Екологія 10 клас

СИСТЕМА «ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО»

ТЕМА 4 ПРИРОДО-КОРИСТУВАННЯ ЯК НАУКА ПРО СТАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПРИРОДНИХ КОМПОНЕНТІВ


§ 20. Економіка природокористування як одна із складових частин екології


•  Економіка природокористування як наука. Економіка природокористування - це міждисциплінарна наука, один з основних узагальнювальних розділів екології. Економіка природокористування має безпосередні зв’язки з основними структурними одиницями сучасної екології - біоекологією, геоекологією, техноекологією, соціоекологією, а також з національною та глобальною екополітикою. Мета і завдання цієї науки - створення активних економічних механізмів регулювання процесів використання природи. Критеріями ефективності такого природокористування є комплексне і раціональне використання природних ресурсів з отриманням не лише економічної, а й соціальної та екологічної вигод.

•  Предмет економіки природокористування. За підходами до досліджуваного об’єкта економіка природокористування розглядає декілька блоків питань:

•  оцінку природних ресурсів і економічні важелі регулювання ефективного ресурсокористування;

•   оцінку втрат, зумовлених негативними наслідками господарської діяльності на навколишнє природне середовище, створення економічних механізмів регулювання природокористування;

•   управління природокористуванням і визначення раціональних пропорцій у співвідношенні економічних, правових, управлінських та інших методів природокористування.

Предметом економіки природокористування є дослідження механізму відносин суспільства і природи щодо використання природних ресурсів у виробничо-господарській діяльності та охорони навколишнього середовища.

•    Основні завдання економіки природокористування. До основних завдань економіки природокористування необхідно віднести такі:

•  вивчення економічних закономірностей використання суспільством природних ресурсів з метою задоволення своїх потреб;

• розробка методів оцінки природних ресурсів з метою їх ефективного використання;

• створення економічних механізмів управління раціональним використанням природних ресурсів і охорони навколишнього середовища;

• оцінка збитків, заподіяних природі та населенню в результаті непродуманої господарської діяльності;

• розробка методів розрахунку економічної ефективності капітальних вкладень у раціональне використання природних ресурсів і охорону природи;

• розробка підходів до регулювання і управління природокористуванням у господарському механізмі;

• обґрунтування економічних аспектів регіональної та національної екологічної політики.

•   Історія розвитку економіки природокористування відносно коротка, оскільки наука виникла порівняно недавно. Вона формувалася на стику природокористування і економічної науки. Серед учених, які розробляли наукові аспекти розвитку природокористування, слід назвати В.А. Анучіна, І.П. Лаптєва, М.Я. Лємешева, П.Г. Олдака, О.П. Зайцева, М.Ф. Реймерса, І.В. Комара. Серед учених-економістів, які зробили вагомий внесок у розвиток економіки природокористування, варто зазначити праці С.Г. Струмиліна, В.С. Немчінова, К.Х. Гофмана, Т.М. Хачатурова, Л.Г. Мельника, В.В. Немченка та ін.

Аргументи і факти

Економіку природокористування деякі вчені трактують так:

«Економіка природокористування - це нова галузь науки, що вивчає методи найефективнішого впливу людини на природу з метою підтримання динамічної рівноваги» (В.П. Єфимов, 1968).

«Економіка природокористування висвітлює дві групи пов’язаних між собою проблем: по-перше, як найбільш економічно ефективно використовувати необхідні у виробництві і споживанні ресурси і, по-друге, які економічно найбільш доцільні методи запобігання або ліквідації забруднення навколишнього середовища» (Т.С. Хачатуров, 1987).

ВИСНОВКИ

1. Екологічна економіка формує екологічно обґрунтовані пріоритети еколого- соціально-економічного розвитку суспільства і шукає найефективніші способи досягнення поставлених цілей.

 2. Складовими частинами економіки природокористування є економіка оцінки і використання природних ресурсів і економіка оцінки відшкодування збитків за забруднення та інші порушення природного середовища.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити