Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Англійська мова 8 клас - Кучма М.О

ЗАВАНТАЖИТИ ПІДРУЧНИК

ENGLISH-UKRAINIAN DICTIONARY

A

above /əˈbʌv/   вище 
according /əˈkɔːdɪŋ/  відповідно до

across /əˈkrɒs/  через

activity /ækˈtɪvɪti/  діяльність

afford /əˈfɔːd/  мати змогу

afternoon /ˈɑːftəˈnuːn/  день/полудень

age /eɪʤ/  вік

aim /eɪm/  ціль

airman /ˈeəmən/  льотчик

always /ˈɔːlweɪz/  завжди

ancient /ˈeɪnʃ(ə)nt/  древній

anything /ˈɛnɪθɪŋ/ що-небудь

appear /əˈpɪə/  з’являтися

argue /ˈɑːgjuː/  стверджувати

attend /əˈtɛnd/  відвідувати (школу, урок тощо)

attraction /əˈtrækʃ(ə)n/  залучення

aunt /ɑːnt/   тітка

awesome /ˈɔːsəm/  дивовижний

В

babysitter /ˈbeɪbɪˌsɪtə/  няня, що доглядає за дитиною 
beef /biːf/  яловичина

beetroot /ˈbiːtruːt/  буряк

belt /bɛlt/  ремінь

berry /ˈbɛri/  ягода

besides /bɪˈsaɪdz/  крім того

billion /ˈbɪljən/  мільярд

biscuits /ˈbɪskɪts/  печиво

bitter /ˈbɪtə/  запеклий

blackberry /ˈblækbəri/  ожина

boast /bəʊst/  хвалитися

bottle /ˈbɒtl/  пляшка

bread /brɛd/  хліб

breakfast /ˈbrɛkfəst/  сніданок

bud /bʌd/  пускати бруньки

buttonhole /ˈbʌtnhəʊl/  петля

burden /ˈbɜːdn/  тягар

business /ˈbɪznɪs/  бізнес

C

cabbage /ˈkæbɪʤ/   капуста

carol  /ˈkærəl/  колядка

casual /ˈkæʒjʊəl/    недбалий

cauliflower   /ˈkɒlɪflaʊə/  цвітна капуста

celebrate /ˈsɛlɪbreɪt/   святкувати

checked   /ʧɛkt/  перевірений

cheese  /ʧiːz/   сир

chicken  /ˈʧɪkɪn/   курка

children /ˈʧɪldrən/  діти

choice  /ʧɔɪs/   вибір

clothes /kləʊðz/  одяг

coast  /kəʊst/   узбережжя

coin  /kɔɪn/   монета

collar  /ˈkɒlə/   комір

collect /kəˈlɛkt  збирати

commemoration  /kəˌmɛməˈreɪʃən/ поминання

competition kɒmpɪˈtɪʃən/  конкуренція

concern /kənˈsɜːn/  зацікавлення

conservation kɒnsə(ː)ˈveɪʃən/    зберігання

convert /ˈkɒnvɜːt/   перетворювати

cornflakes  kɔːnfleɪks/  кукурудзяні пластівці

countryside  kʌntrɪˌsaɪd/ сільська місцевість

count /kaʊnt/  рахувати

cover kʌvə/  вкривати

Crimea/kraɪˈmɪə/ Крим

cripple krɪpl/  калічити

crisps /krɪsps/  чипси

crop /krɒp/  урожай

crossroads  krɒsˌrəʊdz/  перехрестя

crowd  /kraʊd/  натовп

currently  kʌrəntli/ у цей час

cute  /kjuːt/  милий

cycling saɪklɪŋ/ велоспорт

D


damage dæmɪʤ/    пошкодження

dangerous deɪnʤrəs/   небезпечний

daughter dɔːtə/    донька

daybook deɪbʊk/  щоденник

dear /dɪə/   дорогий

decode  diːkəʊd/   розшифровувати

decorate dɛkəreɪt/    прикрашати

degree /dɪˈgriː/  градус

derive /dɪˈraɪv/  похoдити

destroy /dɪsˈtrɔɪ/  руйнувати, знищувати

display/dɪsˈpleɪ/  показувати

divide /dɪˈvaɪd/    ділити

dominate dɒmɪneɪt/    панувати; домінувати

dream /driːm/  мрія

dress /drɛs/   одягатися

dried /draɪd/  сухий; сушений

E

e-mail /iː/-/meɪl/  електронна пошта

earth /ɜːθ/  земля

edit /ˈɛdɪt/ редагувати

embroidery mˈbrɔɪdəri/ вишивка

empty /ˈɛmpti/ порожній

energetic /ˌɛnəˈʤɛtɪk/    енергійний

enjoy nˈʤɔɪ/  насолоджуватися

entertainment /ˌɛntəˈteɪnmənt/  розвага

envy /ˈɛnvi/   заздрість

evening  iːvnɪŋ/ вечір

exciting kˈsaɪtɪŋ/  збудливий

excursion ksˈkɜːʃən/ екскурсія

exhibit gˈzɪbɪt/  експонат

eyebrows aɪbraʊz/  брови

F 

fashionable /ˈfæʃnəbl/    модний

favourite /ˈfeɪvərɪt/    улюблений

fear /fɪə/    страх

festive /ˈfɛstɪv/    святковий

forecast /ˈfɔːkɑːst/    прогноз

foreign /ˈfɒrɪn/    іноземний

forget  /fəˈgɛt/   забувати

fulfil  /fʊlˈfɪl/   здійснювати

funny /ˈfʌni/    смішний

furnish /ˈfɜːnɪʃ/   обробка

G

grass /grɑːs/  трава

greeting /ˈgriːtɪŋ/  привітання

guitar /gɪˈtɑː/  гітара

H

hate /heɪt/  ненавидіти

healthy hɛlθi/ корисний (для здоров’я)

heavy hɛvi/  важкий

homework həʊmˌwɜːk/  домашнє завдання

honey hʌni/ мед

hope /həʊp/  надія

hurt /hɜːt/  біль

husband  hʌzbənd/  чоловік

I

immediately  /ɪˈmiːdjətli/   негайно

improve /ɪmˈpruːv/   покращувати

influential /ˌɪnflʊˈɛnʃəl/  впливовий

injure /ˈɪnʤə/    ранити

J

jacket /ˈʤækɪt/    піджак

join  /ʤɔɪn/   приєднувати(ся)

К

key /kiː/   ключ

L

label /ˈleɪbl/  наклейка

language /ˈlæŋgwɪʤ/  мова

lead /liːd/  вести

leather /ˈlɛðə/  шкіра

leaf  /liːf/  листок

lenten  /ˈlɛntən/  пісний (про їжу)

lesson/class  урок//ˈlɛsn///klɑːs/ / заняття

level/ˈlɛvl/     рівень

lie (lay, lain) /laɪ/ (/leɪ/, /leɪn/)   лежати

light /laɪt/    ліхтарик

linen /ˈlɪnɪn/    полотно

lucky  /ˈlʌki/  щасливий

M

matins mætɪnz/    ранкова служба (церковна)

meal  /miːl/   прийняття їжі; їжа

mean /miːn/    означати

millennium /mɪˈlɛnɪəm/    тисячоліття

morning  mɔːnɪŋ/   ранок

mountaineering  maʊntɪˈnɪərɪŋ/   альпінізм

mourning mɔːnɪŋ/    траур

multiply  mʌltɪplaɪ/   помножити

mushroom mʌʃrʊm/     гриб

N

nasty nɑːsti/   неприємний

national  næʃənl/   1) народний, національний; 2) державний

neighbourhood neɪbəhʊd/    сусідство

nephew nɛvju(ː)/    племінник

newspaper njuːzˌpeɪpə/    газета

nowadays  naʊədeɪz/   у наш час, тепер

nut /nʌt/   горіх

О

oar /ɔː/   весло

occupation /ˌɒkjʊˈpeɪʃən/   заняття

offer /ˈɒfə/   пропонувати

often  /ˈɒf(ə)n/   часто

overcome /ˌəʊvəˈkʌm/    перемагати

overwhelm /ˌəʊvəˈwɛlm/   1) пригнічувати; 2) затоплювати

P

pattern /ˈpætən/  візерунок

pavement /ˈpeɪvmənt/  тротуар

peanut /ˈpiːnʌt/  арахіс

pea /piː/   горох

pear /peə/  груша

perform /pəˈfɔːm/   виконувати, здійснювати

picturesque /ˌpɪkʧəˈrɛsk/  мальовничий

pineapple /ˈpaɪnˌæpl/   ананас

plain /pleɪn/   одноколірний

planet /ˈplænɪt/   планета

plate /pleɪt/   тарілка

Polian   полянський (поляни — східнослов’янське плем'я)

pollution  /pəˈluːʃən/  забруднення

pork /pɔːk/   свинина

porridge pɒrɪʤ/  каша

potter pɒtə/   гончар

pour  /pɔː/  наливати

prefer /priˈfɜː/   надавати перевагу

preposition prɛpəˈzɪʃən/   прийменник

print  /prɪnt/   друк

proclaim /prəˈkleɪm/   проголошувати

provision /prəˈvɪʒən/   продукти харчування

prune  /pruːn/  чорнослив

psaltery-player sɔːltəri/-/ˈpleɪə/   гусляр

pure  /pjʊə/   чистий

Q

quality kwɒlɪti/   якість

quiet kwaɪət/   спокійний

R

raisin /ˈreɪzn/   родзинка

rank /ræŋk/   ряд, шеренга

raspberry  /ˈrɑːzbəri/  малина

record  /ˈrɛkɔːd/  записувати

register  rɛʤɪstə/ показувати  (про прилад); реєструвати

relative rɛlətɪv/  /  родич

reliable /rɪˈlaɪəbl /  надійний

relief /rɪˈliːf/    полегшення

remember /rɪˈmɛmbə/    запам'ятовувати

research /rɪˈsɜːʧ/   дослідження

response /rɪsˈpɒns/   відповідь

responsible /rɪsˈpɒnsəbl/  відповідальний

ripe /raɪp/    стиглий

roastbeef   roastbeef  ростбіф

rob  /rɒb/   грабувати

roundabout raʊndəbaʊt/   карусель

rowing /ˈrəʊɪŋ/  гребля

S

sailor /ˈseɪlə/   моряк

sausage  /ˈsɒsɪʤ/  ковбаса, сосиска

save /seɪv/   зберігати

science /ˈsaɪəns/  наука

screw /skruː/   крутити, закручувати

secure /sɪˈkjʊə/   спокійний, безпечний

seed   /siːd/  насіння

seize /siːz/   хапати

separate /ˈsɛprɪt окремий

share /ʃeə/    частка

silence  /ˈsaɪləns/   тиша

sign  /saɪn/   знак

size /saɪz/    розмір

slave /sleɪv/   раб

sleeve  /sliːv/  рукав

slide /slaɪd/   слайд

smart  /smɑːt/  розумний

smile  /smaɪl/  посмішка

smoke /sməʊk/   дим

sometimes sʌmtaɪmz/  інколи

soul  /səʊl/   душа

sound /saʊnd/   звучати

sneakers  sniːkəz/  кросівки

spear /spɪə/    спис

spinner spɪnə/   пряля

spoil /spɔːɪl/    псувати

starve /stɑːv/   голодувати

step /stɛp/    ступати

storey stɔːri/    поверх

straight  /streɪt/   прямо

stream /striːm/    потік, струмок

stretch  /strɛʧ/   протяг

striped  /straɪpt/  смугастий

subject /ˈsʌbʤɪkt/   предмет

subtract  /səbˈtrækt/  віднімати

suit /sjuːt/    костюм

suitable sjuːtəbl/    підхожий

support  /səˈpɔːt/   підтримка

sweater swɛtə/   светр

T


tap /tæp/    кран

taste /teɪst/    смак

tea /tiː/    чай

team  /tiːm/   команда

temper /ˈtɛmpə/    характер

tent /tɛnt/    намет

thing /θɪŋ/    річ

throughout   /θru(ː)ˈaʊt/  усюди

timetable  /ˈtaɪmˌteɪb(ə)l/   розклад

toast /təʊst/   грінка

too  /tuː/   надто; також

train /treɪn/    поїзд

travel /ˈtrævl/    їхати; подорожувати

tribute  /ˈtrɪbjuːt/   данина

trip  /trɪp/   поїздка

T-shirt /ˈtiːʃɜːt/    футболкатеніска

tummy /ˈtʌmi/   животик

U


uncle /ˈʌŋkl/    дядько

unusual  /ʌnˈjuːʒʊəl/   незвичайний; дивний

usually /ˈjuːʒʊəli/   зазвичай

V

variety /vəˈraɪəti/     різноманітність

vary /ˈveəri/    відрізнятися

W

warrior /ˈwɒrɪə/   боєць

wear (wore, worn) /weə/    носити, бути вдягненим у щось

weekday /ˈwiːkdeɪ/    робочий день

wheat  /wiːt/   пшениця

wish  /wɪʃ/   бажати

wood  /wʊd/   ліс

world  /wɜːld/   світ, всесвіт

wreath /riːθ/    вінок

Y

yesterday  /ˈjɛstədeɪ/  учора

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.