Хімія 7 клас - Попель П.П. - Академія 2015

Розділ 1 Початкові хімічні поняття

11 Прості речовини. Метали і неметали

Матеріал параграфа допоможе вам:

> вирізняти серед усіх речовин прості речовини;

> розпізнавати метали і неметали;

> зрозуміти, чому метали схожі за властивостями;

> визначати металічні й неметалічні елементи за їх розміщенням у періодичній системі.

Прості речовини. Атоми здатні сполучатися з такими самими або іншими атомами. Це зумовлює велике розмаїття у світі речовин.

Речовину, утворену одним хімічним елементом, називають простою речовиною.

Прості речовини поділяють на метали і неметали. Таку класифікацію простих речовин запропонував наприкінці XVIII ст. видатний французький учений А.-Л. Лавуазьє.

Метали. Кожен із вас, не вагаючись, назве декілька металів. Вони відрізняються від решти речовин особливим «металічним» блиском (мал. 41). Ці речовини мають багато інших спільних властивостей. Метали за звичайних умов тверді (лише ртуть є рідиною), добре проводять електричний струм і теплоту, мають здебільшого досить високі температури плавлення (понад 500 °С). Вони пластичні; їх можна кувати, витягувати з них дріт.

Завдяки своїм властивостям метали впевнено увійшли в життя людей. Про їх важливе значення свідчать назви історичних епох: мідний вік, бронзовий1 вік, залізний вік.

Цікаво знати

До нової ери людям були відомі прості речовини 11 елементів — Au, Ag, Сu, Нg, Pb, Fe, Sn, S, C, Zn і Sb.

7klas.files/image055.jpg

Мал. 41. Метали

Подібність металів зумовлена їхньою внутрішньою будовою. Атоми розміщені в металі дуже щільно, і частина електронів постійно переходить від одних атомів до інших. Завдяки цим електронам метали проводять електричний струм, здатні швидко нагріватися й охолоджуватися.

Неметали. Простих речовин цього типу значно менше. До неметалів належать азот, кисень, графіт, алмаз, сірка, йод та ін. (мал. 42).

Неметали відрізняються від металів передусім відсутністю металічного блиску. Лише графіт, йод, кристалічні бор і силіцій мають такий блиск. Неметали не проводять електричного струму (виняток — графіт). За звичайних умов частина неметалів перебуває в газоподібному стані (жодного металу-газу не існує), інші є твердими речовинами і тільки бром — рідиною.

Між собою неметали істотно різняться.

Частина неметалів складається з атомів. В алмазі, графіті, борі, силіції, червоному фосфорі всі атоми сполучені один з одним, а в інертних газах — гелії, неоні, аргоні, криптоні, ксеноні й радоні — вони роз’єднані.

1 Бронза — сплав міді з оловом.

7klas.files/image056.jpg

Мал. 42. Неметали

Інші неметали утворені молекулами. Атоми в кожній молекулі міцно сполучені між собою, а молекули лише слабко притягуються одна до одної. Тому речовини молекулярної будови мають невисокі температури плавлення і кипіння.

Із молекул складаються прості речовини Оксигену — кисень і озон. Молекула кисню містить два атоми, а молекула озону — три (мал. 43).

7klas.files/image057.jpg

Мал. 43. Моделі молекул: а — кисню; б — озону

Не лише Оксиген, а й чимало інших елементів утворюють по дві чи навіть більше простих речовин. Тому простих речовин існує більше, ніж хімічних елементів.

Назви простих речовин. Більшість простих речовин називають так, як і відповідні хімічні елементи. Якщо назви різні, їх наведено у клітинках періодичної системи; назва простої речовини розміщена під назвою елемента(мал. 44).

7klas.files/image058.jpg

Мал. 44. Клітинка періодичної системи

► Назвіть прості речовини елементів Літію, Гідрогену, Магнію, Нітрогену.

Назви простих речовин всередині речення записують з малої літери; вони не є власними назвами. Приклад такого речення: «Неметал бор складається з атомів елемента Бору».

Металічні та неметалічні елементи. Хімічні елементи, від яких походять метали, називають металічними, а ті, які утворюють неметали, — неметалічними. У довгому варіанті періодичної системи (форзац II) вони розмежовані діагональною ламаною лінією. Металічні елементи розміщені ліворуч від неї; їх значно більше, ніж неметалічних елементів.

Елементи Германій, Стибій, Полоній утворюють прості речовини, які за деякими властивостями нагадують метали, а за іншими — неметали.

ВИСНОВКИ

Кожна проста речовина утворена одним елементом.

Прості речовини поділяють па метали і неметали, а хімічні елементи — на металічні та неметалічні елементи.

Метали мають подібну внутрішню будову і тому виявляють чимало спільних властивостей.

Неметали складаються з атомів або молекул і за властивостями відрізняються від металів, а нерідко й один від одного.

?

73. Яку речовину називають простою? Назвіть кілька таких речовин.

74. Які типи простих речовин існують? Як називають відповідні елементи?

75. Укажіть правильне закінчення речення «Кожна проста речовина утворена …»

а) однаковими молекулами:

б) одним хімічним елементом;

в) одним металічним елементом;

г) одним неметалічним елементом.

76. За якими фізичними властивостями метал можна відрізнити від неметалу?

77. Заповніть пропуски, вставивши у відповідних відмінках слова «Нітроген» або «азот», і поясніть ваш вибір:

а)… — газ, якого в повітрі міститься найбільше;

б) молекула… складається з двох атомів… ;

в) сполуки… потрапляють у рослини із грунту;

г) … погано розчиняється у воді.

78. Заповніть пропуски, вставивши слова «елементі», катом» чи «молекула» у відповідному відмінку та числі:

а)… білого фосфору містить чотири … Фосфору;

б) золото — проста речовина… Ауруму.

79. Які елементи утворюють такі прості речовини: фтор, золото, цинк, фосфор, ртуть?

80. Назвіть прості речовини елементів Pb, Са, Не, Ag, В.

81. Яку помилку допущено у вислові «У яблуках є залізо»? Змініть цей вислів, правильно дібравши хімічну назву.

82. Знайдіть відповідність, скориставшись довгим варіантом періодичної системи:

Елемент

1) Арсен;

2) Вольфрам;

3) Стронцій;

4) Ксенон;

5) Уран;

Тип елемента

а) металічний елемент:

б) неметалічний елемент.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити