Підручник Біологія 9 клас - В. І. Соболь - Абетка 2017

Тема 8. НАДОРГАНІЗМОВІ БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

Узагальнення теми 8. НАДОРГАНІЗМОВІ БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

Жорстокість і неуцтво не думають про майбутнє.

М. Реріх

Надорганізмові біологічні системи - це угруповання живих організмів, які взаємопов'язані між собою та з навколишнім середовищем. Такими системами є популяції, види, екосистеми й біосфера.

Таблиця 17. НАДОРГАНІЗМОВІ БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

Назва

Екологічна характеристика системи

Популяція - сукупність особин одного виду, які тривалий час мешкають у певній частині його ареалу частково або повністю ізольовано від інших популяцій

Основними показниками, які характеризують популяції, є: чисельність, густота, біомаса, народжуваність, смертність і приріст. Для популяцій властивими є статева, вікова, просторова, видова, етологічна структури

Вид - сукупність особин, що характеризуються спадковою подібністю ознак, вільно схрещуються і дають плодюче потомство, пристосовані до певних умов життя і займають у природі певний ареал

Кожен вид, поширений на певному ареалі, займає в біогеоценозі певну екологічну нішу, заселяє певну частину простору, яка називається місцеіснуванням виду, і може існувати лише завдяки зв'язкам з іншими видами

Екосистема - сукупність організмів різних видів та середовища їхнього існування, що пов'язані обміном речовин, енергії та інформації

У будь-якій екосистемі виокремлюють дві частини - абіотичну і біотичну. Необхідною умовою існування є колообіг речовин та перетворення енергії. Основними властивостями є відкритість, саморегуляція, цілісність, незамкненість, стійкість

Біосфера - особлива оболонка Землі, населена живими організмами

Елементарною одиницею є екосистеми, основною умовою існування біосфери є біологічний колообіг речовин, існує з часу появи життя на Землі, поступово переходить у ноосферу. Структурними елементами біосфери є речовина жива, біогенна, абіотична, біогенно-абіотична, радіоактивна, космічна, розсіяні атоми

Надорганізмові системи вивчає наука ЕКОЛОГІЯ, в якій виділяють три основні напрями: екологію особин, популяційну екологію та біогеоценологію

ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ

Закон піраміди енергій, правило екологічної піраміди, закон 10 % (закон Р. Ліндемана, 1942). З одного трофічного рівня екологічної піраміди переходить на інший її рівень в середньому не більш ніж 10 % енергії.

Закон взаємодії екологічних чинників (закон О. Мітчерліха, 1909). У природі один екологічний чинник може впливати на інший, тому успіх виду в довкіллі залежить від взаємодії чинників.

Закон мінімуму (закон лімітуючого чинника, закон Ю. Лібіха, 1840). Найбільшу лімітувальну дію на організм, популяцію або угруповання справляють ті життєво важливі чинники зовнішнього середовища, кількість (концентрація) яких близька до мінімального критичного рівня.

Закон біогенної міграції атомів (В. І. Вернадський). Міграція хімічних елементів на земній поверхні й у біосфері в цілому здійснюється або за безпосередньої участі живої речовини (біогенна міграція), або відбувається в середовищі, геохімічні властивості якого зумовлені живою речовиною.

Самоконтроль знань

Тест-оцінювання 8. НАДОРГАНІЗМОВІ БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

1. Під дією якого із чинників найчастіше зменшується врожай культурних рослин у південних областях України, де переважають найбільш плодючі ґрунти?

А температура

Б світло

В кисень

Г елементи живлення

2. Зменшення розмірів тіла, тоненькі покриви тіла, вертикальні міграції, слабка пігментація тіла, гетеротрофний тип живлення характерні для мешканців середовища…

А наземно-повітряного

Б водного

В ґрунтового

Г гостального

3. Група вільно схрещуваних особин одного виду, які проживають тривалий час на території ареалу і відносно ізольовані від інших таких самих груп.

А популяція

Б екотип

В підвид

Г вид

4. Структура популяції, що проявляється особливостями поведінки.

А статева

Б вікова

В просторова

Г етологічна

5. Сукупність особин, які мають спадкову подібність ознак, вільно схрещуються і дають плодюче потомство, пристосовані до певних умов життя і займають у природі ареал.

А популяція

Б екотип

В підвид

Г вид

6. Найбільша кількість ярусів рослин є в такій екосистемі, як

А ялиновий ліс

Б сосновий ліс

В широколистий ліс

Г міський парк

7. Консументами І порядку є

А їжак, ласка

Б мураха, бабка

В заєць, бджола

Г павук, комар

8. Гриби-сапротрофи є

А консументами І порядку

Б консументами ІІ порядку

В редуцентами

Г продуцентами

9. Ланцюги живлення зазвичай складаються з 5-6 ланок, оскільки

А ресурси середовища обмежені

Б хижаки не можуть живитися хижаками

В в ланцюгах живлення відбуваються втрати енергії

Г редуценти не вправляються з функціями

10. Біомаса кожного з наступних рівнів зменшується приблизно в 10 разів тому, що частина енергії.

А витрачається на утворення нових рослинних тканин

Б витрачається на життя і розсіюється у вигляді теплоти

В виділяється з організмів разом з продуктами обміну

Г витрачається на розмноження

11. Поява і розвиток рослинних угруповань у місцеіснуваннях, де рослинності раніше не було, - це

А первинні сукцесії

Б регресуючі сукцесії

В вторинні сукцесії

Г антропогенні сукцесії

12. Що характерно для штучних екосистем?

А різний видовий склад

Б саморегуляція

В однотипність видового складу

Г висока продуктивність багатьох видів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити