Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІ Географічний простір України

Географічний простір — це величезна за протяжністю сфера взаємодії космічних чинників із земними, у межах якої особливе місце належить географічній оболонці Землі через наявність у ній органічного світу, що робить її надзвичайно складною за будовою, властивостями і динамікою.

Географічний простір охоплює сферу взаємодії космічних чинників із земними. На різних вертикальних рівнях ця взаємодія має свої особливості. У рамках географічного простору розрізняють близький космос, високу атмосферу, географічну оболонку та підстилаючу кору.

Вивчення географічного простору дозволяє зрозуміти суть багатьох природних явищ і фізико-географічних процесів. Тож далі піде мова про явища та процеси в межах географічного простору України.

ПРАЦЮЮЧИ НАД РОЗДІЛОМ ІІ, ВИ:

- дізнаєтеся про істотні ознаки політичної карти, особливості географічного положення України;

- навчитеся розрізняти фізико-, економіко-, політико-географічне положення держави; визначати за допомогою карти протяжність території України в градусах і кілометрах;

- ознайомитеся із суходільними і морськими кордонами України;

- усвідомите відмінності між поняттями «країна», «держава», «залежна територія», «невизнані держави».

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 9. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД: ФОРМИ ПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КРАЇН. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД В УКРАЇНІ

Що таке політична карта світу? Коли і як Ви з нею вже працювали?

Політична карта світу — це карта, яка відображає розміщення країн на нашій планеті. Політичні карти поділяються на загальні, які передають особливості розміщення держав, найважливіших політичних і стратегічних центрів, міжнародних і внутрішньодержавних комунікацій, і спеціальні, які показують окремі політичні проблеми, явища і події.

У загальному сенсі поняття «політична карта світу» відображає динамічний стан різних форм державних утворень нашої планети в їх еволюції і постійних взаємовідносинах. Таким чином, політична карта світу перебуває в постійному розвитку, її формування не є чимось раз і назавжди визначеним. Виникають і зникають держави, створюються їх різноманітні союзи, неминуче розпадаються імперії тощо.

? Пригадайте відомі Вам з уроків історії держави, які виникали і зникали, імперії, які розпадалися. Поясніть, як ці події змінювали політичну карту світу.

Що таке «держава»? Це політична форма організації суспільства. Держава утворюється як результат виникнення і діяльності публічної влади. Остання є особливою системою, яка керує основними сферами життя суспільства. До основних характерних ознак держави належать: 1) наявність і функціонування системи владних органів і установ, які у своїй сукупності формують механізм держави; 2) існування певної правової системи, установленої або санкціонованої державою, яка визначає правила поведінки її громадян; 3) наявність певної чітко обмеженої території (акваторії), у межах якої функціонує певна державна влада (мал. 24).

Мал. 24. Державні символи України

Держава постійно виконує певні внутрішні і зовнішні функції. До перших належать забезпечення функціонування суспільного організму як єдиної системи, збереження і розширення в ньому ефективних зв’язків між окремими сферами задоволення інтересів різних верств населення і соціальних груп, боротьба з внутрішніми деструктивними силами та стихійними лихами. Зовнішня функція держави полягає в захисті державних кордонів, цілісності власної території, суверенітету, сприянні розвитку взаємовигідних, справедливих форм співробітництва і взаємодії з іншими державами світу.

? Наведіть відомі Вам приклади, які ілюструють внутрішні і зовнішні функції української держави.

Держава має виступати на міжнародній арені як єдиний географічний, релігійний, мовний, культурний, правовий, господарський і геостратегічний організм. Лише за такої умови вона може знайти і утримати власне місце під сонцем.

Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. У сучасному світі простежується чітка тенденція до зростання кількості національних держав. Кожна нація для реалізації розвитку власного потенціалу прагне створити свою державу. Цей складний процес відбувається в наш час в умовах загострення світових проблем і трансформації світового співтовариства. Особливо багато проблем в Африці, яку колонізували без урахування етнічних меж.

Близько двохсот юридично і фактично незалежних держав діють на політичній карті світу на основі різних принципів організації влади. Ці принципи передусім зумовлені особливостями їх державного ладу: монархічного або республіканського.

Монархічна форма правління виникла в умовах рабовласництва і почала домінувати в середні віки. У наш час збереглися переважно формальні ознаки монархічного правління. У класичному розумінні цього слова, монархія — це форма державного правління, за якої найвища влада в країні належить одній особі — монархові, якого в різних країнах називають по- різному: король, імператор, принц, шах, султан, цар, князь, хан, емір тощо. Монархії бувають абсолютними, конституційними і теократичними. Більшість з існуючих нині монархій є конституційними. Реальна влада в таких країнах належить парламенту (законодавча) і уряду (виконавча). Монарх лише виконує представницькі функції і є певним символом держави. Прикладами конституційних монархій є переважно європейські держави (Іспанія, Данія, Швеція тощо). У світі їх нині нараховується близько 30.

- На порталі geografica.net.ua знайдіть додаткову інформацію про класифікацію країн за формою правління.

Республіка — це форма державного правління, за якої всі вищі органи влади або обираються народом, або формуються парламентом, що обирається народом. Сьогодні у світі переважають держави з республіканською формою правління. Їх понад 140. Законодавча влада тут належить парламенту, виконавча — уряду. Розрізняють президентські і парламентські республіки. У перших президент очолює уряд і має значні повноваження (США та деякі країни Латинської Америки, які взяли собі за взірець цю форму правління). У парламентських республіках роль президента є меншою. Уряд тут очолює прем’єр-міністр (Індія, Німеччина, Італія тощо).

За формами адміністративно-територіального устрою всі країни світу поділяють на унітарні й федеративні. Унітарна держава є єдиним цілісним утворенням, що складається з адміністративно-територіальних одиниць (областей, провінцій, районів тощо), які чітко підпорядковані центральним органам влади. Унітарні держави мають єдину конституцію і єдину ієрархічну систему державної влади. Області, провінції, райони мають лише органи виконавчої влади і не наділені жодними законодавчими функціями. У наш час, коли ефективність державного управління стає одним з головних чинників ефективності функціонування самої держави, більшість країн світу є унітарними. Це Японія, Франція, Італія, Польща тощо.

Федеративні держави мають у своєму складі самоврядні території — республіки, штати, землі, області, краї, кантони і т. ін., які хоча і входять до складу єдиної союзної держави, проте мають досить значну автономію. Їм притаманні деякі ознаки незалежних держав — власна конституція, парламент, президент тощо. Федеративними є переважно великі багатонаціональні держави: Росія, Індія, США, Канада тощо.

За державним ладом Україна є унітарною державою й парламентсько-президентською республікою. Глава держави — президент, який обирається раз на 5 років. Виконавча влада належить уряду на чолі з прем’єр- міністром. Законодавча влада належить парламенту — Верховній Раді, яка складається з 450 депутатів. Термін їх повноважень — 5 років. Адміністративно-територіальний поділ: 24 області, одна автономна республіка, два міста центрального підпорядкування (мал. 25).

- Знайдіть на політико-адміністративній карті України всі ці одиниці.

Сьогодні близько 7 % території України (Автономна Республіка Крим з містом центрального підпорядкування Севастополем, південна частина Луганської і східна частина Донецької областей) є тимчасово окупованими. Частина державних кордонів країни в межах Луганської і Донецької областей не контролюються Україною. Більшість країн світу, які є членами Організації Об’єднаних Націй (ООН) не визнали анексії українського Криму Росією. Так само вони не визнали новоутворені Луганську і Донецьку республіки на окупованих територіях Донбасу.

Мал. 25. а) Верховна Рада України; б) Кабінет Міністрів України

- Поясніть, чому більшість країн світу — членів ООН не визнали анексію українського Криму.

- Політична карта світу відображає розміщення країн на планеті. На політичній карті світу на основі різних принципів організації влади існує близько двохсот юридично і фактично незалежних країн.

Держава — це політична форма організації суспільства, що утворюється як результат виникнення і діяльності публічної влади.

Державний лад у країнах може бути монархічний і республіканський, за формами адміністративно-територіального устрою всі країни світу поділяють на унітарні й федеративні.

Україна є унітарною державою й парламентсько-президентською республікою.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Назвіть внутрішні і зовнішні функції, які виконує держава.

2. Поясніть причини політичних загострень в Африці. Як Ви зрозуміли висловлювання «колонізували без урахування етнічних меж»?

3. Назвіть приклади відомих Вам унітарних та федеративних країн. Покажіть їх на політичній карті світу.

4. Схарактеризуйте державний лад в Україні.

5. Підготуйте повідомлення про адміністративно-територіальний устрій країн Європи, які є сусідами України.

6. Підготуйте повідомлення про історію державної символіки України.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити