Підручник Біологія 9 клас - В. І. Соболь - Абетка 2017

Тема 8. НАДОРГАНІЗМОВІ БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

§ 60. БІОСФЕРА ТА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Біосфера та людина, а не людина та біосфера.

М. Тимофєєв-Ресовський

Основні поняття й ключові терміни: Екологічні проблеми. Екологічні катастрофи. Екологічна криза.

Пригадайте! Що таке біосфера?

Із власного досвіду

Більшість екологічних закономірностей вдало узагальнив у 1974 р. американський еколог Б. Коммонер (1917 - 2012). «Якщо ми хочемо вижити, то маємо зрозуміти причини катастрофи, що наближається», - говорив науковець. Закони екології він сформулював у вигляді чотирьох афоризмів: 1) усе пов’язано з усім; 2) усе має кудись подітися; 3) природа «знає» краще; 4) ніщо не дається задарма. Наведіть приклади з повсякденного життя, що ілюструють кожний із законів Б. Коммонера.

ЗМІСТ

Як впливає людина на сучасну біосферу?

Протягом усієї своєї історії людство поступово посилювало вплив на природу, усе більше порушуючи екологічну рівновагу й створюючи екологічні проблеми.

Екологічні проблеми - це такі зміни стану довкілля, які можуть погіршити (прямо або опосередковано) природні умови. Вони можуть мати статус місцевих чи регіональних екологічних проблем, але деякі спричиняють вплив на всю біосферу Землі й загрожують людству. В наш час науковці-екологи виокремлюють такі найважливіші глобальні проблеми, як: 1) забруднення середовища (відходами виробництва, нафтопродуктами, отрутохімікатами, мінеральними добривами, синтетичними матеріалами тощо); 2) потепління клімату; 3) кислотні опади; 4) руйнування озонового шару; 5) спустелення територій; 6) зменшення біорізноманіття.

Сигналами неблагополуччя біосфери і нерозумної господарської діяльності людини в наш час все частіше стають екологічні катастрофи. Екологічні катастрофи - швидкі й небезпечні зміни природних умов, за яких стан довкілля стрибкоподібно змінюється в несприятливий бік. Сумними прикладами таких подій були Бхопальська аварія на хімічному заводі в Індії (1984), Чорнобильська аварія в Україні (1986), аварія на ядерній електростанції «Фукусіма-1» в Японії (2011). На жаль, число та частота великих екологічних катастроф у світі зростають: за десятиріччя з 1960 до 1970 рр. їх трапилося 14, а за десятиріччя з 1980 до 1990 рр. зареєстровано вже 70.

Наприкінці XX ст. людство почало відчувати наближення глобальної екологічної кризи, яка, на відміну від попередніх криз, охопила всю планету та зумовлена техногенними причинами. Екологічна криза - глибоке порушення природної екологічної рівноваги та напружений стан взаємин між людиною і природою. До розвитку глобальної сучасної екологічної кризи призвели два чинники - демографічний та промислово-енергетичний. Кількість населення Землі зростає (1830 р. - 1 млрд, 1994 р. - 5,5 млрд, а на 1 квітня 2017 р. - 7,5 млрд), відбувається різке зростання промислового виробництва, виробництва енергії. Але є й інші серйозні причини поглиблення екологічної кризи: занепад духовності, низький рівень екологічної культури та екологічної освіти.

Людина має зрозуміти свої помилки у відносинах з довкіллям та спрямувати сили на зміну ставлення до природи й виправлення завданої шкоди. Інакше екологічна криза переросте в незворотну екологічну катастрофу на Землі.

Отже, антропогенний вплив на біосферу зріс настільки, що спричинив глобальну екологічну кризу.

Якими є основні напрями охорони біосфери?

Людина і біосфера невіддільні одне від одного. Біосфера забезпечує людину необхідними для життя речовинами та енергією. Людина дбає про біосферу: виявляє турботу про її мешканців, охороняє середовище їх існування. Нині питання охорони біосфери хвилює всіх людей на Землі, оскільки кожний із нас відчуває наслідки антропогенної деградації природи.

Одним із напрямів охорони біосфери є збереження біорізноманіття. Учені виявляють види та угруповання організмів, яким загрожує небезпека, з’ясовують, скільки їх залишилося в природі і де саме, розробляють заходи щодо охорони довкілля. Перелік видів організмів, які потребують охорони, наводять у Червоних книгах. Першу Міжнародну Червону книгу видали у 1966 р. В Україні у 2009 р. вийшло вже третє видання Червоної книги України, до якої занесено 542 види тварин, 826 видів рослин і грибів. Для охорони угруповань українські ботаніки першими в світі запропонували створити Зелені книги. У 1987 р. з’явилася Зелена книга України, до якої було занесено 127 рідкісних й зникаючих угруповань. Найбільше серед них лісових (наприклад, ялинові ліси Полісся), водних (наприклад, формація латаття білого) та степових (наприклад, формації ковили української) ценозів (іл. 167).

Важливий крок на шляху захисту й збереження біосфери - виділення й розвиток природно-заповідних територій.

Це створення заповідників, заказників, національних парків, пам’яток природи, дендропарків, зоопарків, ботанічних садів та ін. (іл. 168). Природно-заповідними територіями міжнародного значення, в яких охороняються усі шари біосфери, є біосферні заповідники. В Україні діють «Асканія-Нова», Чорноморський, Карпатський, Дунайський і Чорнобильський радіаційно-екологічний (іл. 169).

Іл. 167. Лісові угруповання соснових жовторододендронових лісів із Зеленої книги України

Іл. 168. Національний парк «Синевир» у Карпатах

В Україні в 2004 р. прийнято Закон «Про створення екологічної мережі України», згідно з яким було розпочато роботу зі створення єдиної території з ділянками заповідної та малозміненої природи, що називається екологічною мережею. Програмою планується створення 29 національних природних парків і 7 біосферних заповідників, серед яких найбільшими будуть Сиваський, Велике філофорне поле Зернова, Нижньодніпровський, Поліський, Український лісостеповий. Площу 11 існуючих заповідників і парків буде збільшено.

Якою ж є роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття?

Це передусім: 1) збереження генофонду рослинного і тваринного світу; 2) забезпечення загальної екологічної рівноваги та відновлення біологічного колообігу речовин у природному середовищі; 3) проведення наукових досліджень, здійснення екологічного моніторингу, прогнозування змін довкілля та розробка наукових рекомендацій щодо охорони біосфери; 4) збереження типових й унікальних природних комплексів, біорізноманіття ландшафтів та «неживої природи».

Екологічна освіта в галузі навколишнього середовища розглядається нині педагогічною громадськістю як безперервний процес, що охоплює всі вікові, соціальні та професійні групи населення. Проте її центральною ланкою є школа, оскільки саме за шкільних років формування особистості відбувається найінтенсивніше.

Учені безперервно відшукують нові шляхи збереження біосфери. В останні десятиріччя розвиваються такі напрями, як тривале збереження генетичної інформації у формі кріобанків - глибоко заморожених клітин, формування насінних банків, повернення видів до місць їхнього попереднього мешкання та ін.

Отже, основними напрямами охорони біосфери є збереження біорізноманіття, виокремлення й розвиток природно-заповідних територій, екологічна освіта тощо.

Іл. 169. Біосферний заповідник «Асканія-Нова» в Херсонській області

ДІЯЛЬНІСТЬ

Завдання на застосування знань

Класифікуйте за таблицею наведені забруднювачі: 1) ВІЛ; 2) чадний газ від неповного згоряння; 3) електромагнітні поля високовольтних ліній електропередачі; 4) штучні ізотопи Цезію, Стронцію; 5) теплі води електростанцій; 6) шум транспорту; 7) оксиди Нітрогену ТЕС, ТЕЦ, металургійних заводів; 8) Кадмій у золі від спалювання сміття на звалищах; 9) пестициди; 10) скло, поліетиленові пакети, пластмасові пляшки; 11) стічні води цукрового заводу, м’ясокомбінату; 12) сполуки Хлору з цементного заводу. Оцініть антропічний вплив на природні екосистеми своєї місцевості.

Хімічні

Біологічні

Фізичні

Механічні

Термічні

РадіаційніБіологія + Практика

Допомога довкіллю, або «зелене життя», - це дуже просто. Якщо кожен із нас приділить хоч трішки уваги цьому питанню, то зміни будуть значними. Обґрунтуйте десять запропонованих порад щодо допомоги із врятування життя на Землі.

Порада

Обґрунтування

1. Сортуй сміття


2. Намагайся не використовувати поліетиленові пакети


3. Купуй екоодяг з бавовни, льону, шовку тощо


4. Використовуй енергозбережувальні лампи


5. Вирощуй кімнатні рослини


6. Використовуй сірники замість запальничок


7. Віддавай речі на переробку


8. Здавай макулатуру


9. Економ воду


10. Ходи пішки


СТАВЛЕННЯ

Проект на тему:

«ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ В ЕКОСИСТЕМАХ»

Вплив людини як екологічного чинника є надзвичайно сильним та різнобічним. Жодна екосистема на планеті не уникнула цього впливу. Підготуйте проект, в якому визначте позитивний та негативний вплив людини на екосистеми вашої місцевості.

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Завдання для самоконтролю

1 - 6

1. Що таке екологічна криза? 2. Що таке екологічні проблеми? 3. Назвіть чотири глобальні екологічні проблеми біосфери. 4. Що таке Червона книга? 5. Що таке Зелена книга? 6. Назвіть категорії заповідних територій.

7 - 9

7. Яким є вплив людини на сучасну біосферу? 8. Якими є основні напрями охорони біосфери? 9. Яка роль заповідних територій у збереженні біорізноманіття, рівноваги у біосфері?

10 - 12

10. Застосуйте знання для визначення правил своєї поведінки в сучасних умовах навколишнього середовища.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити