Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 22. ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

У який спосіб видобувають різноманітні види корисних копалин в Україні та світі?

Поясніть, чому наявність родовищ різноманітних корисних копалин є такою важливою для розвитку господарства країни.

В умовах зростаючої чисельності населення у світі постійно загострюється проблема обмеженості мінеральних ресурсів. Крім того, мінеральні ресурси розподілені по території нашої планети дуже нерівномірно.

? Пригадайте, па якому з материків нашої планети не видобувають корисних копалин. Поясніть, чому саме.

Україна належить до найзабезпеченіших мінеральними ресурсами країн світу. Однак існують проблеми з їх раціональним використанням. За часів входження до складу СРСР Україна забезпечувала потреби в мінерально-сировинних ресурсах не лише промислових підприємств, розташованих на власній території, а й на території всієї цієї величезної країни та інших країн (формально незалежних, але реально їй підлеглих, колишніх соціалістичних країн світу).

- Знайдіть інформацію про цей факт у додаткових джерелах географічних знань.

За десятки років родовища корисних копалин були виснаженими. Залишилися лише екологічні проблеми, пов’язані з їх видобутком.

Головний виклик сьогодення полягає в тому, що у ХХІ ст. не є раціональним переважаючий сировинний напрям розвитку економіки. Сировина завжди є дешевшою від готової продукції. Тому країни, які обрали сировинний напрям розвитку, сильно залежать від мінливих цін на промислову сировину. Найяскравіший приклад — Росія, Венесуела. Таким чином, раціональне використання мінеральних ресурсів полягає у створенні оптимальної моделі розвитку держави і ефективної структури господарства, де переважають не видобувні галузі, а переробні.

Проблема раціонального використання мінеральних ресурсів найбільш яскраво ілюструє основне економічне протиріччя: попит людини є безмежним, а наявні у природі ресурси — обмеженими. Тож існує небезпека вичерпання відомих і доступних для використання ресурсів Землі: залізної руди, руд міді, нікелю, марганцю, хрому, алюмінію, не кажучи вже про нафту і газ. Це змушує освоювати бідніші родовища, які часто розташовані у важкодоступних районах, використовувати мінеральну сировину комплексно, впроваджувати ресурсозберігаючі технології, розширювати та поглиблювати використання вторинних ресурсів.

? Наведіть відомі Вам приклади використання вторинних ресурсів. Як Ви утилізуєте папір, пластик, скло та інші використані речі?

Оскільки розвиток виробництва нерозривно пов’язаний з експлуатацією природних ресурсів, то обов’язково мають враховуватися й екологічні аспекти (мал. 60). Особливо гострою на цьому тлі є проблема раціонального розвитку енергетики.

? Які ресурси використовує сучасна енергетика? Як вона впливає на довкілля?

Проблеми та приклади раціонального використання мінеральних ресурсів у світі.

Візьмемо для прикладу США. Ця країна законсервувала значні родовища мінеральної сировини на своїй території і купує дешеву сировину в інших держав. Натомість вона пропонує цим сировинним країнам виготовлену з їх мінеральних ресурсів набагато дорожчу готову продукцію. При цьому вона вбиває двох зайців — зберігає для майбутніх поколінь важливу промислову сировину і не загострює екологічних проблем на власній території.

Мал. 60. Відпрацьований вапняковий кар’єр

? Назвіть екологічні проблеми, пов’язані з видобутком корисних копалин.

Внесок вітчизняних учених у вивчення надр України. Великий внесок у розвиток геології і географії України зробив професор Володимир Бондарчук, видатний геоморфолог і геолог, ректор Київського університету імені Тараса Шевченка, який довгий час працював у геологічних експедиціях, написав підручники з геології і геоморфології України, за якими навчалися декілька поколінь геологів і географів (мал. 61).

Мал. 61. Професор В.Г. Бондарчук (1905-1993)

- Проблема раціонального використання мінеральних ресурсів є актуальною через існування та постійне загострення небезпеки їх вичерпання.

Переважаючий сировинний напрям розвитку економіки не є раціональним, адже сировина завжди дешевша від готової продукції.

Розвиток виробництва нерозривно пов’язаний з експлуатацією мінеральних природних ресурсів і повинен враховувати екологічні аспекти, пов’язані з їх видобутком.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Які основні види господарської діяльності людини у Вашому регіоні впливають на рельєф місцевості? Оцініть цей вплив.

2. Наведіть приклади негативних наслідків видобування корисних копалин.

3. Поясніть, чому необхідно охороняти надра України та планети в цілому.

ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ

Практична робота 4.

Тема. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами в межах України.

Завдання:

1. Назвіть проблеми, пов’язані з раціональним використанням мінеральних ресурсів Вашої області, району чи міста? Чим ці проблеми зумовлені? Які шляхи їх розв’язання Ви могли б запропонувати?

2. Заповніть таблицю:

Форма

рельєфу

Тектонічна

структура

Геологічний вік порід, які складають дану територію

Розвідані родовища корисних копалин

3. Зробіть відповідні висновки.

Дослідження

Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті.

Запитання та завдання:

1. Пригадайте, які продукти переробки корисних копалин використовує Ваша родина в побуті.

2. Продукти переробки якої мінеральної сировини використовують при створенні автомобілів, автобусів, літаків тощо?

3. Чи відомо Вам, який напрямок обрало сьогодні людство в забезпеченні транспортних засобів енергією?

4. Яку мінеральну сировину Ви використовуєте під час приготування їжі?

5. З якої сировини виготовляють корпуси ваших смартфонів, планшетів і ноутбуків?

Дослідження

Історія геологічних досліджень території України Г Капустіним, В. Зуєвим, В. Вернадським, В. Бондарчуком (на вибір).

Запитання та завдання:

Підготуйте коротке повідомлення про одного з учасників геологічних досліджень надр України. Розкажіть про найбільш цікаві факти на підсумковому уроці з теми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити