Підручник Біологія 9 клас - О. А. Андерсон - Школяр 2017

Предметний покажчик

Автотрофи 70

Автофагія 55

Аденін 33

Активний центр 30

Актин 28

Алель 120

Алкалоїди 20

Амінокислота 25

Аналіз імуноферментний 235

Анатомія 6

Анафаза 100

Антибіотики 20

Антикодон 95

Антитіла 28

Антропогенез 167

Апарат Гольджі (див. Комплекс Гольджі)

Археї (Архебактерії) 182, 185

Атавізми 152

Атмосфера 205

АТФ-синтетаза 73, 77

Аутбридинг (див. Схрещування неспоріднене) 225

Бактерії 182, 185

- водневі 80

- Еубактерії (див. Бактерії)

- нітрифікуючі 80

Бактеріологія 6

Бактеріофаг 183

Білки 25

- рецепторні 28

- структурні 28

- транспортні 28

Біологія 5

Біологічна систематика 182

Біосфера 205

Біотехнологія 229

Бластомер 107

Бластуляція 107

Боротьба за існування 154

Ботаніка 6

Ботанічний сад 215

Вазопресин (див. Гормони)

Вакуолі 55

Вид(и) 159

- теплолюбні 198

- холодностійкі 198

Видоутворення 160

- географічне 160

- екологічне 161

Війки 54

ВІЛ (див. Вірус імунодефіциту людини)

Віріон 183

Вірус(и) 183

- грипу 184

- імунодефіциту людини (ВІЛ)

- прості 183

- складні 183

Вітамін 19

Включення 53

Вода 15

Воски 24

Вуглеводи 21

Гаструляція 107

Ген(и) 89, 119

- регуляторні 90

- структурні 90

Генетика 117

- медична 139

Генетична (генна) інженерія 229

Генетичний код 89

Геном 89, 183

Генотип 89,119

Генофонд 156

Гемоглобін 28

Гетерозис (див. Сила гібридна)

Гетерополімери 18

Гетеротрофи 70

Гідросфера 205

Гібрид 120

Гібридизація 224

- внутрішньовидова 224

- міжвидова, або віддалена 224

Гістони 28, 58

Гліколіз 72

Гліколіпіди 24

Глікопротеїни 27

Гліцин 25

Гомополімери 18

Гормони 28

- вазопресин 28

- гіпофіза тропні 28

- інсулін 28

- окситоцин 28

Гриби 182, 190

Гуанін 34

Ґрунт 205

Дезоксирибоза 33

Денатурація 27

Деструкція 27

Джгутики 54

Дивергенція 163

Динеїн 28

Диплоїдні клітини (див. Клітини диплоїдні)

Дифузія 51

Дія гена

- летальна 126

- множинна 128

Добір

- індивідуальний 224, 226

- масовий 224

- природний 154

- рушійний 162

- стабілізуючий 162

- штучний 224

Домінантна ознака (див. Ознака домінантна)

Домінування неповне 125

Дрейф генів 157

Дроблення 107

Еволюція 151

Екзони 92

Екзоцитоз 52

Екологія 196

Екосистема(и) 196, 201

- абіотична частина 201

- біотична частина 201

- штучні 202

Ектодерма 107

Еластин 28

Елементи органогенні 12

Ендоморфіни 28

Ендоцитоз 52

Енергетичний баланс 70

Ендоплазматична сітка (ЕПС) (див. Сітка ендоплазматична (ЕПС))

Ентодерма 107

Епістаз 127

Еубактерії (див. Бактерії)

Еукаріоти 182

Ефект парниковий 211

Жири 24

Життєвий цикл 105

Життя 7

Заказник 215

Закон

- біогенетичний 181

- незалежного успадкування ознак 124

- одноманітності гібридів першого покоління 121

- оптимуму 197

- розщеплення 123

Запліднення 104

- внутрішнє 104

- зовнішнє 104

- подвійне 104

Заповідник

- біосферний 215

- природний 215

Зародкові листки 107

Захворювання

- генні 139

- екологічні 14

- ендермічні 14

- хромосомні 140

Зелена книга 214

Зона пригнічення 197

Зоологія 6

Ізоляція 157

- географічна 157

- екологічна 157

Імуноферментний аналіз (див. Аналіз імуноферментний)

Інактивація 31

Інбридинг (див. Схрещування споріднене)

Інсулін (див. Гормони)

Інтерфаза 99

Інтерферон 28

Інтрони 92

Калій-натрієвий насос 51

Капсид 183

Капсула 59

Кератин 28

Кислота(и)

- аденозинтрифосфатна (АТФ) 36

- дезоксирибонуклеїнова (ДНК) 34

- нуклеїнові 33

- рибонуклеїнова (РНК) 35

- рибосомна (рРНК) 35

- транспортна (тРНК) 35

Кінезин 28

Клітина(и) 45

- диплоїдні 90

- еукаріотична 48

- прокаріотична 48, 59

Клітинна стінка 50

Клітинна (тканинна) інженерія 231

Клітинне дихання 71

Клітинне травлення 71

Клітинний центр 53

Клон 231

Клонування 231

Кодомінування 125

Кодон стартовий 95

Колаген 28

Колообіг речовин 206

Коменсал 200

Коменсалізм 200

Комплекс Гольджі 55

- фермент-субстратний 29

Комплементарність 34, 91, 127

Конвергенція 164

Конкуренція

- внутрішньовидова 200

- міжвидова 200

Консументи 201

Коферменти 30 Кристи 66

Критерій виду 160

- біохімічний 160

- генетичний 160

- географічний 160

- екологічний 160

- морфологічний 160

- фізіологічний 160

- цитологічний 160

Кросинговер 101

Крохмаль 22

Лактоза 22, 29 Ланцюг

- виїдання (пасовищний) 203

- дентритний (розкладання) 204

- живлення 203 Лейкопласти 56

Летальна дія гена (див. Дія гена летальна)

Лізосоми 55

Ліпіди 23

Ліпопротеїди 24

Літосфера 205

Локус 119

Лошак 224

Макромолекули 18

Матрикс 56

Матрична РНК (мРНК) 35

Межа витривалості

- верхня 197

- нижня 197

Медіатори 28

Мейоз 100

Метод

- генеалогічний 118

- гібридологічний 117

- експериментальний 6

- молекулярно-генетичний 118

- порівняльно-описовий 5

- цитологічний 118

Метафаза 100

Мікологія 6

Мікроеволюція 159

Мікронитки 53

Мікротрубочки 53

Мімікрія 166

Мінливість 133

- модифікаційна (неспадкова) 137

- мутаційна 133

- спадкова 133, 154

Міозин 28

Мітоз 100

Мітохондрії 56

Міхур реплікативний 98

Множинна дія гена (див. Дія гена множинна)

Моделювання 6

Моніторинг 6

Моносахариди 21

Мул 224

Мутаген 134

Мутагенез 134

Мутації 166

- генні (точкові) 134

- геномні 136

- спонтанні 134

- хромосомні 135

Мутуалізм 200

Надмембранний комплекс 50

Народжуваність 156

Неповне домінування (див. Домінування неповне)

Ноосфера 196

Нуклеоїд 59

Нуклеотиди 33

Обмін

- енергетичний 81

- пластичний 81

- речовин 69 Ознака

- домінантна 120,121

- рецесивна 120

Окситоцин (див. Гормони)

Олігосахариди 22

Онтогенез 181

Оптимум 197

Органели 53

Органи

- аналогічні 152

- гомологічні 151

Організми химерні 231

Органогенез 107

Органогенні елементи (див. Елементи органогенні)

Палеонтологія 151

Пам’ятка природи 215

Пандемія 184

Паразит 200

Паразитизм 200

Паралелізм 165

Пепсин 30

Пептид 26

Період

- ембріональний 105

- постембріональний (післязародковий) 105

Пероксисоми 55

Персоналізована медицина 236

Пігменти 19

Пілі 59

Піноцитоз 52

Плазматична мембрана (плазмолема) 49

Плазміда 229

Пластиди 56

Полімерія 127

Поліплоїдія 225

Популяційні хвилі 156

Популяція 155

- приріст 156

- чисельність 155

- щільність 155

Порода 223

Правило екологічної піраміди 204

Природний парк 215

Продуценти 162, 201

Прокаріоти 182, 185

Промотор 89

Профаза 100

Реакція(ї)

- аеробні 72

- полімеразна ланцюгова 235

R-група (замісник) 25

Редуценти 201

Ренатурація 27

Рекомбінації 166

Репарація 98

Реплікативний міхур (див. Міхур реплікативний)

Реплікація 97

Рибоза 33

Рибосоми 54

Рівень (рівні)

- біосферний 8

- екосистемний 8

- клітинний 8

- організації біологічних систем 8

- організмовий 8

- популяційно-видовий 8

- структурної організації білкової молекули 26

- трофічний 203

Рослини 182,188

- химерні 231

Рудименти 151

Сахароза 22

Секвенування 235

Селекція 223

Середовище існування 198

- водне 199

- надземно-повітряне 198

Сила

- гібридна 225

- рушійна 154 Сітка

- ендоплазматична (ЕПС) 54

- трофічна 204

- шорстка (гранулярна) ЕПС 54

Смертність 156

Сорт 223 Спадковість 117

Сперматозоїд 103

Спермій 103

Сплайсинг 92

Сполуки

- органічні 18

- полімерні 18

Стартовий кодон (див. Кодон стартовий)

Стероїди 24 Сукцесія 202

-вторинна 210

- первинна 210

Суперкапсид 183

Схрещування 120

- дигібридне 120

- моногібридне 12

- неспоріднене 225

- споріднене (інбридинг) 225

Тварини 182,189

- химерні 231

Телофаза 100

Тепличний (парниковий) ефект (див. Ефект парниковий)

Термінатор 89

Терморегуляторна функція (див. Функція терморегуляторна)

Тилакоїди 56

Тимін 33

Транскрипція 91

Трансляція 95

Триплет (кодон) 93

Трипсин 30

Тропні гормони гіпофіза (див. Гормони гіпофіза тропні)

Тубулін 28

Урацил 34

Успадкування

- зчеплене 129

- зчеплене зі статтю 131

Фагоцитоз 52

Фактори - абіотичні 197

- антропогенні 197

- біотичні 197

- еволюції 154

- еволюції елементарні 156

- екологічні 197

- транскрипційні 108

Фенотип 119

Ферменти (ензими) 28, 29

Фермент-субстратний комплекс (див. Комплекс фермент-субстратний)

Фізіологія 6

Філогенетичний ряд 181

Філогенія (філогенез) 181

Фосфоліпіди 24

Фосфорилювання 31

Фотоліз 76

Фотосинтез 75

Фотосинтетична система (фотосистема) 76

Функція білків

- рухова 28

- сигнальна 28

Функція терморегуляторна 16

Хемосинтез 79

Хітин 22

Хижак 200

Хижацтво 200

Хлоропласти 56

Хлорофіл 75

Холестерин 24

Хроматин 58

Хромопласти 56

Хромосоми 58

- гомологічні 90,119

Целюлоза 22

Центріолі 53

Центри походження і різноманітності культурних рослин та свійських тварин 226

Цикл

- клітинний 99

- Кребса 72

Цитоз 52

Цитозин 34

Цитоплазма 53

Цитоскелет 53

Червона книга України 214

Чиста лінія 120

Штам 223

Щеплення 226

Ядерний сік 58

Ядерні пори 58

Ядерця 58

Ядро 58

Яйцеклітина 103

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити