Підручник Англійська мова 5 клас для спеціалізованих шкіл з поглибленним вивченням англійської мови - Л.В. Калініна - Генеза 2018 рік

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ КОМЕНТАР

FIRST AID КІТ

A. GRAMMAR IN USE

1. Присвійний відмінок іменників’s

Для того, щоб сказати, чий це родич або друг, додай ’s до іменника.

mother’s family - сім’я матері

granny’s birthday - День народження бабусі

2. Іменники в однині або у множині

Пам’ятай, що деякі іменники вживаються тільки: в однині:

hair - волосся

beauty - краса

cotton - бавовна

wool - вовна

silk - шовк

leather - шкіра

Example: Му doll’s hair is curly. у множині

spectacles - окуляри tights - колготки

shorts - шорти clothes - одяг

trousers - штани pants - штани

Example: Му friend wears spectacles.

3. Ступені порівняння прикметників:

Деякі прикметники, які потрібні тобі для опису зовнішності, є винятками.

✵ old BrE old - elder - (the) eldest

AmE old - older - (the) oldest

elder - the eldest

✵ BrE old

older - the oldest

✵ AmE old - older - the oldest Пам’ятай, що у Британії вживають:

a) older, the oldest для порівняння віку дітей у сім’ї:

Example: Joanne is Brice’s elder sister.

b) older, the oldest для порівняння членів родини різних поколінь.

Example: Mr Collins is the oldest member of the family.

У Сполучених Штатах вживають older, the oldest в обох випадках.

Example: Martha is John’s elder sister.

Для того, щоб правильно сказати, на скільки років одна людина старша за іншу, вживай тільки прикметник older.

Example: Mike is nine years older than Rosy.

4. Граматичні вирази згоди

Для того, щоб правильно сказати, що ти робиш те ж саме, що і твій співрозмовник, вживай too у стверджувальному реченні:

А: I like the idea.

В: I like the idea, too.

Для того, щоб правильно сказати, що ти не робиш те ж саме, що і твій співрозмовник, вживай either, у запереченні:

А: I don’t like the idea.

В: I don’t like the idea; either.

5. Прийменники місця

✵ Пам’ятай, що якщо ти хочеш сказати де саме, зліва чи справа знаходиться щось, вживай такі прийменники:

on the left → on the right

Example: The table is on the left.

✵ Якщо ти хочеш підкреслити те, що знаходиться зліва, вживай такі прийменники:

to the left of sth → to the right of sth

Example: A knife is to the right of the plate.

✵ Якщо ти хочеш сказати, що знаходиться посередині чогось, вживай такі прийменники:

in the middle of sth

Example: There is a breakfast in the middle of the table.

6. Для того, щоб правильно поєднати слова в окличних реченнях, вживай:

a) so з прикметниками:

Example: Bruce is so hospitable! (Брюс такий гостинний!)

b) such з іменниками, перед якими можуть бути і прикметники:

Example: We had such a nice time! (Ми так гарно провели час! )

FIRST AID KIT

В. WORD BUILDING

1. Утворення прикметників з протилежним значенням

Якщо ти хочеш назвати протилежні риси характеру, вживай:

polite - impolite

well-organized - badly-organized

reasonable - unreasonable

friendly - unfriendly

reliable - unreliable

well-bred - ill-bred

2. Утворення іменників

Пам’ятай, що деякі іменники утворюються від дієслів:

a) без змін у правопису

Example: to walk - a walk

to swim - a swim

to sleep - a sleep

to compliment - a compliment

b) зі змінами у правопису

Example: to advise - advice

to practise - practice.

c) з додаванням суфіксів:

-er: shop - shopper

d) із змінами в основі слова:

to choose - choice

3. Утворення прислівників

а) Для того, щоб утворити більшість прислівників, додавай -lу до прикметників.

quick - quickly

lucky - luckily

happy - happily

mysterious - mysteriously

b) Пам’ятай, що кінцеву літеру -у прикметника слід при утворенні прислівника змінити на -і: happy - happily

c) Деякі прикметники та прислівники мають однакову словарну форму:

Прикметники

Прислівники

hard

hard

fast

fast

early

early

Example: It is a hard (прикметник) job.

Не worked very hard (прислівник).

4. Утворення прикметників

Для того, щоб утворити деякі прикметники, додай до іменника або основи слова такі суфікси:

a) -у: salt - saltу milk - milky

sugar - sugary taste - tastу

Example: The soup is too salty.

b) -ful: beauty - beautiful

use - useful

Example: What a beautiful place!

c) -al: continent - continental

nation - national

Example: The climate is continental.

d) -ish: style - stylish

Example: You look stylish in your new dress.

e) -ous: population - populous

fame - famous

Example: England is the most populous part of Britain.

f) -able: comfort - comfortable

hospitality - hospitable

Example: Steve’s family are such hospitable people.

5. Скорочення словосполучень

Для того, щоб у скороченій формі назвати деякі шкільні предмети та терміни, вживають їх перші літери.

Example: PE - physical education (фізичне виховання)

EFL - English as a Foreign Language (англійська як іноземна мова)

ESL - English as a second language (англійська як друга; мова;)

IT - Information Technology (інформаційні технології)

ICT - Information Communication Technology (інформаційно-комунікаційні технології).

FIRST AID KIT

C. WORD MEANING

1. Різні англійські слова відповідають значенню одного українського слова — «їжа»:

a) food /fud/ - їжа (the products we eat)

Example: I have hot food for breakfast.

meal /mi:l/ - їжа (the time for eating)

Example: My morning meal was very tasty.

b) kitchen /'kitʃən/ - кухня (a room where we cook food)

Example: I cook meals in the kitchen.

cuisine /kwi'zin/ - кухня (a particular style of cooking)

Example: I like Ukrainian cuisine.

c) orchard /ɔ: tʃəd/ - сад (a place where people grow fruit trees)

Example: I adore her cherry orchard.

garden /'ga:dn/ - сад (a place near a house where there is grass, flowers and vegetable growing).

Example: Alice brought some flowers from her garden.

d) wood /wu:d/ - лісок

Example: Let’s have a walk in the woods.

forest /'forəst/ - великий ліс

Example: Don’t get lost in this thick forest.

e) costume /'kostjum/ - національний або жіночий костюм

Example: A kilt is the most important part of the Scottish national costume.

suit /su:t/ - чоловічий костюм

Example: He looks elegant in his new suit.

2. Пам’ятай, що для опису їжі в американському і британському варіантах англійської мови можуть вживатися різні слова:

3. Деякі англійські слова є схожими за звучанням, але різними за значенням та правописом.

Example: a) stuff = things (речі)

staff /s'ta:f/ = workers (робітники)

b) to wander /'wondə/ = to walk (бродити)

to wonder = to feel surprised (здивуватися)

c) hand /'hænd/ - рука

handle /'hændl/ - ручка, рукоятка

FIRST AID KIT

D. SPELLING

1. Пам’ятай, що при утворенні форми дієслова з -ing, деякі слова пишуться особливо:

з подвоєнням приголосної:

a) put-putting get - getting

b) без літери -е: make - making take - taking have - having

2. Пам’ятай, що деякі слова мають дещо різний правопис у британському та американському варіантах англійської мови.

Example: BrE travel - travelled - traveler - travelling

marvel - marvelled - marvellous

AmE travel - traveled - traveler - travelling

marvel - marveled - marvelous


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити