Підручник Англійська мова 4 клас - Несвіт Алла - Генеза 2015 рік

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ

Музика Михайла Вербицького

Слова Павла Чубинського

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Від АВТОРА

Підручник "English-4” забезпечує комунікативно-орієнтований підхід до вивчення англійської мови. Він побудований за тематико-ситуативним принципом і передбачає поступове оволодіння лексичними одиницями і граматичними структурами та практичне використання їх в усному й писемному мовленні.

У підручнику для 4-го класу продовжується сюжет попередніх років навчання. Учні зустрінуться зі знайомими героями: Анною, Данилом, Джейн, Алексом, Томом, Кім - та дізнаються про життя сім’ї Паркерів з Англії.

Розвиток комунікативного досвіду учнів відбувається одночасно з розвитком соціокультурної і соціолінгвістичної компетенцій та з розвитком загальнонавчальних навичок і вмінь. Оволодіння іншомовним спілкуванням супроводжується вивченням культурних реалій країни, мова якої вивчається.

Урок підручника (Lesson) розглядається як шкільний урок. Він містить вправи, спрямовані на інтегрований розвиток навичок і вмінь учнів із чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Методична організація завдань забезпечує активне використання лексичних одиниць учнями в усному й писемному мовленні та спрямована на самостійне розв’язання комунікативних завдань.

Новий лексичний і граматичний матеріал вводиться на початку кожного уроку в текстах монологічного або діалогічного характеру (слова виділені синім кольором). До деяких уроків пропонується набір вербально-візуальних опор або ситуативних малюнків, які ставлять перед учнями певне комунікативне завдання. Тому перед опрацюванням текстового матеріалу бажано розглянути та обговорити з учнями малюнки.

Остання вправа кожного уроку призначена для письмового виконання вдома.

Останній урок кожного розділу має на меті повторення та узагальнення лексичного й граматичного матеріалу теми. Вправи, подані тут, пропонуються як для письмового, так і усного виконання.

На кінець навчального року учні вмітимуть оперувати повним набором вивчених граматичних структур, повідомляти про події в теперішньому, минулому або майбутньому.

Вправи підручника передбачають використання всіх аналізаторів: зорового, слухового й рухового. У процесі навчання використовуються пісні, римівки, рольові ігри тощо. Велика кількість вправ з логічним навантаженням спрямована на розвиток аналітичних умінь (аналізу, порівняння, синтезу та ін.).

Завдання і вправи підручника враховують індивідуальні особливості учнів з різними здібностями й стилями навчання, що дасть змогу вчителеві здійснити диференційований підхід і забезпечити позитивну мотивацію у навчальному процесі, а кожному учневі - можливість відчути свої досягнення в опануванні мови.

Підручник передбачає інтерактивний характер навчання та спрямований на використання новітніх технологій викладання і навчання іноземних мов (робота в групах, у парах, проектні завдання).

Формування і розвиток аудитивних навичок і вмінь учнів здійснюються під час виконання завдань з опорою на фотографії або малюнки. Такі завдання заохочують дітей до інтенсивного або екстенсивного слухання пропонованих зразків. Завдання з аудіювання рекомендується варіювати. Наприклад, вказати правильне або неправильне твердження, розпізнати на слух власні імена, порівняти текст з малюнками, намалювати малюнок згідно з інструкцією, заповнити таблицю, закінчити висловлювання тощо.

У підручнику передбачено навчання читання методом цілих слів. Тексти є джерелом інформації і слугують важливим засобом демонстрування нової лексики в контексті її практичного використання. Пропонуються зразки оповідань, віршів, діалогів, листівок, особистих звичайних та інтернет-листів, оголошень, телевізійних програм тощо. Завдання до текстів спрямовані на перевірку розуміння змісту прочитаного й спонукають учнів до обговорення. Працюючи з текстом для читання, важливо звертати увагу учнів на засоби та послідовність викладення думок, на загальну структуру тексту (вступ, основна частина, висновок).

Підготовка учнів до читання тексту залежить від типу тексту та рівня їхніх навчальних досягнень. Низку текстів призначено для ознайомлення та опрацювання в групах з подальшим усним монологічним висловлюванням учнів за власними нотатками або малюнками.

Письмові завдання підручника базуються на попередній усній роботі, передбачають творчий підхід і супроводжуються зразком виконання.

Вправи, вміщені в робочому зошиті, спрямовані на закріплення матеріалу підручника та забезпечення міцної мовної основи для аудіювання, говоріння і читання.

Працюючи над завданням “Project Work”, учні спочатку обговорюють його в класі (у групах), а потім закінчують удома.

Вправи на розвиток умінь говоріння дають можливість не тільки формулювати і висловлювати власну позицію у ситуації спілкування, а й співпрацювати з іншими учасниками навчального процесу під час парної або групової роботи.

Формування навичок діалогічного мовлення відбувається при опрацюванні функціональних діалогів, що сприяє швидкому й точному висловлюванню учнів. Розвиток умінь діалогічного мовлення передбачає використання опрацьованого лексичного й граматичного матеріалу.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити