Хімія 7 клас - Попель П.П. - Академія 2015

Розділ 1 Початкові хімічні поняття

13 Хімічні формули

Матеріал параграфа допоможе вам:

> з’ясувати, що таке хімічна формула;

> навчитися читати хімічні формули;

> характеризувати склад молекули та речовини за хімічною формулою.

Хімічна формула. Кожна речовина має назву. Однак за назвою не можна визначити, наприклад, скільки і яких атомів міститься в молекулі речовини. Відповіді на це та інші запитання дає особливий запис — хімічна формула.

Хімічна формула — це позначення атома, молекули, речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів.

Хімічною формулою атома є символ відповідного елемента. Наприклад, атом Алюмінію позначають символом Аl, атом Силіцію — символом Si. Такі формули мають і прості речовини цих елементів (вони складаються з атомів) — метал алюміній, неметал силіцій.

Хімічна формула молекули простої речовини містить символ елемента і нижній індекс — маленьку цифру, записану нижче і справа від символу. Індекс указує на кількість атомів елемента в молекулі.

Молекула кисню складається з двох атомів Оксигену. Її хімічна формула — О2. Цю формулу читають, вимовляючи спочатку символ елемента, потім — індекс: «о-два». Формулою О2 позначають не лише молекулу, а й речовину кисень.

Із двохатомних молекул складаються також прості речовини Гідрогену, Нітрогену, Флуору, Хлору, Брому, Йоду. В озоні містяться трьохатомні молекули, білому фосфорі — чотирьохатомні, а сірці — восьмиатомні.

7klas.files/image062.jpg

Цікаво знати

Молекули простих речовин — фулеренів складаються з десятків атомів: С60, С70 та ін.

► Напишіть хімічні формули озону, білого фосфору і сірки.

У формулі молекули складної речовини записують символи елементів, атоми яких містяться в ній, а також індекси. Молекула вуглекислого газу складається з одного атома Карбону і двох атомів Оксигену. Її хімічна формула — СО2 («це-о-два»). Запам’ятайте: якщо молекула містить один атом елемента, то відповідний індекс, тобто l, у хімічній формулі не пишуть. Формула молекули вуглекислого газу є також формулою самої речовини.

Хімічні формули деяких сполук містять круглі дужки. Індекс після дужок указує на кількість груп атомів, що записані в них. Так, у формулі Са(ОН)2 є дві групи атомів ОН, а Аl(NO3)3 — три групи атомів NO3. Першу формулу читають «кальцій-о-аш-двічі» (але не «кальцій-о-аш-два»), другу — «алюміній-ен-о-три-тричі».

Іноді в хімічних формулах замість символів елементів записують «сторонні» літери, а також літери-індекси. Такі формули називають загальними. Приклади формул цього типу: ЕСln, ЕnOm, СxHy. Перша формула слугує для позначення групи сполук елементів із Хлором, друга є загальною для сполук елементів з Оксигеном, а третю використовують, якщо хімічна формула сполуки Карбону з Гідрогеном невідома або її мають визначити.

Якщо потрібно позначити, наприклад, два окремі атоми Алюмінію чи три молекули вуглекислого газу, використовують записи 2Аl, 3СO2. Цифра перед хімічною формулою є коефіцієнтом. Коефіцієнт 1, як і індекс 1, не пишуть.

Якісний і кількісний склад речовини. Ви вже знаєте, що хімічна формула містить інформацію про склад молекули, а отже, відповідної речовини. Характеризуючи якісний склад молекули або речовини, називають елементи, якими вони утворені, а характеризуючи кількісний склад, зазначають:

• кількість атомів кожного елемента в молекулі;

• співвідношення атомів різних елементів у молекулі (речовині).

ВПРАВА. Описати склад сечовини CO(NH2)2(азотне добриво, молекулярна сполука).

Розв'язання

Сечовина утворена чотирма елементами — Карбоном, Оксигеном, Нітрогеном і Гідрогеном (це якісний склад). Молекула сполуки містить по одному атому Карбону і Оксигену, два атоми Нітрогену і чотири атоми Гідрогену; їх співвідношення в молекулі і в самій речовині —

N(С): N(О) : N(N) : N(Н) = 1 : 1 : 2 : 4 (кількісний склад).

(Літерою N позначають кількість частинок — атомів, молекул та ін.)

ВИСНОВКИ

Хімічна формула — запис атома, молекули, речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Кількість атомів кожного елемента вказують у формулі за допомогою нижнього індексу.

Хімічна формула відображає якісний і кількісний склад молекули, речовини.

?

88. Яку Інформацію про атом, молекулу, речовину надає хімічна формула?

89. Яка відмінність між коефіцієнтом і нижнім індексом у хімічних записах? Відповідь поясніть на прикладах.

90. Прочитайте формули: N2, Cl2, P4, NaCl, KHCO3, Al2(SO4)3, Fe(OH)2ON3.

91. Що означають записи: 2H, 2Н2, N2, Li, 4Cu, 3H2O?

92. Запишіть хімічні формули, які читають так: йод-два, ес-о-три; бор- два-о-три; аш-ен-о-два; хром-о-аш-тричі; натрій-аш-ес-о-чотири; ен-аш-чотири-двічі-ес.

93. Складіть хімічну формулу молекули, яка містить:

а) один атом Сульфуру і два атоми Оксигену;

б) один атом Гідрогену, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену;

в) чотири атоми Гідрогену, два атоми Фосфору і сім атомів Оксигену.

94. Охарактеризуйте якісний і кількісний склад молекулярних речовин — хлору Сl2, гідроген пероксиду (перекису ) Н2О2 глюкози С8Н12О6.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити