Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

§ 36. ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ

- Які ґрунти поширені у Вашій місцевості?

Ґрунтові ресурси України є її національним багатством світового масштабу. Вражає не лише їх родючість, а й розмаїтість, яка дає змогу вирощувати найрізноманітніші сільськогосподарські культури.

Крім поняття «ґрунти», існує ще близьке за змістом поняття «земельні ресурси» — землі, що використовуються для ведення господарської діяльності. Земельні ресурси є видом природних ресурсів і так само характеризуються площею, географічним положенням, якістю, рельєфом, гідрологічним режимом тощо.

Особливістю земельних ресурсів України є високий рівень освоєння та розораності території. Сільськогосподарські угіддя, тобто землі, які використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги), становлять приблизно 70 % площі всіх

земель. З них на орні землі припадає близько 80 %. Більш як половина площі сільськогосподарських угідь представлена різними підтипами чорноземів.

? Назвіть водосховища, внаслідок утворення яких значні земельні ресурси України опинилися під водою. Оцініть раціональність такої діяльності людини.

Земельні ресурси України характеризуються найвищим рівнем господарського освоєння. Для порівняння: у таких високорозвинених країнах, як Німеччина, Франція, США, сільськогосподарські угіддя становлять від 29 до 34 % території.

Звичайно, кожна природна зона України має свої особливості господарського освоєння земельних ресурсів. Різним є і його рівень. Найменшою є сільськогосподарська освоєність зони мішаних лісів на півночі країни. Тут значно меншим є рівень розораності території, але зосереджено майже 26 % сіножатей і пасовищ та близько 40 % лісів. Далі на південь, у лісостеповій зоні, розораність земель сягає близько 70 %. Ще вищим цей показник є у степовій зоні. Великі площі сільськогосподарських угідь тут зрошуються.

? Поясніть, чому в степах України використовують штучне зрошення.

У гірських районах умови для землеробства є дуже складними. Тут високою є лісистість, яка місцями перевищує 60 %. Високогірні безлісі луки використовуються для випасу худоби. Невеликі ділянки орних земель є в передгір’ях, долинах річок і міжгірських улоговинах.

Уся земля в межах державного кордону України утворює так званий земельний фонд. Від загальної площі земельного фонду близько 70 % — це сільськогосподарські угіддя, під лісами — понад 17 % земель. По 4 % припадає на забудовані землі й землі, покриті поверхневими водами. Майже 1,6 % території країни — заболочені землі, а 2 % — голі степи, піски, яри, зсуви тощо. Ще 2 % відносять до категорії «інші землі».

Раціональне використання й охорона ґрунтових ресурсів. Для України, густозаселеної, з високим рівнем господарського освоєння та багатьма екологічними проблемами, з радіоактивним забрудненням земель після Чорнобильської катастрофи, величезне значення мають раціональне використання й охорона земельних ресурсів, які потребують комплексу заходів законодавчо-правового, соціально-економічного, виховного, природно-екологічного характеру. З погляду географів надзвичайно важливим є запобігання несприятливим фізико- географічним процесам — ерозії, перезволоженню, посухам, повторному засоленню ґрунтів тощо.

? Поясніть, що таке повторне засолення ґрунтів.

Земельні ресурси України, як основне, визначальне і державотворне багатство нашої держави і нації, потребують дбайливого використання й оберігання від усіх видів негативного впливу. Цьому має сприяти Національна програма охорони земель. Її завдання — організаційно-правові, економічні й екологічні заходи, які забезпечать охорону всього земельного фонду країни незалежно від форм власності.

Очевидною є першочерговість заходів захисту земель від водної та вітрової ерозії. Понад 15 млн га сільськогосподарських угідь потерпають від цього негативного явища. Особливо поширеним є воно в Харківській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Луганській і Донецькій областях. Щоб уникнути ерозії, необхідно зменшити площу орних земель, збільшити площі під сіяними травами, лісами, полезахисними лісовими насадженнями тощо. Потрібно здійснювати рекультивацію земель, відновлювати і підвищувати родючість ґрунтів, берегти землю від забруднення промисловими відходами і хімічними речовинами.

Необхідно запровадити жорстке законодавство, яке примушуватиме всіх власників землі її охороняти і раціонально використовувати. Це є можливим лише за умови великих штрафів і конфіскації земель у державну власність у людей чи організацій, які недбало або злочинно використовують земельні ресурси (мал. 91).

Держава має постійно наглядати за станом усього власного земельного фонду. Потрібно також здійснювати політику розширення площі заповідників, національних парків, рекреаційних угідь.

Мал. 91. Захисні лісосмуги в Херсонській області

Національним багатством України світового масштабу є родючі та різноманітні ґрунти.

Земельні ресурси — це землі, що використовуються для ведення господарської діяльності. Особливістю земельних ресурсів України є високий рівень освоєння та розораності території.

Для України, густозаселеної, з високим рівнем господарського освоєння та багатьма екологічними проблемами, з радіоактивним забрудненням земель після Чорнобильської катастрофи, велике значення мають раціональне використання й охорона земельних ресурсів.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, що таке земельні ресурси.

2. Чому земельні ресурси України використовуються так інтенсивно?

3. Схарактеризуйте заходи щодо раціонального використання й охорони ґрунтових ресурсів.

4. За допомогою карти ґрунтів шкільного навчального атласу схарактеризуйте наявні у Вашій місцевості земельні ресурси.

5. Що можете зробити конкретно Ви для збереження унікальних земельних ресурсів нашої Батьківщини?

ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ

Практична робота 8.

Тема. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України.

Завдання:

1. Назвіть основні типи ґрунтів, які сформувалися на території України.

2. За допомогою карт шкільного географічного атласу порівняйте різні типи ґрунтів України відповідно до таблиці.

Типи ґрунтів

Материнська гірська порода

Склад рослинності

Основні

кліматичні

показники

Коротка характеристика наземних та підземних вод

Господарське використання ґрунтів3. Зробіть висновки щодо умов формування та господарського використання різних типів ґрунтів України.

Дослідження

Тема. Вплив людини на родючість ґрунтів Завдання:

1. Проаналізуйте матеріали:

- Антропогенні проблеми довкілля: Порушення ґрунтів (на сайті childflora. org.ua).

- Родючість ґрунтів та її види (на сайті: geograf.com.ua).

2. Зробіть висновки про вплив господарської діяльності людини на родючість ґрунтів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити