Підручник Географія 8 клас - В.М. Бойко - Абетка 2016

Розділ IV НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Тема 1. Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України

Тема 2. Розселення

Тема 3. Етнічний склад населення

Тема 4. Релігійний склад населення

Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні

Вивчаючи розділ, ви:

• дізнаєтеся про кількість, статево-віковий і національний склад населення світу та України, класифікацію міст за кількістю населення та функціями, міські агломерації та мегалополіси;

• дістанете уявлення про дослідження П. Чубинського, природний рух, міграції, міграційну і демографічну політику держав, українську діаспору, урбанізацію, одно- й багатонаціональні країни, світові релігії та трудові ресурси;

• навчитеся обчислювати густоту, показники природного та механічного руху населення в різних регіонах України, аналізувати статево-вікові піраміди;

• розвиватимете вміння використовувати інтернет-джерела для пошуку й аналізу нової інформації.

Тема 1. Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України

Нафта і фосфорити, алмази й уранова руда вважалися багатствами у ХХ ст. Нині в цивілізованих країнах світу переконані, що найбільша цінність - це люди, які здатні розробити технології для перетворення сировини на супутники, комп’ютери, книжки, кавоварки. Саме інтелектуально розвинена і творча людина сьогодні є головним і незаперечним ресурсом будь-якої країни. Ось чому важливо уявляти й розуміти логіку і механізм демографічних процесів, що відбуваються в світі і країні, адже від цього залежить подальший розвиток держави. Країна може бути багатою й високо розвинутою, навіть якщо не має корисних копалин - потрібно лише створити умови для якісної освіти і розквіту таланту своїх громадян.

Подорож у слово

Демографія у перекладі з грецької означає народоопис. Це наука, що вивчає склад і рух населення та закономірності його розвитку.

§ 49. ЗМІНА КІЛЬКОСТІ НАСЕЛЕННЯ

♦ Пригадайте, які країни світу є найбільшими за кількістю населення.

♦ Які чинники впливають на зміну кількості населення в країні?

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В СВІТІ ТА ЇЇ ЗМІНИ. Протягом усієї історії людства кількість населення на Землі зростала і на початку 2016 р. досягла майже 7,4 млрд осіб (табл. 8).

До другої половини XVII ст. в умовах аграрного розвитку людства зростання кількості населення було дуже повільним. Із початком індустріальної ери воно пришвидшилося, а в другій половині XX ст. набуло «вибухоподібного» характеру. У 60-х роках ХХ ст. кількість населення Землі за рік зростала в середньому більш як на 2 %. Це були найбільші показники в історії людства. Згодом зростання кількості населення в світі уповільнилося, і нині середньорічний показник становить трохи більше від 1 % за рік.

Найбільше людей проживає в Азії (мал. 187).

Мал. 187. Розподіл населення світу за регіонами (2015 р.)

Таблиця 8

Зміна кількості населення Землі

Рік

1

1000

1500

1800

1900

1950*

1980*

2000*

2015*

2016*

2050**

Кількість, млн осіб

200

310

440

950

1 650

2 520

4 435

6 070

7 295

7 375

9 600

* Дані на початок року.

**За прогнозами ООН.

Мал. 188. Найбільші за кількістю населення країни світу (2015 р.)

Там розташована більшість країн - «гігантів», у кожній з яких проживає понад 100 млн осіб (мал. 188).

За прогнозами ООН кількість населення всього світу, як і окремих його частин, і надалі зростатиме. Виняток становитиме Європа, кількість населення якої залишатиметься незмінною або ж дещо зменшиться. Найбільше зросте людність Африканського континенту.

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. Зміна кількості населення всієї планети відбувається внаслідок його природного руху - постійного оновлення, зумовленого зміною поколінь. На кількість населення окремих територій (частин світу, країн, їх регіонів) впливає як природний, так і механічний рух населення - його переселення між цими територіями.

Природний рух населення характеризують показники народжуваності (Н), смертності (С) і природного приросту (ПП), що є різницею двох попередніх показників (ПП = Н - С). Усі показники природного руху можна виразити в абсолютних числах (наприклад, у тисячах або мільйонах осіб) або відносних величинах (у проміле, %% - кількості осіб, розрахованих на 1000 жителів). Так, природний приріст населення світу в 2015 р. становив 80 млн осіб, або 12 % (тобто на тисячу жителів планети кількість населення збільшилася на 12 осіб).

Показники природного руху в світі за останні півстоліття суттєво змінилися. Про це свідчить схема демографічного переходу, що його нині переживає людство (мал. 189). У ньому розрізняють чотири послідовні фази:

1- ша - високий рівень народжуваності, високий рівень смертності, а отже, низький природний приріст;

2- га - збереження високого рівня народжуваності, різке зниження рівня смертності, зумовлене успіхами медицини і, як наслідок, дуже високий природний приріст;

3- тя - поступове зменшення рівня народжуваності й стабілізація низького рівня смертності, високий природний приріст з тенденцією до зменшення;

4- та - низький рівень народжуваності, низький рівень смертності, низький природний приріст.

Зміна «формули» природного руху населення Землі за 1965 - 2015 рр.

Мал. 189. Схема демографічного переходу

Малюнок, що ілюструє перенаселення внаслідок демографічного вибуху

Отже, людство, «рухаючись» поступово від 1-ї фази (з низьким природним приростом, але високими показниками народжуваності й смертності) до 4-ї фази (з низьким приростом і низькими іншими показниками) проходить через дві особливі фази. Саме вони (2-га і початок 3-ї фази демографічного переходу) знаменують собою так званий демографічний вибух - різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту.

Розвинуті країни Європи і Північної Америки зазнали демографічного вибуху разом з індустріалізацією ще у XVIII-XIX ст. Саме тоді завдяки успіхам медицини і підвищенню рівня життя людей там подолали найбільші пошесті, що «косили» населення (чуму, холеру, тиф та ін.), рівень смертності різко зменшився, а природний приріст населення зріс. Натомість у менш розвинутих країнах (Латинської Америки, Азії, Африки) рівень смертності почав різко зменшуватися лише з 60-х рр. XX ст. Це спричинило глобальний демографічний вибух, адже на ці країни припадало 90 % загального приросту населення Землі.

У міру соціально-економічного розвитку в країнах Латинської Америки, Східної Азії природний приріст зменшувався, а деякі з них (Аргентина, Бразилія, Республіка Корея, Китай) увійшли в 4-ту фазу демографічного переходу. У цій фазі вже перебували країни Західної Європи і Північної Америки, Японія і Австралія, а також потрапили колишні соціалістичні країни Європи, у т. ч. й Україна. Водночас майже всі країни Африки й Океанії, більшість країн Латинської Америки та Азії й досі перебувають у фазах демографічного вибуху різної інтенсивності.

ЗМІНИ КІЛЬКОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ. Точну інформацію про кількість мешканців країни надають загальні переписи населення. Їх проводять на всій території країни, фіксуюючи різноманітні показники населення на конкретну дату. ООН рекомендує країнам проводити переписи населення хоча б один раз на 10 років. На території України такі переписи було започатковано за часів Австро-Угорщини (у середині ХІХ ст.) і Російської імперії (наприкінці XIX ст.). Їх проводили держави, до яких входили українські землі у ХХ ст. (у т. ч. 6 переписів - у СРСР).

Демографічний вибух пов'язаний із соціальними, економічними й екологічними проблемами країн

Павло Чубинський (1839-1884)

Перший (і поки що єдиний) загальний перепис населення в незалежній Україні було проведено в 2001 р. Звісно, його дані багато в чому застаріли, однак проведення другого всеукраїнського перепису населення постійно відкладається через фінансові або політичні причини. Його заплановано на 2020 р. Щороку здійснюють поточний облік населення станом на початок (1 січня) або середину року, однак у ньому не враховують багатьох показників, передбачених у загальному переписі (наприклад, національність людей, тривалість їхнього проживання на певній території тощо).

Кількість населення України з кінця ХІХ ст. до початку 90-х років ХХ ст. загалом зростала - від 28,8 млн осіб у 1897 р. до 52,2 млн осіб у 1993 р. (мал. 190). Водночас у першій половині XX ст. населення України зазнало значних штучних втрат - під час війн (насамперед двох світових), унаслідок політичних репресій, заслань, голодоморів у СРСР. За приблизними підрахунками Україна втратила через ці жахливі події близько 20 млн своїх громадян. А вже від 1993 до 2014 р. кількість населення країни зменшилася майже на 7 млн осіб - до 45,4 млн. Основними причинами цього є від’ємний природний приріст (переважання рівня смертності над рівнем народжуваності), а також виїзд людей за кордон. Зменшення рівня народжуваності й підвищення рівня смертності населення в Україні відбулися через соціально-економічну та екологічну кризи, зокрема забруднення території внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, зниження рівня життя населення, погіршення якості його медичного обслуговування і санітарної культури.

Починаючи з березня 2014 р., статистичні дані про кількість населення України не охоплюють усю територію нашої держави (зокрема тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь) і мають оцінний характер щодо двох східних областей (Донецької і Луганської) через наявність непідконтрольних українській владі територій. Так, за оцінкою Державної служби статистики України, на початок 2016 р. кількість наявного населення країни становила 42,8 млн осіб. За цим показником Україна нині посідає 32-ге місце в світі і 7-ме - в Європі.

* За даними перепису населення на дату його проведення.

**За поточним обліком населення на 1 січня.

*** Оцінка на 1 січня без АР Крим і м. Севастополь.

Мал. 190. Зміна кількості населення України (в сучасних кордонах) у ХХ-ХХІ ст.

Україна дивовижна

Перепис населення міста Києва

У 1874 р., задовго до першого загального перепису населення в Російській імперії, під керівництвом ученого-етнографа Павла Чубинського було здійснено перший перепис мешканців Києва. Завдяки продуманій організації, залученню до співпраці студентів Київського університету захід став успішним. Перепис виявив, що в Києві на той час проживало у півтора раза більше українців, ніж за офіційною статистикою. Понад половину киян указали рідною для себе мовою українську. Дані цього перепису було на тривалий час засекречено.

Рекорди України

Нині кількість населення в світі щорічно зростає приблизно на 80 млн осіб. Це означає, що кожні дві секунди людство приростає на 5 осіб, щохвилини - на 150, а щодоби - на 216 тис. осіб. Кожні чотири роки на Землі ніби з'являється ще одна така країна, як США. Натомість в Україні внаслідок від'ємного приросту щороку умовно зникає одне таке місто, як, скажімо, Тернопіль чи Кременчук.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Кількість населення на Землі у 2016 р. становила майже 7,4 млрд осіб, а в Україні - 42,8 млн осіб (без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим і м. Севастополь).

• Природний приріст населення обчислюють як різницю між показниками народжуваності та смертності.

• Демографічний вибух - це стрімке збільшення кількості населення внаслідок різкого зростання його природного приросту.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. У який спосіб обчислюють кількість населення в країні й світі загалом?

2. Від яких чинників залежить кількість населення окремої території?

3. Користуючись мал. 190 проаналізуйте зміну кількості населення в Україні впродовж останніх 100 років.

4. Що вплинуло на зменшення кількості населення в Україні в кінці ХХ ст.?

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Користуючись даними мал. 190 і враховуючи, що кількість населення України у 2015 р. становила 45,4 млн осіб, обчисліть частку населення України (у відсотках) в населенні: група 1 - світу; група 2 - Євразії; група 3 - Європи.

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Є цікавий інтернет-сервіс - лічильник населення світу в реальному часі (ключові слова: country meters, счётчик населения мира). Спробуйте скористатися ним. Які показники населення він відображає? Скільки дітей народилося в світі за сьогоднішній день? Оберіть у пропонованому списку країн Україну. Порівняйте, скільки осіб у нашій країні народилося протягом цього року і скільки померло. Який природний приріст населення в Україні?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити