Підручник Біологія 9 клас - В. І. Соболь - Абетка 2017

Тема 6. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

§ 44. ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ

Теорія завжди, мій друже, сіра А древо жизні - золоте!

Й. В. Гете. Фауст (Переклад М. Лукаша)

Основні поняття й ключові терміни: ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ. Теорія еволюції Ч. Дарвіна. Синтетична теорія еволюції.

Пригадайте! Що таке еволюція?

Вправа

Теорія (від грец. теоріс - розгляд, дослідження) - система знань і уявлень про дійсність, що створюється в процесі пізнавальної діяльності людини. Теорії виконують ряд функцій, якими є світоглядна, пізнавальна, пояснювальна, методологічна, прогнозувальна. Зіставте природничі науки з теоріями, що є основою їхнього розвитку. Яке значення теорії еволюції для людини?

1 Астрономія

А Тектонічна теорія

2 Геологія

Б Теорія відносності

3 Фізика

В Клітинна теорія

4 Хімія

Г Теорія Великого Вибуху

5 Математика

Д Теорія електролітичної дисоціації

6 Біологія

Е Теорія ймовірності

Іл. 119. Ж. Б. Ламарк (1744 - 1829) - французький натураліст

ЗМІСТ

Чим різняться існуючі теорії еволюції?

ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ - система узагальнених знань, що пояснює механізми змін живих організмів, їхніх угруповань та причини утворення біорізноманіття на Землі у процесі еволюції. Перші цілісні теорії еволюції висунули на початку ХІХ ст. Еразм Дарвін та Жан Батист Ламарк. Великий вплив на формування еволюційної біології як самостійної галузі науки мала теорія еволюції Чарлза Дарвіна. В середині ХХ ст. формується синтетична теорія, окрім якої розвивалися альтернативні теорії еволюції. На сьогодні в еволюційній біології відомо декілька десятків теорій, серед яких виокремлюються:

✵ телеологічні концепції еволюції - еволюція органічного світу відбувається не випадково, а за певною програмою, закладеною в якомусь невідомому нам генетичному коді Всесвіту або ж у творчій ідеї її Творця;

✵ теорія еволюції Ламарка - уявлення про еволюцію як ступінчастий розвиток живого від простого до складного. Чинниками еволюції за Ламарком є: 1) внутрішнє прагнення до вдосконалення; 2) прямий вплив умов середовища через вправляння чи невправляння органів визначає мінливість організмів; 3) успадковуються лише набуті за життя особин корисні ознаки;

✵ теорія еволюції Дарвіна - система поглядів про еволюційний розвиток живого під дією таких чинників еволюції, як невизначена (спадкова) мінливість та природний добір, що є наслідком боротьби за існування;

✵ синтетична теорія еволюції - система уявлень про те, що рушійною силою еволюції є природний добір генетичних мутацій і рекомбінацій, і яка починається на рівні популяцій.

Сьогодні не припиняються пошуки чинників й умов еволюційного розвитку живого. Серед сучасних теорій еволюції можна назвати: екосистемну теорію еволюції, теорію нейтральної еволюції, теорію перерваної рівноваги.

Отже, реальність еволюції визнається переважною більшістю теорій, а різняться вони поясненням механізмів еволюції.

Які основні положення еволюційної теорії Ч. Дарвіна?

Еволюційна теорія Ч. Дарвіна понад 100 років слугувала теоретичним підґрунтям біології. Наукова праця Ч. Дарвіна, в якій викладено основи його вчення, називається «Походження видів шляхом природного добору» (1859). Основними положеннями теорії еволюції Ч. Дарвіна є такі:

✵ еволюція полягає в безперервних пристосувальних змінах видів;

✵ основою для еволюції є невизначена (спадкова) мінливість;

✵ кожний вид здатний до необмеженого розмноження, але цьому перешкоджає обмеженість життєвих ресурсів, і більша частина особин гине в боротьбі за існування, тобто в процесі взаємовідносин з живою й неживою природою;

✵ вибіркове виживання і розмноження найбільш пристосованих особин є природним добором, що вважається рушійною силою еволюції;

✵ під дією природного добору групи особин одного виду накопичують з покоління в покоління різні пристосувальні ознаки і перетворюються на нові види;

✵ нові породи тварин і сорти рослин у процесі селекції утворюються під впливом штучного добору.

Іл. 120. Чарлз Дарвін (1809 - 1882) - видатний англійський натураліст

Теорія еволюції Ч. Дарвіна розкрила наукові основи рушійних сил еволюції, і цим було стверджено історичний метод пізнання, який націлював дослідників не лише на опис явищ природи, а й на пояснення їх суті, встановлення причин явищ, етапів розвитку.

Отже, теорія Ч. Дарвіна, як синтез еволюційних ідей свого часу, пояснює виникнення еволюційних змін на рівні організмів, що відбуваються під впливом природного добору.

Які основні положення сучасної теорії еволюції?

Важливим етапом розвитку еволюційної біології була синтетична теорія еволюції (СТЕ), сформульована в 40-х роках XX ст.

Синтетична теорія еволюції - комплекс уявлень, які є синтезом основних положень дарвінізму, генетики популяцій та екології. Серед її основоположників були такі видатні біологи, як С. С. Четвериков, С. Райт, Ф. Г. Добжанський, I.I. Шмальгаузен, О. М. Сєверцов ін.

Іл. 121. Ф. Добжанський (1900 - 1975) - вперше об'єднав генетику і теорію еволюції

Синтетична теорія еволюції була розроблена на основі уявлень про мутації як єдине джерело спадкової мінливості, про популяцію як елементарну одиницю еволюції та дарвінівських уявлень про боротьбу за існування й природний добір. Із часу появи СТЕ відбулося багато нових відкриттів у еволюційній біології. Так, сформульовані вчення про форми природного добору, шляхи досягнення біологічного прогресу, напрями еволюції та ін. Але все-таки багато еволюційних питань залишаються без відповідей, і тому створення цілісної теорії еволюції є справою майбутнього. Разом з тим, можна виокремити ряд положень, що є основою сучасних еволюційних поглядів.

✵ Елементарним еволюційним матеріалом та єдиним джерелом нових спадкових ознак є мутації.

✵ Елементарною одиницею еволюції є популяція зі своїм генофондом, оскільки саме в ній відбуваються усі еволюційні перетворення.

✵ Елементарними чинниками еволюції є дрейф генів, популяційні хвилі та ізоляція. Ці чинники мають випадковий характер і є факторами-постачальниками матеріалу для добору.

✵ Існує три види еволюційного процесу: мікроеволюція, видоутворення та макроеволюція.

✵ Рушійною силою еволюції є природний добір, що діє на сукупність фенотипів популяції.

✵ Природний добір буває рушійним, стабілізуючим та розриваючим.

✵ Будь-яка систематична група може або процвітати (біологічний прогрес), або вимирати (біологічний регрес).

✵ Біологічний прогрес досягається внаслідок еволюційних змін організмів, якими є ароморфози, ідіоадаптації та загальна дегенерація.

✵ Процес еволюції є необоротним, тобто під час повернення умов довкілля до попереднього стану адаптації щоразу розвиваються заново, а не відтворюються попередні.

Отже, сучасна теорія еволюції пояснює еволюційні зміни живого, що починаються у популяціях і здійснюються шляхом природного добору ознак, які визначаються генами.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Завдання на зіставлення

Зіставте основні поняття еволюційної біології із визначеннями та отримайте прізвище науковця, який є основоположником генетики популяцій.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101 Популяція

Е 2 Коливання чисельності як елементарний чинник еволюції

2 Ізоляція

О Форма мінливості, що є основою природного добору

3 Природний добір

К Вільне випадкове схрещування особин популяції

4 Дрейф генів

Р Елементарний еволюційний матеріал

5 Хвилі життя

В 2 Сукупність ознак як результат взаємодії генотипу з довкіллям

6 Мутації

Ч Елементарна одиниця еволюції

7 Генофонд

Е 1 Перешкоди у вільному схрещуванні особин як чинник еволюції

8 Панміксія

И Сукупність алельних генів особин популяції

9 Спадкова мінливість

В 1 Випадкові зміни частоти зустрічальності алелей

10 Фенотип

Т Вибіркове виживання більш пристосованих особин
Біологія + Екологія

У 1971 р. п’ять пар дорослих особин стінної ящірки (Роdarcis sіculа) були перевезені на острів Под Маркару. Умови на новому місці були близькими до звичного середовища, і ящірки поширилися на острові. Коли дослідники через 36 років повернулися туди, вони виявили, що в ящірок на цьому острові середній розмір особин збільшений, задні кінцівки коротші, швидкість бігу менша, голова стала масивнішою, збільшилася сила укусу та ін. Поясніть з позицій сучасної теорії еволюції механізм цієї еволюційної події.

СТАВЛЕННЯ

Біологія + Географія

Навколосвітня подорож Ч. Дарвіна на кораблі «Бігль» («Шукач») відбувалася у 1831 - 1836 рр. Унаслідок цієї мандрівки було започатковано еволюційне вчення. Назвіть та визначте географічне розташування найбільших островів, що їх відвідав Ч. Дарвін.

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Завдання для самоконтролю

1 - 6

1. Що таке теорія еволюції? 2. Наведіть приклади теорій еволюції. 3. Що таке теорія еволюції Дарвіна? 4. Що є рушійними чинниками еволюції за теорією Дарвіна? 5. Що таке синтетична теорія еволюції? 6. Які науки стали основою синтетичної теорії еволюції?

7 - 9

7. Чим різняться різні теорії еволюції? 8. Які основні положення еволюційної теорії Ч. Дарвіна? 9. Які основні положення сучасної теорії еволюції?

10 - 12

10. Схарактеризуйте основні положення сучасної теорії еволюції.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити