Підручник Англійська мова 9 клас (5-й рік навчання) - М.О. Кучма - Богдан 2017 рік

GRAMMAR REFERENCE

Зворотні займенники (Reflexive Pronouns)

Зворотні займенники в однині утворюються додаванням -self до займенників my, your, him, her, it та перекладаються як сам, сама, себе, собі. Зворотні займенники в множині утворюються додаванням -selves до займенників our, your, them та перекладаються самі, себе, собі.

Напр.: I can do it myself. Я можу зробити це сам/сама.

Однина

Множина

I — myself

we — ourselves

You — yourself

you — yourselves себе; самі

He — himself себе; сам(а)

they — themselves

She — herself


It — itself


Доконані часи (Perfect Tenses)

Теперішній доконаний час (Present Perfect Tense)

Present Perfect вживається, щоб показати, що дія щойно відбулася.

На час дії вказують такі обставинні слова, як: lately (нещодавно), since (відтоді), already (вже), just (щойно), never (ніколи), ever (коли-небудь), yet (ще, вже), this week/ month/year (цього тижня/місяця/року).

Стверджувальна форма Present Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова have або has і III форми дієслова (Past Participle).

Has вживається з третьою особою однини. Правильні дієслова утворюють III форму за допомогою закінчення -ed. Неправильні дієслова мають особливу форму, яку потрібно запам’ятати.

І (you, we, they) have just opened the window.

Я щойно відчинив вікно.

Не (she, it) has just opened the window.

Він щойно відчинив вікно.

Питальна форма Present Perfect утворюється за загальним правилом: допоміжне дієслово (have або has) ставиться перед підметом.

— Have you opened the window?

— Yes, I have.

— No, I have not (haven’t).

Why have you not told me about him?

Why haven’t you put on your cap?

Заперечна форма Present Perfect утворюється за допомогою частки not, яка ставиться після допоміжного дієслова (have або has).

І have not (haven’t) opened the window.

He has not (hasn’t) opened the window.

Минулий доконаний час (Past Perfect Tense)

Past Perfect вживається, щоб показати, що дія 1) відбулася раніше за іншу минулу дію або 2) вже закінчилася до певного моменту в минулому.

На час дії вказують такі обставинні словосполучення, як: by two o’clock, by that time, by June.

Стверджувальна форма Past Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова had і III форми дієслова (Past Participle).

Правильні дієслова утворюють III форму за допомогою закінчення -ed. Неправильні дієслова мають особливу форму, яка подається у таблиці неправильних дієслів.

Yesterday we discussed the film which we had seen some days before.

Учора ми обговорили фільм, який переглядали кілька днів тому.

I had cooked dinner by three o’clock.

Я приготувала обід до третьої години.

Питальна форма Past Perfect утворюється за загальним правилом: допоміжне дієслово (had) ставиться перед підметом.

— Had you seen the film?

— Yes, I had.

— No, I had not (hadn’t).

Заперечна форма Past Perfect утворюється за допомогою частки not, яка ставиться після допоміжного дієслова (had).

І had not seen the film.

Прислівники just, ever, yet, already (Adverbs just, ever, yet, already)

Yet — ще, все ще, ще ні, до цього часу; вживається у заперечних і питальних реченнях і стоїть наприкінці речення.

Напр.: We don’t know where we are going for our holidays yet. — Ми ще не знаємо, куди поїдемо під час канікул.

Already — вже; вживається у стверджувальних або питальних реченнях.

Напр.: Have you already done that? — Ти вже те зробив?

Just — щойно; вживається у стверджувальних або питальних реченнях.

Напр.: I have just had breakfast. — Я щойно поснідав.

Ever — коли-небудь; вживається у питальних реченнях.

Напр.: Have you ever been to London? — Ти коли-небудь був у Лондоні?

Розділові запитання (Tag Questions)

Запитання цього типу утворюються за допомогою допоміжного дієслова та особового займенника.

Якщо перша частина розділового запитання має стверджувальну форму, то в другій частині вживається заперечна форма.

Напр.: The children walk in the park, don’t they?

Якщо перша частина розділового запитання має заперечну форму, то в другій частині вживається стверджувальна форма.

Напр.: The girl couldn’t remember that, could she?

Порівняльна конструкція As … as So … as

Порівняння предметів однакового ступеня якості виражається конструкцією as … as (такий самий … як).

Напр.: She is as beautiful as her mother. — Вона така ж красива, як її мати.

Порівняння предметів різного ступеня якості виражається конструкцією not as … as, not so … as (не такий самий … як).

Напр.: She is not as beautiful as her mother. — Вона не така красива, як її мати.

У конструкції as … as, not as … as, not so … as прикметники вживаються у звичайному ступені порівняння.

Прислівники too/enough (Adverbs too/enough)

Too — надто; вживається перед прикметниками та прислівниками для підсилення ступеня їхньої якості.

Напр.: The food was too hot to eat. — Їжа була надто гарячою, щоб їсти.

Enough — досить; вживається 1. після прикметників та інших прислівників; 2. перед іменниками.

Напр.: 1. He works hard enough. — Він працює досить наполегливо.

2. She hasn’t got enough money. — Вона має недостатньо грошей.

Модальні дієслова (Modal Verbs)

До модальних дієслів належать: can, may, must, should та інші.

Модальні дієслова мають такі особливості:

1) не мають часових форм майбутнього часу, тривалих і перфектних часів;

2) утворюють питальну і заперечну форми без допоміжних дієслів.

У питальній формі модальне дієслово ставиться перед підметом:

Hanp.: Must I stay? — Чи повинна я залишитися?

May I come in? — Можна увійти?

Can she read? — Вона вміє читати?

У заперечній формі частка not вживається безпосередньо після дієслова.

Hanp.: You may not go. Не cannot speak English. She must not leave.

Дієслова can/could

Дієслово can вживається для вираження можливості, вміння, неофіційного прохання/дозволу щось робити в теперішньому часі.

Hanp.: She can read. — Вона вміє читати.

Can I borrow your pen? — Можна скористатися твоєю ручкою?

Дієслово саn має форму минулого часу could. Could вживається для вираження можливості, вміння, ввічливого прохання/дозволу щось робити в минулому часі. Hanp.: Не could play sports when he was young.

Could you help me, please? Could I use your phone?

Дієслова may/might

Дієслово may вживається для вираження можливості, офіційного прохання/ дозволу щось робити.

Напр.: I may go there by train.

May I have a glass of water?

— May I use your phone? — Certainly you may.

I may/might run my own business.

Дієслова should/ought to

Дієслово should вживається для вираження морального обов’язку, поради чи рекомендації.

Напр.: You should/ought to help her. — Вам слід допомогти їй.

Займенники some, any, no та їхні похідні (Pronouns some, any, no and their derivatives)

Positive

some, any, no

+ thing

+ body; + one

+ where

+ how

some - який- небудь; деякий; кілька; декілька

something - що-небудь, щось, дещо

somebody, someone -

хтось, хто-небудь

somewhere - десь,

де-небудь; кудись,

куди-небудь

somehow

як-небудь

Negative

no = not any - ні; ніякий; не

nothing = not anything - нічого, ніщо

nobody = no one - ніхто

nowhere = not … anywhere - ніде; нікуди

nohow - ніяк,

у жодному разі

Question

any - який- небудь

anything - що-небудь, будь-що, щось

anybody,

anyone - хто-небудь

anywhere - де-небудь, будь-де,

десь, куди-небудь,

кудись

anyhow якимсь чином; як-небудь

Кількісні числівники (Cardinal Numerals)

Simple

Derived

Composite

1 one

13 thirteen

35 thirty-five

2 two

14 fourteen

79 seventy-nine

3 three

15 fifteen

526 five hundred and twenty-six

4 four

16 sixteen

8,007 eight thousand and seven

5 five

17 seventeen

9,000 nine thousand

6 six

18 eighteen


7 seven

19 nineteen


8 eight

20 twenty


9 nine

30 thirty


10 ten

40 forty


11 eleven

50 fifty


12 twelve

60 sixty


100 a (one) hundred

70 seventy


1,000 a (one) thousand

80 eighty 90 ninety


Прийменники часу (Prepositions of Time)

By — до; вказує на час завершення дії.

Напр.: He had read the book by Sunday. — Він прочитав книжку до неділі.

Before — перед, до; означає, що якась дія відбулася раніше за іншу.

Напр.: My mother had cooked dinner before I came. — Моя мама приготувала обід, до того, як я прийшов.

After — після; означає, що якась дія відбулася пізніше за іншу.

Напр.: After that we’ll go home. — Після того ми підемо додому.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити