Підручник Географія 8 клас - В.М. Бойко - Абетка 2016

Розділ ІІІ ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 8. Природокористування

§ 47. ЗАХОДИ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

♦ Пригадайте, які природні ресурси є в Україні.

♦ Якими є наслідки природокористування?

МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Моніторинг - це система постійного спостереження за станом компонентів у природних чи антропогенних ландшафтах з метою охорони природи, раціонального використання її ресурсів та безпеки життя й діяльності людини. Такі спостереження, наприклад за погодою та кліматом, регулярно ведуться в світі вже більше ста років. Моніторинг передбачає оцінювання стану природних об’єктів та прогнозування їх можливих змін. Це дає можливість передбачити процеси і явища в довкіллі, врахувати їх у людській діяльності або ж запобігти їм.

Залежно від об’єктів спостереження розрізняють моніторинг різних видів: геофізичний (спостереження за землетрусами), атмосферний (за станом повітря), кліматичний (за погодою, несприятливими метеорологічними явищами, зміною клімату), гідрологічний (за станом малих річок, інших поверхневих та підземних вод), ґрунтовий, біологічний (за рослинністю і тваринним світом), біосферний (за природними процесами і явищами в географічній оболонці), геоекологічний (за впливом людської діяльності на природне середовище), санітарно-гігієнічний (за умовами життя й діяльності людини). Моніторинг передбачає спостереження за наявністю у довкіллі хімічних сполук і елементів, електромагнітних, шумових та інших чинників, радіонуклідів, хвороботворних бактерій тощо, порівняння їх кількості з природними чи гранично допустимими показниками. Моніторинг здійснюють за спеціальними програмами на різних постах, стаціонарах, станціях, полігонах.

За охопленням території розрізняють моніторинг місцевий, регіональний, національний і глобальний. Місцевий (або локальний) моніторинг здійснюється на окремих підприємствах, у містах, ділянках ландшафтів, регіональний - у межах області, а національний - у загальнодержавному масштабі. Глобальний моніторинг - це спостереження за станом навколишнього середовища на всій планеті, яке здійснюється на основі міжнародних угод.

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Унаслідок забруднення довкілля та знищення природних ландшафтів нині багато компонентів природного середовища в Україні перебувають у пригніченому стані, їх здатність до самовідновлення послаблена. Подібна ситуація характерна для багатьох країн світу. Подальший розвиток національних економік за таким зразком призвів би до самознищення людства. Усвідомлення цієї небезпеки спонукало світове співтовариство до пошуку шляхів виходу із загрозливого становища. Наприкінці ХХ ст. було прийнято концепцію сталого (збалансованого) розвитку людства. Сталий розвиток передбачає таке використання природних ресурсів теперішніми поколіннями, яке не ставило б під загрозу існування майбутніх поколінь (мал. 180). Техногенне навантаження на природне довкілля не повинно перевищувати його можливостей до самовідновлення. Необхідною умовою реалізації цієї концепції є усвідомлення суспільством переваги екологічних цінностей над іншими.

Види моніторингу довкілля

Мал. 180. Так образно можна сприймати концепцію сталого розвитку людства

Надзвичайно важливим завданням концепції сталого розвитку в Україні є перехід до раціонального природокористування. Воно передбачає активне впровадження низки заходів у промисловості, сільському господарстві, будівництві, транспорті, житлово-комунальному господарстві, сфері обслуговування і відпочинку населення. Ці заходи мають різний характер: технічний (вдосконалення існуючих і розробка нових технологічних процесів), економічний (встановлення плати за спожиті ресурси, економічних санкцій за заподіяння шкоди навколишньому середовищу), юридичний (розроблення і прийняття національного природоохоронного законодавства, приєднання до міжнародних угод), освітньо-виховний (формування екологічної культури населення), громадський (контроль за екологічною ситуацією з боку громадськості).

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Заходи щодо раціонального природо - користування та охорони природи здійснюються за трьома основними взаємозв’язаними напрямами.

Перший напрям: економна експлуатація природних ресурсів (ресурсозбереження). Він передбачає зменшення затрат сировини, палива, енергії для виробництва різних видів продукції. Для цього необхідно впроваджувати ресурсо- та енергозбережувальну техніку і технології у промисловості, сільському господарстві, на транспорті та інших галузях господарства. У наш час в Україні на виробництво одиниці продукції затрачається у кілька разів більше сировини та енергії, ніж у країнах ЄС.

Порятунок Землі - справа кожного

Екологічний знак рециклінгу

Мал. 181. Контейнери для роздільного збирання сміття

Великі можливості економії має комплексне використання ресурсів. Майже всі види природної сировини містять супутні компоненти. Наприклад, у залізних рудах є германій, скандій, ванадій, золото, срібло, вісмут, стронцій, нікель, титан, уран. А нині з руди крім заліза вилучають в Україні не більше від двох додаткових компонентів, решта йдуть у відвали. Залишкові продукти гірничодобувної промисловості (породи, що утворилися при розкриванні копалин або після вилучення корисних компонентів) можна використовувати у будівництві.

Істотну економію уможливлює рециклінг - повернення в господарський обіг матеріалів, що містяться у промислових, сільськогосподарських, побутових та інших відходах. Наприклад, у сільському господарстві з давніх-давен використовуються органічні сільськогосподарські та побутові відходи у вигляді гною та компосту. Багато використаних матеріалів (металобрухт, макулатура - картон і папір, скло, пластик, гумові шини, тканини, технічні оливи) стають вторинними ресурсами. Вони задовольняють нині 40 % потреб світової промисловості, тоді як в Україні - менш ніж 5 %.

Ось чому важливо запроваджувати відсортовування та роздільне збирання сміття (мал. 181).

Другий напрям: зменшення і очищення викидів у довкілля та знешкодження відходів. Щорічно в Україні утворюється близько 1 млрд тонн газуватих, рідких і твердих відходів виробництва та споживання.

Багато з них містять шкідливі для людини і природного довкілля речовини.

Великі площі займають нагромадження відходів видобування і переробки корисних копалин та звалища сміття.

Значним чинником отруєння довкілля є хімізація сільського господарства.

Щоб зменшити та очистити викиди, впроваджують маловідходні й безвідходні технології, замкнуті цикли водокористування; стічні води та пило-газові викиди пропускають через спеціальні очисні станції і агрегати, де знезаражують, вловлюють або знешкоджують забруднювальні домішки; переводять транспортні засоби на екологічно безпечніші види палива (наприклад, біопаливо) чи електротягу; створюють зелені зони уздовж автомагістралей, у містах і навколо них. Застосування органічних добрив і біологічних методів захисту рослин від шкідників і бур’янів у землеробстві дасть змогу уникнути застосування отрутохімікатів і мінеральних добрив.

Україна дивовижна

Рециклінг

Повторне використання матеріалів (рециклінг) не тільки економить сировину, а й енергію: при виробництві паперу - на 64 %, пластику - на 80 %, алюмінію - на 95 %. Воно має також величезний природоохоронний ефект: при виробництві сталі з металобрухту більш як ушестеро знижуються викиди в атмосферу, учетверо - забруднення води, у 16 разів - кількість твердих відходів.

Очистити середовище від існуючих нагромаджень промислових відходів і сміттєзвалищ та запобігти утворенню нових можна за допомогою утилізації - заходів із їх сортування та переробки.

Третій напрям: охорона й відтворення природних умов і ресурсів. Передбачає заходи щодо збереження і примноження біологічного розмаїття, охорони джерел і малих річок, збереження ґрунтів і відновлення їх родючості, лісовідновлення, охорони ландшафтів тощо. Дедалі більш актуальною в Україні є рекультивація - комплекс робіт, спрямованих на відновлення порушених земель (мал. 182). Завдяки цьому на місці колишніх кар’єрів, відвалів чи смітників можна знову побачити природні ландшафти, сільськогосподарські угіддя або місця для відпочинку людей.

Проведення природоохоронних заходів - це важливе завдання держави і місцевих органів влади. Їх здійснення потребує чималих коштів, зусиль, пошуку нових рішень. Проте невиконання їх ставить під загрозу існування майбутніх поколінь. Збереження довкілля великою мірою залежить від кожного з нас, від усвідомлення нерозривності наших зв’язків з природою, від нашої громадянської позиції і часто від нашого щоденного поводження.

Україна бере активну участь у міжнародній діяльності з охорони природи, забезпечуючи виконання міжнародних угод на своїй території. Вона - член ЮНЕП (програми ООН з охорони навколишнього природного середовища), МСОП (Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів) та інших організацій. В Україні діє представництво міжнародної громадської природоохоронної організації «Грінпіс».

Мал. 182. Проведення лісової і гірничотехнічної рекультивації земель

Логотип міжнародної громадської природоохоронної організації «Грінпіс»

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Моніторинг навколишнього середовища - це система постійного спостереження за станом його окремих компонентів і ландшафтів.

• Природокористування - це сукупність усіх форм упливу людини на природне середовище і заходів, спрямованих на його збереження.

• Сталий розвиток людства передбачає перехід до раціонального природокористування, забезпечення можливостей природного довкілля до самовідновлення, усвідомлення суспільством переваги екологічних цінностей над іншими.

• Раціональне природокористування передбачає реалізацію заходів щодо економної експлуатації природних ресурсів, очищення викидів та знешкодження відходів, охорони й відтворення природних умов і ресурсів.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Що таке моніторинг? Які існують види моніторингу?

2. Яке природокористування переважало в Україні впродовж останніх століть?

3. У чому полягає концепція сталого розвитку людства?

4. Які заходи щодо раціонального природокористування необхідно впроваджувати в Україні?

5. Чи можете особисто ви економно використовувати ресурси? Наведіть приклади таких можливостей.

6. Що таке рециклінг? Поясніть, яке значення для раціонального використання природних ресурсів має відсортовування сміття.

7*.Американський еколог Баррі Коммонер так сформулював основні закони екології:

1) все пов’язане з усім;

2) все має кудись подітися;

3) природа «знає» краще;

4) ніщо не дається задарма.

Наведіть по одному прикладу до кожного закону.

ПРОВЕДІТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини

1. Дослідіть, які зміни природи вашої місцевості відбулися під впливом діяльності людини. Для цього розпитайте дідуся чи бабусю, як виглядали ландшафти вашого краю в часи, коли вони вчилися в школі.

2. З’ясуйте, які саме компоненти ландшафту виявилися найбільш зміненими. Що призвело до їх змін і перетворення? Як це позначилося на інших компонентах природи і житті людей?

3. Яких заходів потрібно вжити, щоб забезпечити вашому краю сталий розвиток?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити