Підручник Біологія 9 клас - О. А. Андерсон - Школяр 2017

Тема 8 НАДОРГАНІЗМОВІ БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

§ 46. Харчові зв'язки та потоки енергії в екосистемах

Згадаємо!

Що таке популяція?

Трофічні рівні та ланцюги живлення. Вам уже відомо, що функціонування екосистеми пов’язане з перетворенням енергії. Основним джерелом енергії більшості екосистем є сонячне світло, яке фототрофи перетворюють на енергію хімічних зв’язків органічної речовини. Частину накопиченої енергії вони витрачають на забезпечення власних потреб, решта переходить до гетеротрофів. Отже, організми з різним типом живлення перебувають на різних трофічних рівнях.

! Трофічний рівень - сукупність організмів з однаковим типом живлення.

Ось як розподіляються організми по різних трофічних рівнях: перший - автотрофи (продуценти); другий - рослиноїдні організми (консументи I порядку), сапротрофи (редуценти); третій - хижаки (консументи II - IV порядку тощо) (рис. 180).

В екосистемах види, які займають різні трофічні рівні, пов’язані потоком енергії. Такий взаємозв’язок відображають ланцюги живлення.

! Ланцюг живлення - види організмів, пов’язаних між собою харчовими відносинами, що створює певну послідовність у передаванні речовин та енергії.

Типи ланцюгів живлення. Виокремлюють ланцюги виїдання (пасовищний) та розкладання (детритний). Ланцюг живлення, що починається з автотрофних фотосинтезуючих або хемотрофних організмів, називається пасовищним, або ланцюгом виїдання. Приклад ланцюга виїдання - взаємини між організмами на заплавній луці. Починається такий ланцюг з квіткової рослини. Наступна ланка - метелик, що живиться нектаром квітки. Метелика поїдає мешканець вологих місць існування - жаба. Її захисне забарвлення дає їй змогу підстерегти жертву, але не рятує від іншого хижака - вужа. Чапля, упіймавши вужа, замикає цей ланцюг живлення.

Перший трофічний рівень

Другий трофічний рівень

Третій трофічний рівень

Рис. 180. Організми різних трофічних рівнів

?! Проаналізуйте твердження щодо наведеної на рисунку інформації.

1. Другий трофічний рівень займають хижаки.

2. Третій трофічний рівень утворюють рослиноїдні тварини.

Які з них є правильними?

Ланцюг живлення, що починається з відмерлих залишок рослин, решток й екскрементів тварин, називається детритним, або ланцюгом розкладання. Він починається з розкладання мертвої органічної речовини й продовжується сапротрофами (членистоногі, черви, гриби та мікроорганізми), які її безпосередньо споживають. Їх, у свою чергу, поїдають консументи (наприклад, комахи).

У будь-якій екосистемі різні ланцюги живлення не існують окремо один від одного, а тісно пов’язані між собою завдяки тому, що представники того самого виду можуть бути ланками різних ланцюгів живлення. Переплітаючись, вони формують трофічну сітку (рис. 181). Її існування забезпечує стійкість екосистеми: у разі зміни чисельності популяцій певних видів кормові об’єкти легко замінюються.

Правило екологічної піраміди. Для всіх екосистем характерні певні закономірності передавання енергії та біомаси між трофічними рівнями. Правило екологічної піраміди відбиває таку закономірність: на кожному наступному трофічному рівні кількість біомаси та енергії, що їх запасають організми за одиницю часу, є значно меншою, ніж на попередньому. Наочно це правило можна зобразити як піраміду, складену з окремих блоків. Кожен із цих блоків відповідає продуктивності організмів на відповідному трофічному рівні ланцюга живлення (рис. 182).

Рис. 181. Трофічна сітка

Рис. 182. Екологічна піраміда

?! 1. Проаналізуйте наведену трофічну сітку. Дайте відповіді на запитання.

Які організми розміщуються на першому трофічному рівні? На якому трофічному рівні розміщуються миша та коник? Які організми живляться рослиноїдними тваринами?

?! 2. Змоделюйте ланцюги живлення, що утворюють зображену трофічну сітку. Чому ланцюги живлення не можуть бути нескінченно довгими?

ПОВТОРІТЬ, ПОМІРКУЙТЕ

1. Що таке трофічний рівень?

2. Схарактеризуйте та назвіть організми, що перебувають на різних трофічних рівнях.

3. Що таке ланцюг живлення?

4. Схарактеризуйте різні ланцюги живлення.

5. Поясніть поняття трофічна сітка.

6. Сформулюйте правило екологічної піраміди.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити