Підручник Біологія 9 клас - В. І. Соболь - Абетка 2017

Тема 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Узагальнення теми 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Успадкування - передача генетичної інформації від одного покоління організмів до наступного.

Біологічний словник

Таблиця 12. ТИПИ УСПАДКУВАННЯ

А. Залежно від локалізації генів

Ядерне успадкування

Успадкування за участі генів, розташованих у хромосомах ядра еукаріотів чи нуклеоїда прокаріотів

Цитоплазматичне

успадкування

Успадкування ознак, гени яких розташовані в структурах цитоплазми (мітохондрій, пластид, плазмід)

Аутосомне

успадкування

Успадкування за участі генів аутосом. Виокремлюють аутосомно-домінантний та аутосомно-рецесивний типи успадкування

Зчеплене

успадкування

Успадкування, що здійснюється за участі генів, розташованих в одній хромосомі

Зчеплене зі статтю успадкування

Успадкування за участі генів статевих хромосом. Виокремлюють Х-зчеплений (домінантний і рецесивний), Y-зчеплений типи успадкування

Б. Залежно від кількості генів, що визначають певну ознаку

Моногенне

Тип успадкування, за якого спадкова ознака контролюється одним геном

Полігенне

Успадкування, за якого ознака контролюється декількома генами

В. Залежно від прояву ознак у гетерозигот

Успадкування з повним домінуванням

Успадкування, за якого один із алельних генів повністю пригнічує прояв іншого, внаслідок чого у гетерозиготних організмів проявляється лише одна ознака (напр., забарвлення і форми насіння гороху)

Успадкування з неповним домінуванням

Успадкування, за якого домінантні алелі лише частково переважають над рецесивними, наслідком чого є поява проміжного прояву ознаки (наприклад, успадкування форми волосся у людини)

Таблиця 13. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ Й МІНЛИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ

Назва

Формулювання

Закон одноманітності гібридів першого покоління

(І закон Менделя)

При моногібридному схрещуванні батьківських особин, що відрізняються проявами однієї ознаки, у потомстві спостерігаються лише домінантні прояви ознаки і усі нащадки будуть одноманітними як за генотипом, так і за фенотипом

Закон розщеплення

(ІІ закон Менделя)

При моногібридному схрещуванні двох гібридів першого покоління, які є гетерозиготами, у потомстві спостерігається розщеплення за фенотипом 3 : 1 і за генотипом 1 : 2 : 1

Закон незалежного успадкування ознак

(III закон Менделя)

Кожна пара ознак успадковується незалежно від інших ознак

Закон чистоти гамет

Під час утворення статевих клітин у кожну гамету потрапляє лише один алель з кожної пари алельних генів

Закон зчепленого успадкування

(закон Моргана)

Зчеплені гени, що локалізовані в одній хромосомі, успадковуються разом і не виявляють незалежного розподілу

Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості

(закон Вавилова)

Генетично близькі види та роди характеризуються подібними рядами спадкової мінливості з такою правильністю, що вивчивши ряд форм у межах одного виду чи роду, можна передбачити наявність форм із подібними поєднаннями ознак у межах близьких видів чи родів

Самоконтроль знань

Тест-застосування 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

1. У дрозофіл до числа поширених відносять мутації «жовте тіло» і «закручені крила». Їх можна спостерігати в природі й створити в лабораторії. Як називаються мутації, що виникають у лабораторних умовах?

А спонтанні

Б індуковані

В самочинні

Г модельні

2. Який метод застосовують для вивчення родоводів організмів?

А гібридологічний

Б генеалогічний

В цитогенетичний

Г біохімічний

3. Прикладом якого типу взаємодії неалельних генів є успадкування забарвлення оперення у хвилястих папуг?

А комплементарність

Б епістаз

В полімерія

Г плейотропія

4. Дуже стійкими до впливу опромінення виявилися дорослі комахи. Так, тарган рудий може витримувати опромінення у кілька сотень рентгенів, тоді як для людини критичними є дози на рівні 50 рентгенів. Чому?

А хітиновий покрив надійно захищає від проникаючої радіації

Б у комах на стадії імаго повністю припиняється клітинний поділ

В у комах на стадії імаго поділ клітин є інтенсивнішим

Г жирове тіло членистоногих поглинає дози опромінення

5. С. М. Гершензон та його учні вирощували дрозофіл на середовищі, насиченому ДНК. Виявилося, що в таких колоніях масово виникають мутації, тоді як у пробірках, середовище яких містило різноманітні білки, мутації не спостерігалися. Який висновок було зроблено?

А ДНК є «чистим аркушем» для виникнення мутантних генів

Б ДНК є слабким джерелом енергії для дрозофіл

В чиста ДНК є сильним біологічним мутагеном

Г білки захищають клітини від мутацій

6. Наявність пігменту у волоссі людини домінує над альбінізмом. Чоловік і дружина - гетерозиготні за пігментацією. Яка ймовірність народження в них дитини-альбіноса?

А 25 %

Б 50 %

В 75 %

Г 100 %

7. Визначте, яка з названих змін не є модифікацією.

А рахіт у людини

Б різне забарвлення квіток у китайської примули за різних температур

В редуковані крила у дрозофіли

Г збільшення кількості еритроцитів у крові людини у високогірних умовах

8. Які гамети утворює зигота Aаbb?

А Ab, аb

Б Aа, bb

В Ab

Г аb

9. Укажіть назву спадкової хвороби, пов'язаної з порушенням обміну амінокислот і накопиченням токсичних продуктів, що призводить до тяжких уражень організму й розумової відсталості.

А гемофілія

Б фенілкетонурія

В дальтонізм

Г синдром Дауна

10. Довгошерстого чорного самця морської свинки схрестили з чорною короткошерстою самкою. Отримано 15 свинок з короткою чорною шерстю, 13 - з довгою чорною, 4 - з короткою білою, 5 - з довгою білою. Визначте генотипи батьків, якщо довга (А) і чорна (В) шерсть є домінуючими проявами

ознак.

А АаВВхааВв

Б АаВвхааВв

В ААВвхааВв

Г АаВвхааВВ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити