Хімія 7 клас - Попель П.П. - Академія 2015

Розділ 2 Кисень

У матеріалі цього розділу ви знайдете багато цікавих відомостей про неметалічний елемент Оксиген і його просту речовину — кисень. Такий вибір елемента і речовини невипадковий. Атоми Оксигену містяться в молекулах багатьох сполук — органічних і неорганічних. Кисень є дуже важливою простою речовиною. Без нього не можуть існувати живі істоти. Цей газ використовують у металургії, хімічній промисловості, техніці, медицині. Biнбере участь у процесах горіння палива і пального, різних реакціях, які відбуваються в навколишній природі.

18 Оксиген. Кисень

Матеріал параграфа допоможе вам:

> систематизувати відомості про хімічний елемент Оксиген;

> оцінити поширеність Оксигену та його простої речовини — кисню в природі;

> характеризувати фізичні властивості кисню.

Оксиген. Це перший елемент, який ви докладно вивчатимете. Слово «оксиген» походить від грецьких слів «oxys» (кислий) і «genos» (народження). Таку назву елемент отримав у ХVIIІ ст.; тоді вчені вже знали, що він входить до складу кислот («народжує кислоти»). Згодом з’ясувалося, що існують кислоти, молекули яких не містять атомів Оксигену. Проте назва елемента збереглася.

Цікаво знати

До 1961 p. атомною одиницею маси була 1/16 маси атома Оксигену.

Із періодичної системи отримуємо такі відомості про Оксиген:

✵ символ елемента — О;

✵ Оксиген розміщений у 2-му періоді, в VI групі;

✵ порядковий помер елемента — 8;

✵ його відносна атомна маса — 16 (точне значення — 15,999).

Порядковий помер елемента вказує на те, що атом Оксигену містить 8 електронів, а заряд ядра атома становить +8.

Оксиген — неметалічний елемент, оскільки його прості речовини кисень О 2 і озон О З є неметалами.

Вам відомо, що Оксиген має постійне значення валентності, яке дорівнює 2.

✵ Напишіть формули сполук Оксигену з Натрієм, Кальцієм, Алюмінієм.

Поширеність Оксигену в природі. Оксиген — один із найпоширеніших елементів на нашій планеті. У земній корі його атомів більше, ніж атомів будь-якого іншого елемента (с. 66). Атоми Оксигену містяться в піску, глині, вапняку, багатьох мінералах. Оксиген — другий елемент за поширеністю в атмосфері (після Нітрогену) і гідросфері (після Гідрогену). Головна складова гідросфери — вода — є сполукою Оксигену з Гідрогеном.

Атоми Оксигену входять до складу молекул багатьох речовин, які містяться в живих організмах, — води, білків, жирів тощо. У тілі дорослої людини масова частка цього елемента становить приблизно 65 %.

Цікаво знати

Організм дорослого чоловіка щодоби споживає приблизно 900 г кисню, а жінки — 600 г.

Кисень. Найважливіша проста речовина Оксигену — кисень. Цей газ необхідний для дихання; він підтримує горіння.

Формула кисню вам відома — 0 2. Речовина складається з двохатомних молекул.

Молекули кисню досить стійкі. Лише за температури понад 2000 °С або під дією електричних розрядів чи ультрафіолетових променів вони розпадаються на атоми.

Кисень є компонентом повітря — природної суміші газів. На нього припадає приблизно 1/5 об’єму повітря. Склад повітря, з якого видалено водяну пару 1, наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Склад повітря

Газ

Частка в повітрі, %

Назва

Формула

об’ємна*

масова

Азот

N2

78,08

75,51

Кисень

О2

20,95

23,14

Аргон

Аr

0,93

1,28

Вуглекислий газ

CO2

0,040

0,061

Інші гази


менша за 0,002

менша за 0,002

* Об’ємна частка речовини в суміші є відношенням об’єму речовини до об’єму суміші. Об’ємну частку позначають грецькою літерою ψ (фі).

Визначити об’ємну частку кисню в повітрі можна за допомогою експерименту. Для цього потрібні скляна пляшка без дна із пробкою і посудина (кристалізатор) більшого діаметру, заповнена до половини водою. Дослід здійснюють так. У пробку вставляють ложку для спалювання, в яку набирають червоний фосфор. Його підпалюють, швидко поміщають у пляшку і щільно закривають її пробкою (мал. 50). Коли горіння фосфору припиниться, вода підніметься приблизно па 1/5 об’єму пляшки.

1 Водяна пара зумовлює вологість повітря.

7klas.files/image094.jpg

Мал. 50. Визначення об’ємної частки кисню в повітрі спалюванням фосфору:

а — початок досліду; б — завершення досліду

Цей об’єм займав у повітрі кисень, який вступив у реакцію з фосфором.

Кисень міститься не лише в атмосфері. Невелика кількість його разом з іншими газами повітря розчинена в природній воді.

Фізичні властивості кисню. За звичайних умов кисень — безбарвний газ, який не має запаху і смаку. При охолодженні до -183 °С він перетворюється на блакитну рідину, яка за температури -219 °С твердне, утворюючи сині кристали. Кисень в 1,1 рази важчий за повітря. Він слабко розчиняється у воді, але цього достатньо для існування у водоймах риб та інших живих істот, які дихають розчиненим киснем.

Оксиген — неметалічний елемент. У природі поширена його проста речовина — кисень, а також вода і багато інших складних речовин. На кисень припадає майже 1/5 об’єму повітря.

Кисень — газ без запаху і смаку; він необхідний для дихання, підтримує горіння.

?

131. Складіть речення, вставивши замість крапок слова «Оксиген» або «кисень» у відповідних відмінках:

а) … — проста речовина…;

б) вода утворена Гідрогеном і…;

в) молекула… складається із двох атомів…;

г) у результаті фотосинтезу рослини поглинають вуглекислий газ, а виділяють….

132. Назвіть два гази, яких у повітрі найбільше, і напишіть їхні формули.

133. У яких природних речовинах (простих, складних) містяться атоми Оксигену? Які із цих речовин входять до складу атмосфери, гідросфери, літосфери?

134. Складіть формули сполук Оксигену за вказаними валентностями

  I  III   IV  VI

елементів: Сl…О…, As…O…, N…O…, Se…O….

135. Знайдіть масову частку Оксигену:

а) у вуглекислому газі СO 2;

б) в метиловому спирті СН 3ОН;

в) у глюкозі C 6H 12O 6.

136. Яка маса Оксигену міститься в 90 г води?

137. Обчисліть масу кисню в 10 л повітря, якщо густина повітря становить 1,29 г/л. Додаткові відомості, які потрібні для розв'язання задачі, візьміть із таблиці 2.

138. Відносна молекулярна маса сполуки Сульфуру з Оксигеном удвічі більша за відносну молекулярну масу кисню. Знайдіть формулу сполуки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити