Хімія 7 клас - Ярошенко О.Г. - Сиция 2015

УЗАГАЛЬНИМО ВИВЧЕНЕ

Упродовж навчального року у 7 класі на прикладах багатьох конкретних фактів про речовини і явища ви опанували початкові поняття хімії та важливі складові хімічної мови. Окремі факти сприяють розкриттю хімічних понять і законів, дозволяють здійснити узагальнення вивченого:

• Хімія — природнича наука, що вивчає багатоманітність речовин, їх властивості, добування та застосування. Всі тіла живої й неживої природи складаються з речовин. Речовин, створених людиною, значно більше, ніж природних. Речовина або суміш речовин, з яких виготовляють тіла, дістали назву матеріалів.

• Речовини мають властивий їм склад і будову. Багатоманітність речовин класифікують за різними ознаками. На підставі якісного та кількісного складу їх поділяють на прості й складні. Відмінність полягає в тому, що проста речовина утворена атомами одного хімічного елемента, складна — різних. За спільністю фізичних властивостей серед простих речовин розрізняють метали і неметали. Складні речовини за якісним складом і властивостям поділяють на органічні та неорганічні.

• У живій природі переважають органічні речовини, у неживій — неорганічні. Загалом органічних речовин значно більше, ніж неорганічних. Серед органічних речовин прості речовини відсутні.

• Величезна кількість речовин утворена порівняно невеликою кількістю різних видів атомів (близько 100 видів). Атоми мають складну будову. У їх складі розрізняють ядро й електрони. У ядрі містяться протони й нейтрони.

• Атоми одного виду мають однаковий заряд ядра і є атомами одного хімічного елемента. На сьогодні відомо 118 хімічних елементів. Серед них 4/5 — це металічні елементи, решта — неметалічні. Кожний вид атомів має своє позначення — символ хімічного елемента.

• Із відомих нині хімічних елементів укладена періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. У ній кожний хімічний елемент має порядковий номер. Розрізняють горизонтальні ряди хімічних елементів — періоди та вертикальні — групи.

• У хімії широко використовуються методи наукових досліджень — спостереження, вимірювання, експеримент. Без їх застосування вивчення речовин було б неможливим, хімія продовжувала б бути описовою наукою.

• Нині в усьому світі хіміки користуються однаковими позначеннями хімічних елементів хімічними символами та складу речовин за допомогою хімічних формул.

• Хімічні формули речовин складають за валентністю. Валентність — це здатність атомів утворювати зв’язки а іншими атомами. За одиницю валентності обрано валентність Гідрогену. Він одновалентний. У формулах бінарних сполук сума одиниць валентності одного елемента дорівнює сумі одиниць валентності іншого. Щоб визначити в бінарній сполуці валентність одного елемента за відомою валентністю іншого, необхідно знайти суму одиниць валентності відомого елемента й поділити її на індекс іншого елемента. Суму одиниць валентності можна встановити, виконавши множення валентності на індекс.

• За положенням елемента в періодичній системі хімічних елементів можна дізнатись про заряд ядра атома, кількість протонів, нейтронів» електронів в атомі, відносну атомну масу елемента, його валентність. Найвища валентність елемента, як правило, дорівнює номеру групи.

• Структурні частинки речовин мають надзвичайно малі розміри й масу. Тому користуються відносними атомними (Аr) та відносними молекулярними (Мr) масами. Вони е цілими числами й указують на відношення мас атомів, молекул до маси 1/12 частини атома Карбону із зарядом ядра +6 і відносною атомною масою 12. Це дозволяє порівнювати маси як окремих атомів, так і речовин, проводити математичні обчислення, що стосуються кількісного складу речовин.

• За хімічною формулою речовини можна дізнатися про:

• якісний склад речовини (з атомів яких хімічних елементів вона утворилася);

• кількісний склад речовини (скільки атомів кожного хімічного елемента є у складі молекули речовини чи беруть участь в утворенні іншої структурної частини речовини);

• відносну молекулярну (формульну) масу речовини;

• масову частку кожного елемента в сполуці;

• простою чи складною є речовина;

• до органічних чи неорганічних речовин вона належить.

• Зміни, що відбуваються з речовинами, дістали назву фізичних та хімічних явищ. Під час фізичних явищ речовини не руйнуються й нові речовини не утворюються. Під час хімічних явищ одні речовини руйнуються, а з атомів, що були в їхньому складі, утворюються інші речовини. Тобто змінюється якісний і кількісний склад речовин.

• Умовний запис хімічного явища (хімічної реакції) здійснюють за допомогою хімічних рівнянь. У лівій частині рівняння записують формули взятих для проведення реакцій речовин (реагентів), у правій — формули продуктів реакції. Маса речовин до реакції дорівнює масі речовин після реакції. Це є законом збереження маси речовин, ЯКИЙ відкрив М. В. Ломоносов. Щоб писати рівняння реакцій з дотриманням цього закону, перед формулами записують необхідні коефіцієнти.

• Кисень і вода є неорганічними речовинами з високою хімічною активністю. Кисень реагує з металами і неметалами, складними речовинами з утворенням оксидів.

• Оксиди — бінарні сполуки елемента з Оксигеном.

• Вода реагує з багатьма оксидами металічних і неметалічних елементів з утворенням гідратів оксидів — основ і кислот. їх наявність у розчині виявляють за допомогою індикаторів.

• Речовини можуть утворювати суміші. У складі сумішей кожна речовина зберігає свої індивідуальні властивості. Розрізняють однорідні та неоднорідні суміші. Однорідні суміші з води й розчиненої в ній речовини дістали назву розчинів. Компоненти розчину мають назви розчинник і розчинена речовина. Розчини досить поширені в природі та побуті.

• На вміст розчиненої речовини в розчині вказує її масова частка. Обчислюючи масову частку речовини в розчині, її масу ділять на масу розчину. Помножуючи знайдену частку на 100 %, масову частку розчиненої речовини виражають у відсотках.

Набуті у 7 класі знання є основою вивчення речовин, їх будови та властивостей у наступному навчальному році. Разом з новою інформацією вони сприятимуть формуванню вашої життєвої компетентності, умінь правильного поводження з речовинами, яке не принесе шкоди навколишньому середовищу й вашому здоров’ю. Тож нехай вивчення хімії буде успішним для вас і в наступному навчальному році!

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити