Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

§ 29. СКЛАД ВОД СУХОДОЛУ. ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ. РІЧКИ. БУДОВА РІЧКОВОЇ ДОЛИНИ

1. Пригадайте, що таке гідросфера.

2. Назвіть найбільші річки України та Вашої місцевості.

Поверхневі води — це води суходолу, що постійно або тимчасово перебувають на земній поверхні у вигляді різних водних об’єктів у рідкому (водотоки, водойми) та у твердому (льодовики, сніговий покрив) станах. Однією з характерних форм поверхневих вод є поверхневий стік — процес переміщення вод атмосферного походження над земною поверхнею під дією сили тяжіння. Він є складовою частиною колообігу води на Землі.

? Намалюйте схему великого колообігу води.

Розрізняють три форми поверхневого стоку: схиловий, тальвеговий і річковий. Схиловий стік — це широкий, але мілкий стік води по схилу. Тальвеговий стік — зосереджений потік у певною мірою виробленому річищі. Ці дві форми стоку спостерігаються періодично — під час танення снігу або сильних злив. Річковий стік у виробленому річищі є результатом поєднання схилового і тальвегового стоків із підземним притоком води. Негативна дія поверхневого стоку полягає в тому, що він призводить до ерозії ґрунтів.

? Пригадайте, які форми рельєфу утворюються під дією поверхневого стоку води.

Водні об’єкти (річки, озера, водосховища, ставки, лимани, канали і болота) займають 4 % території України. Вони формують гідрографічну мережу держави. Густота розміщення водних об’єктів у різних частинах країни є неоднаковою. Це залежить як від місцевих кліматичних умов, так і від рельєфу, ґрунтів, характеру рослинності тощо. Основну роль відіграють кількість опадів і випаровування. Велике значення має і господарська діяльність людини (будівництво каналів, створення ставків та водосховищ на річках, меліоративні роботи: осушення, зрошення тощо).

Мал. 72. Гірська річка Прут

Уся вода з поверхні України стікає тільки до морів басейну Атлантичного океану. В Чорне й Азовське впадають річки з 96 % її території, а з 4 % — в Балтійське море. У цьому сенсі, як і в кліматичному відношенні, Україна є євроатлантичною державою. Водний режим визначає зміну рівнів і об’ємів води в річках, озерах та болотах упродовж певного часу (місяць, сезон, рік тощо). Розрізняють такі фази водного режиму: повінь, паводок та межень.

Повінь характеризується найбільшою водністю водотоку, значним і відносно тривалим підвищенням рівня води. Вона спостерігається щороку майже в один і той самий сезон (пору року). Паводок характеризується раптовим, швидким, короткочасним, іноді катастрофічним підвищенням рівня води в річці. При межені рівень води знижується і переважає не поверхневе, а підземне живлення. Для річок рівнинної частини характерні весняна повінь, низька літня межень, підняття рівнів восени і знов низька зимова межень. Гірські річки Карпатських і Кримських гір мають паводковий режим (мал. 72).

? Як впливає паводковий режим річок Карпат та Кримських гір па життєдіяльність місцевого населення.

Будова річкової долини. Річкова долина складається з певних елементів: русло, заплава, тераси, корінний берег (мал. 73).

Річкове русло зазвичай має звивисту форму, плавні вигини його називаються закрутами, або меандрами (мал. 74). На певній стадії розвитку річка може випрямляти своє русло. Залишки колишніх річкових русел утворюють стариці — довгасті, звивисті або підковоподібні озера.

Найбільші глибини річкового русла називаються фарватером. Русло річки характеризується чергуванням глибших ділянок (плес) з більш мілкими. У руслі річки можуть утворюватися водоспади.

Річкова долина — лінійно-витягнуте пониження, дном якого тече річка.

Русло річки — це поглиблення річкової долини, в якому води річки течуть постійно.

? На яких річках України ф''! утворилися пороги та водоспади, чому?

Частина річкової долини, яка заповнюється водою в періоди повеней, — заплава, у рівнинних річок може досягати 40 км завширшки.

Над заплавою піднімаються високі або низькі, круті або пологі схили річкової долини. За крутизною обидва схили долини бувають однаковими або асиметричними. У долин Північної півкулі правий берег частіше буває більш крутим (під дією сили Коріоліса).

- Знайдіть інформацію про силу Коріоліса в додаткових джерелах географічних знань.

Мал. 73. Будова річкової долини

Мал. 74. Річкове русло

Форми річкових долин можуть бути різноманітними, тому що на їх формування впливає багато чинників: рельєф місцевості, склад гірських порід, ерозійні процеси тощо. Сильно різняться між собою гірські і рівнинні долини. Гірські мають значну глибину при відносно невеликій ширині і нерівномірне падіння подовжнього профілю. Рівнинні є широкими і мають незначну глибину й крутизну схилів, невеликі ухили.

Кожна річка має певні характеристики: довжину, площу водозбірного басейну, річковий стік, максимальну і середню витрати води тощо.

- Води суходолу, що постійно або тимчасово перебувають на земній поверхні у вигляді різних водних об’єктів у рідкому та у твердому станах формують гідрографічну мережу України, займають 4 % її території і належать до басейну Атлантичного океану.

Водний режим визначає зміну рівнів і об’ємів води у водоймах упродовж певного часу. Розрізняють фази водного режиму: повінь, паводок та межень.

Річкова долина складається з певних елементів: русло, пойма, тераси, корінний берег. Кожна річка має певні характеристики: довжину, площу водозбірного басейну, річковий стік, максимальну і середню витрати води тощо.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняттям: «меандри», «тераси», «водний режим», «річковий стік», «витрати води», «водні ресурси», «поверхневі води».

2. Поясніть, від чого залежить густота водних об’єктів у різних частинах країни.

3. Назвіть фази, які виділяють у водному режимі річки?

4. На конкретних прикладах продемонструйте вплив рельєфу на поверхневі води.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити