Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 17. ОСНОВНІ ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ. ЗВ’ЯЗОК РЕЛЬЄФУ З ТЕКТОНІЧНИМИ СТРУКТУРАМИ

Пригадайте назви основних тектонічних структур, які складають земну кору. Які з них рухомі, а які — стійкі?

Карта «Тектонічна будова». Подивіться на картосхему тектонічної будови України. Для початку роботи з нею слід ознайомитися з умовними знаками.

Про поверхню України, її рельєф Ви вже знаєте. А якщо копнути глибше? Що буде там? Ну, наприклад, яка будова Землі під Причорноморською низовиною чи Подільською височиною? Які гірські породи залягають під Карпатами чи Кримськими горами? Коли вони виникли? Для чого і кому потрібні всі ці знання?

Дамо відповідь на ці та інші питання. Території з однаковим рельєфом іноді мають різну будову глибинних шарів, які нічим назовні не проявляються. Знання про внутрішню, або тектонічну, будову території країни є важливими при будівництві, пошуку корисних копалин, передбаченні землетрусів тощо.

Основні тектонічні структури та їх зв’язок з рельєфом. Більша частина території України розміщена на південному заході Східноєвропейської платформи. Оскільки глибина залягання осадової товщі в межах платформи відрізняється, то на ній виокремлюють низку геоструктурних утворень: кристалічні щити і масиви, плато, западини й прогини. Кожне із цих утворень має специфічну геологічну будову, мінералогічний склад, розміщення корисних копалин тощо.

Основні структурні утворення на Східноєвропейській платформі: Український кристалічний щит, похідними від якого є Волино-Подільська плита, Галицько-Волинська (Львівська), Дніпровсько-Донецька та Причорноморська западини, Донецька складчаста область, Воронезький кристалічний масив (мал. 42).

Геологічна платформа — давня, стійка, вирівняна ділянка земної кори з відносно малою інтенсивністю тектонічних рухів і магматичних проявів.

Щит — це частина платформи, утворена внаслідок тривалого підняття її окремої ділянки, де фундамент виходить на поверхню або перекритий малопотужним осадовим чохлом (до 500 м).

Мал. 42. Картосхема тектонічної будови України

- Знайдіть усі ці структурні утворення на карті «Тектонічна будова України» шкільного географічного атласу. Які форми рельєфу їм відповідають?

Фундамент української частини Східноєвропейської платформи утворює Український кристалічний щит, який простягається з північного заходу від Овруча на південний схід до Азовського моря. Довжина щита — понад 1 000 км, ширина — від 100 до 250 км. У сучасному рельєфі — це Придніпровська і Приазовська височини. Український щит складений різновіковими осадово-метаморфічними й магматичними породами, у його межах кристалічні породи докембрію виходять на поверхню в долинах річок, утворюючи відслонення (мал. 43).

Мал. 43. Виходи кристалічного фундаменту платформи

Плита — це ділянка платформи, де фундамент занурений на глибину і перекритий осадовим чохлом.

Невелика товщина осадових відкладів свідчить про тенденцію Українського щита до підняття впродовж усієї історії. Щит сформувався за умов інтенсивних процесів метаморфізму, вулканізму й складкоутворення, що відбувалися в минулому. Через це внутрішня будова Українського щита є складною, тут сформувалася значна кількість різноманітних корисних копалин магматичного, метаморфічного та осадового походження. Західна частина щита вкрита потужним шаром осадових відкладів і утворює Волино-Подільську плиту (у рельєфі України — це більша частина Подільської височини) та Галицько-Волинську западину (це Волинська височина), які на південному заході обмежені Карпатським прогином.

Південний схил Українського кристалічного щита утворює Причорноморську западину, заповнену двокілометровою товщею осадових порід. У рельєфі цій западині відповідає Причорноморська низовина. Північний схід України займає південно-західний схил Воронезького кристалічного масиву. У сучасному рельєфі — це схили Середньоруської височини.

Між Українським кристалічним щитом і Воронезьким кристалічним масивом лежить Дніпровсько-Донецька западина — одна з найглибших (до 20 км) западин Східноєвропейської платформи. У рельєфі їй відповідає Придніпровська низовина. Западина заповнена потужними відкладами девону, карбону, палеогену та неогену. Структурно Дніпровсько-Донецька западина пов’язана з Донецькою складчастою областю (мал. 44).

На півдні до Східноєвропейської прилягає Скіфська платформа (яка відповідає Північнокримській рівнині), шельф Чорного та мілководне Азовське море.

- Знайдіть усі ці структурні утворення на карті «Тектонічна будова України» шкільного географічного атласу. Які форми рельєфу їм відповідають?

На заході України невелику площу займає Західноєвропейська платформа, яка представлена Львівським палеозойським прогином.

Області складчастості. Крайня західна та південна частини України розміщені в межах геосинклінальної зони альпійської складчастості.

? Назвіть форми рельєфу, які їм відповідають.

Область складчастості — це ділянка земної кори, в межах якої шари гірських порід зім’яті в складки.

Мал. 44. Донецька складчаста споруда

Карпатська складчаста система — це відгалуження Альпійської геосинклінальної області. Головними структурними елементами власне Українських Карпат є Ґорґано-Покутська антиклінальна зона, Центральна синклінальна, Чорногірсько-Полонинська антиклінальна зони,

Рахівський масив та Вулканічні Карпати (мал. 45).

На північному сході від системи простягається Передкарпатський передній прогин. На південний захід від Карпат лежить Закарпатський прогин або Закарпатська западина, яка поділяється Вулканічним хребтом на Солотвинську та Чопську западини.

Мал. 45. Складкоутворення у Карпатських горах

- Пригадайте, звідки в Україну приходить відгомін землетрусів.

Кримська складчаста система — також складова Альпійської геосинклінальної області (мал. 46). Її північна межа збігається зі Скіфською платформою, південна — з улоговиною Чорного моря. Головну роль у геологічній будові Кримських гір відіграють мезозойські відклади.

- Більша частина території України розміщена в південно-західній частині Східноєвропейської платформи, де утворилися Український кристалічний щит, Волино-Подільська плита, Галицько-Волинська, Дніпровсько-Донецька, Причорноморська западини, Донецька складчаста область, Воронезький кристалічний масив.

Крайня західна та південна частини України розміщені в межах Карпатської та Кримської складчастих систем, які є частинами Альпійської геосинклінальної області.

Мал. 46. Складкоутворення у Кримських горах

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняттям: «платформа», «щит», «плита», «область складчастості».

2. Назвіть та знайдіть на карті «Тектонічна будова» шкільного географічного атласу основні тектонічні структури в межах України.

3. Установіть зв’язки рельєфу з тектонічними структурами в межах території України. Назвіть та покажіть на карті конкретні приклади.

4. У межах якої тектонічної структури розташований Ваш край?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити