Підручник Біологія 9 клас - О. А. Андерсон - Школяр 2017

Тема 8 НАДОРГАНІЗМОВІ БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

§ 49. Заходи щодо збереження біосфери

Згадаємо!

Що таке біосфера?

У чому полягає екологічна криза?

Шляхи подолання екологічної кризи. Видатний український природодослідник В. І. Вернадський, про вчення якого ви вже знаєте, розглядав біосферу як цілісну глобальну екологічну систему, що має певну структуру та стійкість, характерні для неї особливості формування та розвитку. Таке поняття біосфери особливо важливе тепер, коли техногенний вплив людини на природу сягнув небувалих масштабів і може спричинити планетарні зміни в середовищі існування людини. Недарма вчені серйозно попереджають про розвиток екологічної кризи. З метою уникнення глобальної екологічної кризи людство розробляє заходи з охорони й збереження природи.

Охорона природи - комплекс заходів із збереження, раціонального використання й відновлення природних ресурсів Землі. Учені Міжнародного союзу охорони природи й природних ресурсів (МСОП) розробили принципи створення екологічно стабільного суспільства. До них належать: контроль за стрімким зростанням кількості населення; обмеження використання невідновлюваних ресурсів (кам’яне вугілля, нафта тощо) і збільшення - відновлюваних (енергії Сонця, вітру, гарячих джерел тощо) (рис. 193); зменшення об’ємів стічних вод, запровадження надійних способів очищення води; здійснення програми захисту й відновлення природних водойм (рис. 194); упровадження екологічно обґрунтованих технологій обробітку ґрунту; припинення знищення первинних лісів і перехід до використання вторинних і штучних насаджень.

Рис. 193. Вітрова електростанція. Херсонська область, селище Асканія-Нова

Рис. 194. Очисна споруда

? Наведіть приклади відновлюваних ресурсів.

Збереження видового різноманіття. Для збереження видового різноманіття вчені МСОП розробили Всесвітню стратегію охорони природи (1980). До цієї стратегії приєдналася й Україна.

Для обліку рідкісних і зникаючих видів було створено Міжнародну Червону книгу (1-ше видання - 1966 р.). Червону книгу України започатковано у 1980 р. Червона книга України - основний документ, у якому узагальнено дослідження щодо сучасного стану рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів організмів. На підставі цього документа науковці розробляють наукові й практичні заходи, спрямовані на охорону, відтворення й раціональне використання видів організмів. Нині до Червоної книги України внесено 826 видів зникаючих рослин і грибів, серед яких Підсніжник звичайний, Сон розкритий, Тюльпан двоквітковий, Лілія лісова тощо (рис. 195). Також у ній представлено 542 види рідкісних тварин, серед яких Мідянка звичайна, Лелека чорний, Ведмідь бурий, Кіт лісовий, Кінь дикий, Заєць білий тощо (рис. 196).

В Україні вперше у світі розробили Зелену книгу, до якої заносять рідкісні й типові для певної місцевості рослинні угруповання, що потребують установлення особливого режиму їх використання.

Види організмів охороняють і відновлюють на різноманітних природоохоронних територіях. В Україні створено національні біосферні та природні заповідники, природні парки, заказники, пам’ятки природи, а також регіональні ландшафтні парки, заповідні урочища, ботанічні сади, зоологічні парки, дендрологічні парки та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Загальна площа природно-заповідного фонду України становить 2,8 млн гектарів. Ми схарактеризуємо природоохоронні території на прикладі нашої країни.

Баранець звичайний

Півонія тонколиста

Рис. 195. Деякі види рослин, занесені до Червоної книги України

Ведмідь бурий

Кіт лісовий

Рис. 196. Деякі види тварин, занесені до Червоної книги України

Використовуючи інтернет-ресурси та додаткову літературу, наведіть інші приклади рослин і тварин, занесених до Червоної книги України.

В Україні створено п’ять біосферних заповідників: «Асканія-Нова», Карпатський, Чорноморський, Дунайський та Чорнобильський радіаційно- екологічний. Вони мають міжнародне значення, їх створено з метою збереження в природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери та проведення екологічного моніторингу. «Асканія-Нова» - найдавніший в Україні, де збереглись унікальні ландшафти степів (рис. 197).

Природні заповідники - природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення. Їх створюють з метою збереження в природному стані типових для даної місцевості або унікальних природних комплексів. На території України їх розміщено в усіх природних зонах. Наприклад, у лісостеповій зоні - «Медобори», у степовій - Український степовий.

Природні парки - природоохоронні, науково-дослідні та культурно-просвітницькі установи. До них належить, наприклад, парк «Подільські Товтри».

З метою збереження й відтворення певних природних комплексів або окремих видів організмів створюються заказники, наприклад Чистилівський орнітологічний заказник у Тернопільській області.

Окремі унікальні природні утворення, що мають природоохоронне, наукове, естетичне або пізнавальне значення, називаються пам’ятками природи. Прикладом є унікальне озеро Синевир (рис. 198).

Ботанічні сади створюються з метою вивчення, збереження, акліматизації рідкісних видів місцевої й світової флори, а також для проведення освітньо- виховної роботи. Нікітський ботанічний сад вражає різноманіттям видів рослин, представлених у ньому (рис. 199). Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка в Києві посідає провідне місце серед ботанічних садів Європи.

В Україні налічується 13 зоологічних парків, створених з метою збереження представників світової фауни. Найбільші з них - Київський та Миколаївський.

«Асканія-Нова»

Рис. 197. Біосферний заповідник

Озеро Синевир

Рис. 198. Пам’ятка природи

Нікітський ботанічний сад

Рис. 199. Ботанічний сад

? Складіть повідомлення про будь-яку природоохоронну територію України або світу, використовуючи інтернет-ресурси та додаткову літературу.

ПОВТОРІТЬ, ПОМІРКУЙТЕ

1. Дайте означення поняття охорона природи.

2. Назвіть принципи побудови екологічно стабільного суспільства.

3. Що таке Червона книга?

4. Які природоохоронні території ви знаєте?

5. Наведіть приклади природоохоронних територій України.

Цікавинки

Долина нарцисів

Між річками Тиса й Хустець, що в урочищі Кіреші на Закарпатті, з кінця квітня до середини травня можна побачити справжнє диво: уся долина вкривається цвітом дикого вузьколистого нарциса, занесеного до Червоної книги України. Унікальним це явище робить також те, що подібні нарцисові масиви зазвичай розташовуються високо в горах, тоді як «Долина нарцисів» - на висоті лише 200 м над рівнем моря.

«Тунель кохання»

Цей зелений тунель у лісовому масиві, утворений заростями дерев та кущів, - ботанічний феномен. Сплітаючись між собою гілками й листям, рослини утворюють ніби тунель точної арочної форми. Це диво природи в Рівненській області простягається на відрізку залізничної колії від селища Клевань до селища Оржів, протяжність якої - близько 4 км.

Проект

Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах своєї місцевості

Орієнтовні теми досліджень учнів у межах проекту

1. Екосистеми вашої місцевості.

2. Забруднення водойм у межах населеного пункту.

3. Негативний вплив промислових підприємств на атмосферу.

4. Вплив сільськогосподарських підприємств на екосистему вашої місцевості.

5. Вплив на біорізноманіття в екосистемах вашої місцевості.

Мета: виявити рівень антропогенного впливу в екосистемах вашої місцевості Джерела інформації: література, інтернет-ресурси.

Хід виконання

1. Ознайомлення з літературою з наведеної теми.

2. Опис екосистем вашої місцевості.

3. Визначення причин впливу на екосистеми вашої місцевості.

4. Виявлення рівня антропогенного впливу в різних екосистемах.

5. Прогнозування можливих шляхів послаблення негативного антропогенного впливу на екосистеми.

Публічний захист проекту.

Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми «Надорганізмові біологічні системи»

ВАРІАНТ І

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)

1. Яка видозміна листків є пристосуванням рослини до життя в посушливих умовах?

А вуса полуниці

Б вусики гороху

В колючки кактуса

Г ловчі листки росички

2. Укажіть біотичний фактор середовища.

А вологість повітря

Б температура повітря

В виділення фітонцидів у повітря

Г забруднення повітря викидами підприємств

3. Укажіть сукупність організмів, які пов’язані між собою трофічними зв’язками.

А вид

Б зграя

В популяція

Г ланцюг живлення

4. До трофічної групи продуцентів належить

А Ялина зелена

Б Коник зелений

В Жаба зелена

Г Чапля біла

5. Укажіть природодослідника, який є основоположником учення про біосферу.

А Г. Мендель

Б Т. Морган В

В. І. Вернадський

Г І. І. Мечников

6. Унаслідок якого процесу кисень повертається в атмосферу?

А транспірації

Б гліколізу

В хемосинтезу

Г фотосинтезу

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (1 бал)

7. Укажіть правильне продовження опису: «На рисунку наведено приклад…»

А мутуалізму

Б паразитизму

В квартирантства

Г хижацтва

8. Укажіть правильну послідовність ланок ланцюга живлення, який становлять наведені організми.

А 1 - 2 - 3 - 4

Б 2 - 3 - 4 - 1

В 2 - 4 - 1 - 3

Г 3 - 1 - 4 - 2

9. На уроці біології для обговорення трофічних зв’язків між організмами клас поділили на дві групи. Перша група зазначила, що на другому трофічному рівні перебувають рослиноїдні тварини. Друга група вважала, що на першому трофічному рівні - хижаки. Яка група висловила правильне судження?

А лише перша

Б лише друга

В обидві групи

Г жодна з груп

Тестове завдання на відповідність (3 бали)

10. Установіть відповідність між організмом (1 - 4) та його місцем у трофічній структурі екосистеми (А - Д).

1 Шуліка звичайний

А консумент ІІ порядку

2 Синиця велика

Б консумент ІІІ порядку

3 гусінь махаона

В консумент І порядку

4 бактерія гниття

Г продуцент

Д редуцент

Дайте відповідь на вибране вами завдання (3 бали)

1. Спрогнозуйте наслідки впливу людини на екосистему в такій ситуації: для отримання електроенергії побудовано гідроелектростанцію на річці, яка протікає в степовій зоні.

2. Складіть правила поведінки людини в навколишньому середовищі в сучасних умовах.

ВАРІАНТ ІІ

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)

1. Яке середовище існування характеризується високою щільністю та відсутністю кисню?

А наземне

Б водне

В напівводне

Г усередині організму

2. Популяція зайців зменшилася внаслідок безпосереднього впливу біотичного фактора. Укажіть можливу причину.

А зменшення кількості опадів

Б зниження температури повітря

В збільшення популяції вовків

Г знищення лісу людиною

3. До трофічної групи продуцентів належать

А Білка звичайна

Б Синиця велика

В Малина лісова

Г Жук-гробарик

4. На початку ланцюгів живлення в екосистемах перебувають

А редуценти

Б продуценти

В консументи І порядку

Г консументи ІІ порядку

5. З яких складових починається детритний ланцюг живлення?

А з опалого листя

Б з черв’яків і бактерій

В з листків і плодів на дереві

Г з рослиноїдних тварин

6. Укажіть організми, які забезпечують засвоєння атмосферного азоту.

А азотобактерії

Б нітрифікуючі бактерії

В денітрифікуючі бактерії

Г бактерії гниття

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (1 бал)

7. Укажіть пару організмів, що перебувають у мутуалістичних відносинах.

А ціп’як бичачий - людина

Б ховрах степовий - миша польова

В підберезник твердуватий - береза

Г павук-хрестовик - бджола медоносна

8. Зображені організми утворюють ланцюг живлення. Укажіть правильну послідовність ланок у ньому.

А 1 - 4 - 2 - 3

Б 3 - 2 - 1 - 4

В 2 - 4 - 1 - 3

Г 3 - 2 - 4 - 1

9. Проаналізуйте твердження щодо загальних рис пристосованості зображених тварин до водного середовища.

I. Органами дихання є зябра.

II. Обтічна форма тіла.

Яке поміж них правильне?

А лише І

Б лише ІІ

В обидва правильні

Г обидва неправильні

Тестове завдання на відповідність (3 бали)

10. Установіть відповідність між парою організмів (1 - 4) та типом взаємовідносин між ними (А - Д).

1 гусінь та синиця

А конкуренція

2 дуб та гриб боровик

Б коменсалізм

3 акула та риба-прилипала

В мутуалізм

4 рись та лисиця

Г хижацтво

Д паразитизм

Дайте відповідь на вибране вами завдання (3 бали)

1. Обґрунтуйте заходи щодо охорони природи вашого місця проживання на основі набутих знань.

2. Які чинники ви будете враховувати, визначаючи свою поведінку в навколишньому середовищі виходячи із його сучасного стану?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити