Підручник Біологія 9 клас - О. А. Андерсон - Школяр 2017

Тема 7 БІОРІЗНОМАНІТТЯ

§ 43. Різноманітність еукаріотичних організмів

Згадаємо!

Які організми належать до одноклітинних еукаріотів?

Якими є особливості будови рослинної, тваринної та грибної клітин?

Вам уже відомо, що одноклітинні еукаріоти становлять окрему групу організмів. Їх тіло складається з однієї клітини, яка є самостійним організмом (рис. 169).

Одноклітинні еукаріоти. Організми цієї групи можуть бути одно- або багатоядерними. У деяких з них (інфузорій, форамініфер) наявні ядра двох типів - вегетативні, що регулюють процеси обміну речовин, та генеративні, що забезпечують передавання спадкової інформації під час розмноження. У цитоплазмі одноклітинних еукаріотів містяться дво- та одномембранні органели. За способом живлення ці організми поділяють на автотрофи (одноклітинні водорості), гетеротрофи (амеби, інфузорії), що поглинають їжу за допомогою піноцитозу або фагоцитозу, та міксотрофи - організми зі змішаним типом живлення (Евглена зелена). Спосіб живлення зумовлює відмінності в будові клітин цих організмів. Фототрофи містять хлоропласти, можуть мати вакуолі з клітинним соком. Існують такі організми, складовими клітин яких є скоротливі й травні вакуолі (згадайте їхні функції). Чимало організмів здатні до активного руху, що здійснюється, наприклад, за допомогою псевдоподій, джгутиків, війок. Одноклітинні еукаріоти можуть розмножуватися нестатевим способом - поділом навпіл, брунькуванням тощо, а також статевим

Рис. 169. Одноклітинні еукаріоти: а - Хламідомонада Рейнгардта; б - Евглена зелена

? Згадайте особливості будови та життєдіяльності зображених організмів.

способом. Для пристосування до несприятливих умов вони утворюють спори або цисти. Одноклітинні еукаріоти можуть реагувати на зміни навколишнього середовища, реакції в них відбуваються у вигляді таксисів.

Рослини. Ви вже знаєте, що рослини належать до еукаріотичних організмів. Нагадаємо особливості, що відрізняють клітини рослин від клітин інших багатоклітинних еукаріотів. Клітинна стінка містить полісахариди, насамперед целюлозу. У цитоплазмі клітин є вакуоля з клітинним соком. Резервною речовиною є крохмаль. Для рослинних клітин характерною ознакою є наявність пластид. Одні з них - хлоропласти - містять хлорофіл. Завдяки наявності цього пігменту в рослинах відбувається фотосинтез.

Тіла більшості рослин сформовані тканинами, що містять клітини різних типів. Виокремлюють кілька типів рослинних тканин. Клітини твірних тканин (меристема) перетворюються на клітини всіх інших тканин. Покривні тканини (епідерма, корок) захищають інші тканини від негативного впливу зовнішнього середовища й забезпечують зв’язок з ним. Провідні тканини (флоема й ксилема) відповідають за транспортування речовин в організмі. Клітини механічних тканин виконують опорну функцію. Основні тканини розташовані між іншими тканинами. Серед них - асиміляційна, що забезпечує фотосинтез.

Вегетативні органи - корінь і пагін - забезпечують процеси обміну речовин, росту тощо. Генеративні органи - органи, за допомогою яких відбувається розмноження, - квітка та плід (рис. 170). Розмноження рослин може відбуватися статевим і нестатевим шляхом. Нестатеве розмноження відбувається з утворенням спор у спеціалізованих органах - спорангіях. Статеве розмноження рослин відбувається з утворенням насіння, що дозріває відкрито на лусках шишок у голонасінних рослин або захищено стінками плоду, як у покритонасінних рослин. Запліднення в покритонасінних відбувається всередині органу розмноження - квітки. Рослини також можуть розмножуватися вегетативними органами. Розгляньте рослинні організми різних груп на рисунку 170.

Водорість Ульва. Органів немає

Мох Сфагнум. Пагін

Покритонасінна рослина Підсніжник звичайний. Корінь, пагін, квітка, плід

Папороть Страусове перо звичайне. Корінь, пагін

Рис. 170. Особливості будови організму різних груп рослин

?! Поясніть відсутність органів у водоростей.

Чому в наземних рослин тіло поділене на органи?

Які переваги для покритонасінних рослин зумовлює наявність квітки й плоду?

Рослини здатні до фотосинтезу, а тому мають вирішальне значення для існування життя на Землі, оскільки цей процес є основним джерелом органічних речовин. Кисень, що виділяється під час фотосинтезу, забезпечує аеробне дихання й утворює озоновий шар планети.

Тварини. До цієї групи належать багатоклітинні організми, клітини яких не мають клітинної стінки. Над плазматичною мембраною розташований глікокалікс. На відміну від рослин у клітинах тварин запасається не крохмаль, а глікоген. Тваринам властивий гетеротрофний спосіб живлення, більшість з них здатні до активного руху. Серед тварин є організми, що не мають тканин, наприклад губки (рис. 171). Їхнє тіло сформоване зі стінок і порожнини, заповненої водою.

Тіла більшості тварин утворені тканинами й органами (рис. 172). У тваринному організмі виокремлюють чотири типи тканин. Епітеліальні тканини складаються з одного або багатьох шарів клітин, що щільно прилягають один до одного. Міжклітинної речовини в цих тканинах майже немає. Вони утворюють покриви тіла тварин, вистилають порожнини тіла та внутрішніх органів. М’язові тканини складаються з видовжених клітин, які у відповідь на подразнення скорочуються. Нервова тканина, що складається з нейронів та нейроглії, відповідає на дію подразника збудженням. Тканини внутрішнього середовища складаються з клітин і міжклітинної речовини. Властивості цих тканин здебільшого визначаються саме складом та структурою міжклітинної речовини. Вони виконують захисну, транспортну, резервну, опорну функції тощо.

Рис. 171. Тваринний організм, що не має тканин

Рис. 172. Безхребетна та хребетна тварини

?! Опишіть пристосування зображених тварин до водного способу життя.

З тканин складаються органи, сукупність органів утворює системи. Пригадайте функції та загальний план будови систем органів на прикладі хребетних тварин. Тіло тварини вкриває шкіра. Вона захищає її від негативного впливу навколишнього середовища й забезпечує сприйняття зовнішніх подразників.

Опорно-рухова система забезпечує рух організму в просторі, рух окремих його частин, а також підтримує тіло в певному положенні. Ця система складається зі скелета (сукупності кісток) і м’язів. Завдяки кровоносній системі транспортуються поживні речовини, продукти обміну, кисень, вуглекислий газ тощо. Ці функції виконують серце й судини - артерії, вени та капіляри. Кисень потрапляє в організм, а вуглекислий газ видаляється з нього завдяки дихальній системі, що складається з повітроносних шляхів і легень. Травна система забезпечує організм поживними речовинами. Вона складається зі шлунково-кишкового тракту й травних залоз. Кінцеві продукти обміну видаляються з організму завдяки видільній системі, основним органом якої є нирки. Нервова й ендокринна системи забезпечують регуляцію функцій організму як єдиного цілого. Завдяки органам чуття відбувається зв’язок організму з навколишнім середовищем. Хребетні є роздільностатевими тваринами. Статева система забезпечує розмноження.

Гриби. Ця група організмів відрізняється і від тварин, і від рослин, але в її представників є риси подібності з представниками обох груп організмів. У цю групу об’єднано гетеротрофні організми, серед яких є сапротрофи (рис. 173) та паразити. Деякі гриби утворюють мікоризу з коренями рослин. У складі клітинних стінок часто є хітин. У цитоплазмі немає клітинного центру. Резервною речовиною, як і у тварин, є глікоген. Для грибів характерний необмежений ріст, що є спільною ознакою з рослинами. Справжніх тканин у грибів немає. У них може бути як статеве, так і нестатеве розмноження.

Гриб білий, або Боровик

Пеніциліум у полі зору мікроскопа

Рис. 173. Різноманітність грибів

?! Поясніть значення зображених організмів у житті людини.

ПОВТОРІТЬ, ПОМІРКУЙТЕ

1. Що таке одноклітинні організми?

2. Опишіть будову хребетної тварини.

3. Опишіть будову покритонасінної рослини.

4. У чому полягає відмінність у будові клітин рослин, тварин і грибів.

5. Доведіть, що одноклітинний організм - цілісна біологічна система.

Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми « Біорізноманіття»

ВАРІАНТ І

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)

1. До одноклітинних еукаріотів належить

А вірус грипу

Б ціанобактерія

В кишкова паличка

Г інфузорія-туфелька

2. Укажіть рослинний організм.

А Амеба звичайна

Б Коник зелений

В Пеніциліум

Г Ульва

3. Капсид вірусів утворений

А молекулами ліпідів і вуглеводів

Б молекулами нуклеїнової кислоти

В молекулами ліпідів і білків

Г молекулами білків

4. Організми, яким властивий автотрофний спосіб живлення, належать до

А рослин

Б тварин

В грибів

Г вірусів

5. Якою цифрою на рисунку позначено орган рослини, що забезпечує її водою з розчиненими мінеральними речовинами?

А 1

Б 2

В 3

Г 4

6. Укажіть систему органів хребетних тварин, що забезпечує регуляцію функцій.

А травна

Б дихальна

В кровоносна

Г ендокринна

7. Рослинний організм відрізняється від тваринного

А наявністю клітинної стінки

Б відсутністю ядра в клітині

В здатністю до гетеротрофного живлення

Г здатністю більшості представників до активного руху в просторі

8. Прочитайте опис: «Бактерії - організми, клітини яких не містять (1), а спадкова інформація зберігається в молекулі (2)». Замість цифр необхідно вписати слова. Виберіть правильний варіант.

А 1 - рибосом

2 - РНК

Б 1 - ядра

2 - ДНК

В 1 - мембранних органел

2 - ДНК

Г 1 - клітинної стінки

2 - ДНК

9. На уроці біології для обговорення особливості вірусів клас поділили на дві групи. Перша група висловила судження про те, що віруси є внутрішньоклітинними паразитами. Друга група зазначила, що клітини вірусів побудовані простіше за клітини бактерій. Яка група висловила правильне судження?

А лише перша

Б лише друга

В обидві групи

Г жодна з груп

Тестове завдання на відповідність (3 бали)

Установіть відповідність між ознакою організму (1 - 5) та його зображенням (А - Г).

1 багатоклітинний організм, тіло якого не поділене на органи

2 регуляція функцій за допомогою нервової системи

3 зародок розвивається в насінині

4 клітина не має мембранних органел

5 неклітинна форма життя

Дайте відповідь на вибране вами завдання (3 бали)

1. Порівняйте будову клітин рослинних, тваринних та грибних організмів.

2. Висловіть своє судження: чи є вірус живим?

ВАРІАНТ ІІ

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)

1. До одноклітинних еукаріотів належить

А вірус поліомієліту

Б бактерія гниття

В хламідомонада

Г кульбаба лікарська

2. Укажіть рослинний організм.

А Інфузорія-туфелька

Б Жаба зелена

В Боровик

Г Ульва

3. Бактеріальна клітина має

А ядро

Б вакуолі

В рибосоми

Г комплекс Гольджі

4. Автотрофний спосіб живлення властивий

А лише тваринам

Б лише рослинам

В тваринам і грибам

Г бактеріям і рослинам

5. Якою цифрою на рисунку позначено орган рослини, що забезпечує розповсюдження насіння?

А 1

Б 2

В 3

Г 4

6. Укажіть систему органів хребетних тварин, що забезпечує регуляцію функцій.

А травна

Б нервова

В дихальна

Г кровоносна

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (1 бал)

7. Тваринний організм відрізняється від рослинного

А наявністю клітинної стінки

Б здатністю утворювати тканини та органи

В відсутністю автотрофного живлення

Г здатністю до статевого розмноження

8. Прочитайте опис: «Прості віруси складаються з молекули (1), яка оточена (2)». Замість цифр необхідно вписати слова. Виберіть правильний варіант.

А 1 - ліпіду

2 - клітинною стінкою

Б 1 - білка

2 - плазматичною мембраною

В 1 - нуклеїнової кислоти

2 - молекулами білка

Г 1 - нуклеїнової кислоти

2 - клітинною стінкою

9. На уроці біології для обговорення особливостей життєдіяльності бактерій клас поділили на дві групи. Перша група висловила судження про те, що серед бактерій є як гетеротрофні, так й автотрофні організми. Друга група зазначила, що ціанобактерії під час фотосинтезу виділяють кисень. Яка група висловила правильне судження?

А лише перша

Б лише друга

В обидві групи

Г жодна з груп

Тестове завдання на відповідність (3 бали)

10. Установіть відповідність між зображенням організму (А - Г) та групою, до якої він належить (1 - 5).

1 віруси

2 бактерії

3 рослини

4 тварини

5 гриби

Дайте відповідь на вибране вами завдання (3 бали)

1. Порівняйте клітинні та неклітинні форми життя.

2. Чому, на вашу думку, одноклітинні еукаріоти розглядають як окрему групу організмів?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити