Хімія 10 клас

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В КАБІНЕТІ ХІМІЇ

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ В КАБІНЕТІ ХІМІЇ

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

§ 1. Класифікація хімічних елементів і речовин. Властивості основних класів неорганічних сполук

§ 2. Обчислення за хімічними рівняннями

§ 3. Сучасні уявлення про будову атома

§ 4. Будова електронних оболонок атомів

§ 5. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома

§ 6. Характеристика хімічного елемента за його місцем періодичній системі та будовою атома

§ 7. Хімічний зв'язок

§ 8. Кристалічні ґратки

§ 9. Валентність і ступінь окиснення

§ 10. Окисно-відновні реакції

§ 11. Розчини. Процес розчинення речовин

§ 12. Кількісний склад розчинів

§ 13. Гідроліз солей

§ 14. Хімічна рівновага

РОЗДІЛ 2 НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ

ГІДРОГЕН. ВОДЕНЬ

§ 15. Гідроген

§ 16. Водень. Фізичні властивості. Добування

§ 17. Хімічні властивості водню. Застосування

ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VIIA ГРУПИ

§ 18. Загальна характеристика

§ 19. Хлор. Фізичні властивості. Добування

§ 20. Хімічні властивості хлору. Застосування

§ 21. Хлороводень. Хлоридна кислота. Хлориди

§ 22. Обчислення за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку

§ 23. Фтор. Бром. Йод

ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ГРУПИ (ХАЛЬКОГЕНИ)

§ 24. Загальна характеристика

§ 25. Кисень. Озон

§ 26. Сірка

§ 27. Сірководень. Сульфіди

§ 28. Сполуки Сульфуру(ІV)

§ 29. Сполуки Сульфуру(VІ)

ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ VA ГРУПИ

§ 30. Загальна характеристика

§ 31. Азот

§ 32. Амоніак

§ 33. Солі амонію

§ 34. Обчислення виходу продукту

§ 35. Оксиди Нітрогену

§ 36. Нітратна кислота

§ 37. Нітрити та нітрати

§ 38. Колообіг Нітрогену в природі

§ 39. Фосфор

§ 40. Сполуки Фосфору

§ 41. Колообіг Фосфору в природі

§ 42. Азотні та фосфорні мінеральні добрива

ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ IVA ГРУПИ

§ 43. Загальна характеристика

§ 44. Прості речовини Карбону. Адсорбція

§ 45. Хімічні властивості вуглецю

§ 46. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій

§ 47. Оксиди Карбону

§ 48. Карбонатна кислота та її солі

§ 49. Колообіг Карбону в природі

§ 50. Силіцій

§ 51. Сполуки Силіцію(ІV)

§ 52. Силікатні матеріали

РОЗДІЛ 3 МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ

§ 53. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій між розчином солі та металом

§ 54. Загальні способи добування металів

§ 55. Електроліз

§ 56. Корозія металів

ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ІА — ІІІА ГРУП

§ 57. Загальна характеристика хімічних елементів ІА групи

§ 58. Лужні метали. Натрій і Калій

§ 59. Сполуки Натрію і Калію

§ 60. Обчислення вмісту металів у їх суміші

§ 61. Загальна характеристика хімічних елементів ІІА групи

§ 62. Магній і Кальцій

§ 63. Сполуки Магнію і Кальцію

§ 64. Твердість води та способи її усунення

§ 65. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина

§ 66. Сполуки Алюмінію

§ 67. Ферум

§ 68. Залізо

§ 69. Сполуки Феруму

РОЗДІЛ 4 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО НАЙВАЖЛИВІШИХ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

§ 70. Загальні наукові принципи хімічного виробництва

§ 71. Виробництво сульфатної кислоти

§ 72. Охорона навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами. Кислотні дощі

§ 73. Промисловий синтез амоніаку

§ 74. Сплави

§ 75. Доменний процес виробництва чавуну

§ 76. Способи виробництва сталі

§ 77. З історії розвитку чорної металургії в Україні. Металургія й охорона довкілля

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити