Хімія 7 клас - Попель П.П. - Академія 2015

Розділ 1 Початкові хімічні поняття

15 Відносна молекулярна маса

Матеріал параграфа допоможе вам:

> з’ясувати, що таке відносна молекулярна маса;

> навчитись обчислювати відносні молекулярні маси.

Маси молекул, як і атомів, надзвичайно малі. Тому в хімії використовують відносні маси молекул. Їх зазвичай називають відносними молекулярними масами.

Відносна молекулярна маса — це відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону.

Позначення відносної молекулярної маси — Мr. Ця величина, як і відносна атомна маса, не має розмірності. Математична формула для її обчислення за масою молекули має такий вигляд:

Mr (молекули) = 7klas.files/image079.gif.

Знайдемо відносну молекулярну масу кисню, використавши маси молекули кисню (5,32 ∙ 10-23 г) і атома Карбону (1,994 ∙ 10-23 г):

Mr (O2) = 7klas.files/image080.gif = 7klas.files/image081.gif.

Сподіваємося, що очевидними для вас є такі твердження:

• відносні молекулярні маси пропорційні масам молекул;

• співвідношення мас молекул такі самі, що й відносних молекулярних мас.

Значно простіше розрахувати відносну молекулярну масу за відносними атомними масами.

Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних мас атомів, які містяться в молекулі.

Знайдемо відносні молекулярні маси кисню і води, використавши округлені до цілих чисел значення відносних атомних мас Оксигену і Гідрогену:

Mr(O2) = 2Ar(О) = 2 ∙ 16 = 32;

Mr(H2O) - 2Ar(Н) + A(O) = 2 ∙ 1 + 16 = 18.

► Обчисліть відносні молекулярні маси азоту

N2 i амоніаку NH3.

Якщо в хімічній формулі речовини є дужки, то, обчислюючи відносну молекулярну масу, їх «розкривають». За приклад візьмемо гліцерин С3Н5(ОН)3:

Mr[C2H5(OH)3] = 3Аr(С) + 5Ar(Н) + 3Ar(О) + 3Ar(Н) = 3 ∙ 12 + 5 ∙ 1 + 3 ∙ 16 + 3 ∙ 1 = 92.

Існує чимало речовин, які мають атомну або йонну будову, тобто не містять молекул. Для них замість терміна «відносна молекулярна маса» застосовують інший — «відносна формульна маса». Позначення цієї фізичної величини та її обчислення такі самі, що й відносної молекулярної маси.

ВИСНОВКИ

Відносна молекулярна маса є відношенням маси молекули до 1/12 маси атома Карбону або сумою відносних мас атомів, які містяться в молекулі.

Маси молекул пропорційні відносним молекулярним масам.

?

106. Що таке відносна молекулярна маса? Як її розрахувати:

а) за масою молекули;

б) за хімічною формулою молекули?

107. Назвіть речовину, яка має найменшу відносну молекулярну масу.

108. Обчисліть (бажано усно) відносні молекулярні маси речовин із такими формулами:

а) Сl2, O3, Р4;

б) CO, H2S. Н3РO4.

109. Обчисліть відносні молекулярні маси сечовини CO(NH2)2 і глюкози С6Н12O6.

110. Визначте (усно), у скільки разів маса атома Оксигену більша чи менша за масу:

а) молекули водню;

б) двох молекул силану SiH4.

111. Скільки молекул сірчистого газу SO2 мають таку саму масу, що й дві молекули брому Вr2?

112. Обчисліть співвідношення мас молекул СН4i SO3.

113. Відносна молекулярна маса сполуки Хлору з Оксигеном становить 183. Відомо, що в молекулі речовини міститься 7 атомів Оксигену. Знайдіть її формулу.

114. Сполука Нітрогену з Оксигеном має таку саму відносну молекулярну масу, що й вуглекислий газ. Яка формула цієї сполуки?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити