Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

ВСТУП

§ 1. ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ТА СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Пригадайте, що вивчає географія материків і океанів.

2. На якому материку та в якій його частині розташована наша країна?

Об’єктом вивчення фізичної географії України є природа нашої держави. Об’єктом дослідження суспільної географії України є її суспільство. Ви вже знаєте, що природа є об’єктом вивчення не лише фізичної географії, а й біології, фізики, хімії тощо. Так само й суспільство є об’єктом вивчення багатьох наук: історії, археології тощо. Предмет дослідження науки, це та частина об’єкту (природа, суспільство) на яку спрямована основна увага її дослідників. Отже, фізична географія вивчає закони і закономірності розміщення і взаємодії компонентів географічного середовища та їх різноманітних поєднань. А суспільна географія вивчає суспільство в територіальному і соціальному просторі на прикладі окремих регіонів і країн.

? Наведіть приклади природних процесів та об’єктів.

Суспільна географія вивчає територіальну організацію суспільства. Територіальна організація суспільства виражається в розміщенні географічних об’єктів на території у певному порядку. При цьому територія розглядається не лише як база для розміщення на ній певних природних і суспільних об’єктів, не лише як утримувач певних просторово-територіальних зв’язків між ними, але й передає цим об’єктам власні властивості та особливості.

Методи дослідження науки — це система прийомів і способів пізнання загальних закономірностей та вивчення конкретних об’єктів і процесів. Суспільна і фізична географія нашої країни використовують як характерні для всієї системи географічних наук методи, так і методи, які застосовуються іншими суспільними і природничими науками. Основними методами дослідження географічних наук, які вивчають нашу державу, є статистичний і математичний, систематизації і районування, картографічний, системний, історичний, порівняльний, польових та дистанційних досліджень і спостережень (мал. 1).

Найбільш уживаними для географії є такі два її методи дослідження — районування і картографічний. Районування — це процес поділу території України на відносно цілісні частини з притаманними їм властивостями та особливостями. Воно вимагає обробки великого масиву фізико- і суспільно-географічної інформації. Ви знаєте, що в природі і суспільстві все складається з окремих частин. Суспільний організм також поділяється на окремі територіальні підрозділи.

Мал. 1. Робота геодезиста

Геодезист (мал. 1) — фахівець у галузі вимірювання і фіксування просторових даних, який проводить знімання місцевості за допомогою геодезичних приладів, аналізує результати, проводить обчислення, на підставі яких складають карти досліджуваної території.

Картографічний метод дає змогу нанести на загально- географічні й тематичні карти країни численні об’єкти, показати їх взаєморозташування і взаємозв’язки. Він використовується на всіх стадіях географічних досліджень — від збирання вихідних даних до розробки нових наукових матеріалів, які, своєю чергою, стають «стартовим майданчиком» для подальших досліджень. Карти — це не лише чудовий ілюстративний матеріал, не лише джерело місткої, різноманітної і зручної у використанні інформації, але й дієвий інструмент для наукових досліджень.

- Ознайомтеся зі змістом шкільного навчального атласу. Чи відрізняється він від атласів, з якими Ви вже працювали?

Територію України добре освоєно і досліджено. Чи можна із цього зробити висновок, що географії вже немає чого досліджувати в нашій державі? Ні. Справа в тому, що чим більше ми вивчаємо природу і суспільство України, тим більше нерозкритих таємниць залишається. Крім того, люди не просто активно досліджують, вони ще й активно змінюють нашу державу. Сучасна Україна зовсім не така, якою вона була 30, 20 чи навіть 10 років тому. За цей час відбулися вражаючі територіальні зміни, яких не можна ігнорувати. Тож роботи для географів вистачить завжди. І що швидше будуть здійснюватися територіальні зміни, то більше її буде.

- Розпитайте батьків про те, наскільки змінилася територія Вашого населеного пункту та його навколишнього природного середовища порівняно з тим, що було 1015 років тому. Зробіть відповідні висновки.

Джерела географічної інформації. Сучасні географи вивчають уже не ту Україну, яку вивчали їхні славні попередники. І вивчають не так. Вони досліджують природу країни за допомогою складних приладів, космічних супутників, науково-дослідницьких кораблів, зондів тощо. Географічна інформація широко використовується у плануванні, прогнозуванні, управлінні соціально-економічним розвитком різних територій України. На основі баз даних, де зосереджується географічна інформація, формуються географічні інформаційні системи (ГІС). Комп’ютерні бази даних містять величезні масиви інформації про особливості й закономірності територіальної організації українського суспільства, його взаємодію з природою.

Бази даних ГІС формуються з багатьох джерел географічної інформації. Ними є не лише аерокосмічні спостереження, показники наземних датчиків географічних стаціонарів, дані експедиційних досліджень, але й підручники, навчальні посібники, карти і атласи, наукові звіти, статистичні довідники, енциклопедії, словники тощо.

Фізична географія України вивчає природу, а суспільна — загальні закономірності розвитку та розміщення населення і господарства на Землі.

Методи дослідження географічної науки — це система прийомів і способів пізнання загальних закономірностей та вивчення конкретних об’єктів і процесів.

Основними методами дослідження географічних наук є статистичний і математичний, систематизації і районування, картографічний, історичний, порівняльний, польових та дистанційних досліджень і спостережень.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Наведіть приклади просторових проявів природних об’єктів і процесів, які вивчає географія України.

2. Скориставшись географічними знаннями, які Ви отримали в попередніх класах, поясніть, як використовуються методи районування і картографування в географічній науці.

3. Назвіть основні джерела географічних знань. Наведіть приклади інформації, яка в них міститься.

4. Перегляньте джерела географічної інформації. Електронний режим доступу: geografica.net.ua — Географіка. Географічний портал; osvitanet.com.ua — навчально-методичний сайт для всіх, хто вивчає та викладає географію. Яку інформацію можна там знайти?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити