне):

5. Приведіть у відповідність види пам'яті з її сутністю:


1

Образна

А

Пам'ять рухів


2

Моторна

Б

Пам'ять на пережиті почуття


3

Словесно-логічна

В

Пам'ять на раніше сприйняті предмети і явища


4

Емоційна

Г

Пам'ять думок

6.

Приведіть у відповідність

етапи відображення з їхніми визначеннями:


1

Відчуття

А

Відображення навколишнього у взаємозв'язках


2

Сприйняття

Б

Відображення предметів поза їх упливом на органи


3

Уявлення

В

Відображення окремих властивостей предметів


4

Мислення

Г

Відображення предмета в цілому

7.

Приведіть у відповідність

розумові операції з їхніми визначеннями:


1

Аналіз

А

Зіставлення явищ для встановлення


2

Синтез


їх подібності та відмінності


3

Порівняння

Б

Поділ об'єктів і явищ на складові,


4

Абстрагування


виокремлення в них елементів
В

Об'єднання ознак, елементів або частин

об'єкта в єдине ціле
Г

Виділення головних і відокремлення другорядних ознак

8. Приведіть у відповідність ознаки ВНД та тип темпераменту:

1

Сильний,

інертний, урівноважений

А

Сангвінічний

2

Сильний,

рухливий, неврівноважений

Б

Холеричний

3

Сильний,

рухливий, урівноважений

В

Флегматичний

4

Слабкий,

неврівноважений

Г

Меланхолічний


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити