Екологія 10 клас

СИСТЕМА «ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО»


ТЕМА 5 ПРОМИСЛОВЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


§24. Відходи промислового виробництва та проблема їх утилізації. Міжнародна торгівля відходами


 Види відходів. Відходи - це непридатні для виробництва даної продукції види сировини, її невикористані залишки або виниклі в ході технологічних процесів речовини (тверді, рідкі, газоподібні) й енергія, що не піддані утилізації в даному виробництві.

Відходи поділяють на побутові, промислові (мал. 36), виробничого споживання, а також небезпечні (токсичні) і радіоактивні. Всі промислові відходи поділяють на тверді, рідкі, газоподібні, каналізаційні.


Мал. 36. Промислове забруднення водойм (1) і соціальна реклама як засіб боротьби із забрудненням річок стічними водами (2)


До твердих відносять відходи металу, дерева, пластмас, пилу мінерального й органічного походження, промислового сміття тощо. До рідких відходів належать осади стічних вод після їх обробки, шлами пилу мінерального й органічного походження в системах мокрої очистки газів тощо. Газоподібні відходи - це викиди підприємств, які поступають через димові труби в атмосферу. Основними забруднювачами повітря є оксиди нітрогену, сульфуру, карбону, вуглеводні, озон. Каналізаційні відходи - це шлам, який утворюється в процесі очистки стічних вод на станціях водоочищення. Він збагачений органічними речовинами та біогенними елементами. Джерелами радіоактивних відходів є підприємства та лабораторії ядерного циклу.

Таблиця 1

Гранично допустимі концентрації деяких шкідливих речовин в атмосфері населених пунктів

Речовини

ГДК, мг/м3

Речовини

ГДК, мг/м3

максимальна

разова

середньо

добова

максимальна разова

середньо

добова

Нітробензол

0,008

0,008

Фенол

-

0,003

Діоксид

сульфуру

0,5

0,05

Випари

меркурію

-

0,0003

Сірководень

0,008

0,008

Солі ніколу

-

0,0002

Оксид карбону

3,0

1

Хлор

0,1

0,03

Аміак

0,2

0,004

Хлориди

феруму

-

0,004

Оксиди

нітрогену

-

0,04

Оксиди

купруму

-

0,002

Пил

нетоксичний

0,5

0,15

Ацетон

0,35

0,35

Сажа

0,15

0,05

Нафталін

0,003

0,003

Формальдегід

-

0,003

Пеніцилін

0,05

0,002

Проблема утилізації відходів. Проблема відходів має характер екологічної загрози, яка є актуальною для кожної країни світу. Відходи відносять до матеріальних об’єктів, які наділені високою потенційною небезпекою для навколишнього середовища. Оскільки в багатьох країнах невідпрацьований порядок регламентації діяльності в галузі відходів, то у 1989 році була прийнята Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням шкідливих відходів та їх утилізацією.

Значна кількість радіоактивних відходів захоронюється у шахтних виробках, на дні морів і океанів, у спеціальних сховищах. Перші захоронення радіоактивних відходів були здійснені у 1946 році у США в північно-східній частині Тихого океану на відстані 80 км від узбережжя Каліфорнії. Тривалий час захоронення радіоактивних відходів в СРСР здійснювалось у Карському морі на схід від островів Нової Землі.

В Україні надзвичайно гостро постає проблема відходів у промислових регіонах Донбасу і Придніпров’я. У районі Донбасу, де сконцентровані найрізноманітніші промислові підприємства, відбувається нашарування відходів, що призводить до деградації регіональних екосистем. Десятки тисяч гектарів земель є місцями складування твердих промислових відходів. Сотні мільйонів метрів кубічних брудних стоків щорічно скидається в річкові мережі (мал. 36). Загальна кількість викидів тільки підприємств енергетики становить близько 2,5 млн т на рік. У викидах цементних заводів концентрація пилу у 5-10 разів більша за гранично допустимі концентрації (ГДК) (табл. 1).

На території Росії розміщено близько 70 % загального обсягу токсичних промислових відходів колишнього СРСР. Тільки враховані місця захоронення відходів охоплюють площу понад 14 тис. га. Росія належить до країн, які торгують відходами і дозволяють утилізацію і захоронення відходів на своїй території багатьом країнам світу.

 Державна політика щодо відходів. Основними принципами державної політики в галузі поводження з відходами є такі:

 охорона здоров’я людей, підтримання і відновлення сприятливого стану навколишнього природного середовища і збереження біорізноманіття;

використання найновіших науково-технічних досягнень в реалізації маловідходних технологій;

комплексна переробка мінерально-сировинних ресурсів з метою зменшення кількості відходів;

участь у міжнародному співробітництві у галузі поводження з відходами.

 Міжнародна торгівля відходами. Нині промислових відходів у світі так багато, а особливо у розвинутих країнах світу, що їх неможливо розміщувати на власних територіях. Наприкінці ХХ ст. з’явилась необхідність торгівлі промисловими відходами. Так, у 1997 р. експорт відходів становив близько 200 тис. т.

Зазвичай відходи з економічно розвинутих країн направляють у країни, що розвиваються. Нині країни, що розвиваються, запроваджують законодавчі акти, які забороняють ввозити на їхню територію відходи. На сьогоднішній день більше 80 країн законодавчо заборонили ввозити відходи на свою територію. Робились і робляться спроби використовувати для складування і переробки відходів територію України, зокрема зону відчуження навколо Чорнобильсткої АЕС, відпрацьовані шахтні виробки, кар’єри тощо.

Є два типи методів знешкодження відходів - рекупераційні, що передбачають виділення з відходів цінних компонентів з подальшою їх переробкою; деструкційні, за якими компоненти відходів знешкоджують і руйнують.

 Класифікація відходів щодо безпечності. Діяльність в галузі поводження з відходами, у тому числі небезпечними, підлягає ліцензуванню. Залежно від ступеня шкідливого впливу на навколишнє середовище і здоров’я людини відходи поділяють на IV класи небезпеки.

На небезпечні відходи складають паспорт. Ведеться державний кадастр відходів, який включає класифікаційний каталог, реєстр розміщення відходів, а також банк даних про відходи і технології використання й утилізації.

Класифікація відходів щодо безпечності

Надзвичайно небезпечні речовини (I клас небезпеки)

Акролеін - Бенз(а)пірен - Берилій - Диетилмеркурій - Ліндан - Пентахлордифеніл - Меркурій — Тетраетилплюмбум - Трихлордифеніл - Етилмеркурхлорид - Талій - Полоній - Протактиній — Оксид плюмбуму - Розчинні солі плюмбуму.

Високо небезпечні речовини (II клас небезпеки)

Атразин - Бор - Бромдихлорметан — Бромоформ - Гексахлорбензол - Гептахлор - ДДТ - Дибромхлорметан - Кадмій - Кобальт - Літій - Молібден - Арсен - Натрій - Нітрити - Плюмбум - Селен - Сірководень - Силікати - Стронцій - Стибій - Формальдегід - Фіпроніл (Інсектицид РЕГЕНТ) - Хлороформ - Цианіди - Хлор

Помірно небезпечні речовини (III клас небезпеки)

Алюміній - Барій - Ферум - Манган - Купрум - Нікол - Нітрати - Озон - Аргентум - Фосфати - Хром - Цинк - Етиловий спирт

Мало небезпечні речовини (IV клас небезпеки)

Симазин - Сульфати - Хлориди

Аргументи і факти

Лише за останні роки здійснено близько 40 спроб поховати на території України токсичні речовини (230 т промислових відходів, понад 100 т хімікатів, непридатних для використання, 390 т пластикових упаковок і т. д.).

 3 1994 р. в Україну у великій кількості почали надходити імпортні пестициди, багато з яких заборонені на Заході, а в нас використовуються через відсутність відповідних законів, низькі вимоги до якості пестицидів, жадобу й екологічну неосвіченість деяких наших бізнесменів. Те саме стосується окремих продуктів харчування, що у величезній кількості ввозяться в Україну із західних країн, Туреччини, Китаю тощо. Багато з них, за даними санепідслужби України, не мають сертифікатів якості, прострочені або не відповідають вітчизняним стандартам. До цих неякісних товарів останнім часом додалася ще й небезпечна трансгенна продукція.

ВИСНОВКИ

1. Тенденції до зростання частки гірничовидобувних галузей у структурі промислового виробництва зумовлюють збільшення і накопичення промислових відходів у регіонах видобутку сировини.

2. Надмірна концентрація відходів виробництва в індустріально розвинених країнах світу спричиняє міжнародну торгівлю відходами з країнами, що розвиваються.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити