Підручник Біологія 9 клас - В. І. Соболь - Абетка 2017

Тема 3. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИНИ

Узагальнення теми 3. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИНИ

Клітина - це вікно в глибини життя.

Є. Яковлєва

КЛІТИНА (від лат. cellula - комірка) - елементарна відкрита біологічна система із власним метаболізмом та процесами життєдіяльності, що здійснюються у взаємозв’язку із навколишнім середовищем. Основними принципами життєдіяльності клітини є відкритість, упорядкованість, взаємозв’язок із зовнішнім середовищем, структурно-функціональна цілісність (табл. 4).

Таблиця 4. ОКРЕМІ ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КЛІТИНИ

Назва

Значення

Участь клітинних структур

І. Надходження речовин, енергії та інформації в клітину

Живлення

Надходження поживних речовин (автотрофне, гетеротрофне й міксотрофне)

Клітинна мембрана, хлоропласти

Дихання

Надходження О 2 й видалення СО 2 (анаеробне й аеробне дихання)

Клітинна мембрана, гіалоплазма, мітохондрії

Травлення

Розщеплення шляхом гідролізу поживних речовин до малих біомолекул (поза- та внутрішньоклітинне)

Лізосоми, травні вакуолі

Транспортування речовин

Надходження й переміщення в клітині речовин, енергії (пасивне та активне транспортування)

Клітинна мембрана, цитоплазма

Подразливість

Сприйняття впливів середовища (циторецепція)

Рецептори плазматичної мембрани

ІІ. Внутрішньоклітинні перетворення речовин, енергії та інформації, або метаболізм

Катаболізм

Розщеплення складних речовин на прості з вивільненням енергії (гліколіз, ліполіз, протеоліз, бродіння, кисневе окиснення)

Цитозоль, мітохондрії

Анаболізм

Синтез складних речовин із простих з використанням енергії (фотосинтез, хемосинтез, біосинтез білків, ліпідів)

Рибосоми, ЕПС, комплекс Гольджі

ІІІ. Перехід речовин, енергії та інформації з клітини

Екскреція

Видалення з клітини або ізоляція в клітині надлишкових, чужорідних, невикористаних речовин

Плазматична мембрана, ЕПС, екскреторні міхурці

Секреція

Виділення речовин-секретів для взаємодії із середовищем

Плазматична мембрана, ЕПС, секреторні міхурці

Комунікація

Перехід інформації з клітини для взаємодії із середовищем

Білки плазматичної мембрани, міжклітинні контакти

Життєдіяльність клітин як біологічної системи забезпечується сукупністю взаємопов’язаних упорядкованих у часі й просторі процесів, що здійснюються певними клітинними структурами. Ці процеси життєдіяльності організовують неперервний потік речовин, енергії та інформації у клітину, в клітині й з клітини.

Самоконтроль знань

Тест-застосування 3 ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИН

Перед вами нейрон. Застосуйте свої знання і за допомогою відповідей на тестові завдання дайте характеристику життєдіяльності нервової клітини.

І. Завдання з однією правильною відповіддю

1. Який тип живлення у нейрона?

А автотрофне

Б гетеротрофне

В міксотрофне

2. Які малі біомолекули є основним джерелом енергії для нейрона?

А глюкоза

Б жирні кислоти

В амінокислоти

Г нуклеотиди

3. Як називаються утвори нейронів для комунікації з іншими нервовими клітинами?

А десмосоми

Б плазмодесми

В синапси

Г аксони

4. Який основний шлях розщеплення органічних речовин у нейрона?

А гідроліз глюкози

Б бродіння

В гліколіз

Г аеробне розщеплення

5. Які структури транспортують сигнали від тіла нейрона до м'язів чи нейронів?

А синапси

Б аксони

В дендрити

Г мієлінова оболонка

6. У якій формі енергії передаються нервові сигнали по нейронних сітках?

А хімічній

Б механічній

В електричній

Г світловій

7. Що є кінцевими продуктами окиснення глюкози у нейронів?

А NH 3, СО 2, Н 2О

Б СО 2, Н 2О

В сечова кислота

Г піровиноградна кислота

8. Назвіть сполуки, що утворюються нейронами гіпоталамуса.

А антибіотики

Б фітогормони

В нейрогормони

Г гістогормони

9. Яка клітинна структура транспортує речовини всередині нейрона?

А ЕПС

Б комплекс Гольджі

В цитоскелет

Г рибосоми

10. Де в нейронах відбуваються основні катаболічні процеси?

А у пластидах

Б на рибосомах

В у цистернах ЕПС

Г у мітохондріях

ІІ. Завдання на встановлення відповідності

11. Установіть відповідність між процесами життєдіяльності нейронів і клітинними структурами.

1

аеробне розщеплення

А

рибосоми

2

синтез білків

Б

плазмалема

3

генерація нервових імпульсів

В

гранулярна ЕПС

4

утворення нейросекретів

Г

мітохондрії

ІІІ. Завдання на вибір правильної комбінації відповідей

12. Виберіть ознаки, що характеризують міжнейронний контакт.

А

Речовини, що

передають сигнал

Б

Утвори, що вивільняють речовини

В

Утвори, що приймають речовини

1

нейрогормони

1

міхурці-везикули

1

ефектори

2

нейромедіатори

2

мітохондрії

2

рецептори

3

алкалоїди

3

рибосоми

3

нейрофібрили

4

фітонциди

4

тільця Нісля

4

медіатори


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити