Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 7. Ландшафти України

§ 41. ЛАНДШАФТ ЯК ПРОСТОРОВО-ЦІЛІСНА СИСТЕМА. РАЙОНУВАННЯ ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ

Пригадайте і назвіть основні компоненти природи.

Ландшафт як просторово-цілісна система. Учені класифікують ландшафти за певними ознаками. Виділяють їх класи, типи, підтипи, види й підвиди залежно від таких чинників, як особливості рельєфу, клімату, води, ґрунтів, флори і фауни. Усі ці чинники в межах будь-якої території тісно взаємопов’язані, характеризуються певною однорідністю і утворюють природно- територіальний комплекс (ПТК) — ландшафт.

Комплекс є сукупністю, поєднанням об’єктів, явищ, властивостей, які становлять єдине ціле. Отже, природно-територіальний комплекс — це поєднання природних компонентів на певній території. При цьому це поєднання ґрунтується на взаємозв’язках, взаємовпливові, взаємозалежності окремих компонентів природи. Територія також відіграє об’єднуючу роль.

В Україні виділяють рівнинні та гірські ландшафти. У межах рівнин розрізняють мішано-лісові, широколисті, лісостепові й степові ландшафти. У горах виділяють східно-карпатський лучно-лісовий та кримський гірський лучно-лісовий типи ландшафтів (мал. 103).

Мал. 103. а) Українські Карпати; б) Кримські гори

? Які ландшафти переважають у Вашій місцевості?

Природні комплекси різного рівня формують загальну картину природи, яку називають фізико-географічним районуванням. В Україні, як і в інших країнах, виділяють зональні (природний пояс, природна зона, природна підзона) та азональні (фізико-географічна країна, провінція, область, район, місцевість, урочище, фація) одиниці районування ландшафтів.

Основною особливістю ландшафту є його цілісність, яка визначається закономірним поєднанням взаємозалежних і взаємопов’язаних елементів природи на певній території або акваторії. Зміна одного чи кількох компонентів викликає закономірну зміну всіх інших. Достатньо змінити лише один компонент, наприклад, вирубати ліс, і неминуче зміняться інші — режим зволоження території, зникнуть тварини, деградують ґрунти тощо.

Ландшафтні карти відображують просторову структуру і закономірності розміщення географічних комплексів на певній території. Такі карти зазвичай зображують різні одиниці районування ландшафтів від фацій та урочищ до фізико-географічних країн.

- Визначте, в якому масштабі створена ландшафтна карта шкільного навчального атласу.

На таких картах географічні комплекси об’єднуються в класифікаційні групи (типи, види тощо).

Легенди цих карт складаються залежно від призначення, з різною мірою детальності, а самі карти мають текстові характеристики виділених на них одиниць ландшафтного районування.

Дослідження К. І. Геренчука. Питанням розвитку рельєфу, проблемам ландшафтознавства, фізико-географічного районування території України, охорони природи, загальним і регіональним питанням фізичної географії та геоморфології присвячено основні праці одного із засновників структурної геоморфології, відомого українського вченого-географа — Каленика Івановича Геренчука (мал. 104). Це була енергійна, наполеглива, патріотично налаштована людина, праці котрої залишаються джерелом пізнання природи рідного краю, невід’ємної складової поняття Батьківщина.

КОРОТКА ДОВІДКА

Український фізико-географ, геоморфолог, ландшафтознавець, доктор географічних наук, професор Каленик Іванович Геренчук був другою дитиною (з чотирьох) в родині селян-хліборобів із с. Біла Хмельницької області. Закінчивши місцеву церковно-приходську школу, він здобув вищу освіту в Кам’янець-Подільському інституті народної освіти. У 1935 р. вступив до аспірантури Науково-дослідного інституту географії Московського державного університету. Після закінчення аспірантури К. Геренчука скеровують на роботу в Ростовський університет, де призначають завідувачем кафедри фізичної географії, а через деякий час — деканом географічного факультету, де він працює понад три роки, а потім повертається на рідне Поділля.

Мал. 104. К.І. Геренчук (1904-1984)

- За допомогою додаткових джерел географічних знань поясніть причину того, що довгий час К. Геренчук займався географічними дослідженнями за межами України.

Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Якщо брати до уваги азональні чинники, то територія України лежить у межах двох фізико-географічних країн: Східноєвропейської рівнинної, гірських Карпатської та Кримської. У гірських країнах спостерігається висотна поясність.

Україна знаходиться також у двох кліматичних поясах — помірному та субтропічному (Південний берег Криму). За законом широтної зональності на рівнинній території України з півночі на південь спостерігається закономірна зміна природних зон: зони мішаних і широколистих лісів зміняють лісостепи, а потім степи (мал. 105). Степову зону, окрім того, поділяють на підзони: північно-, середньо- та південно-, або сухостепову.

- Позначте та підпишіть на контурній карті фізико-географічні країни та природні зони, які виділяють у їх межах.

- Ландшафтні карти зображують різні одиниці районування ландшафтів від фацій та урочищ до фізико-географічних країн.

Мал. 105. Лісостеп України

Проблеми ландшафтознавства досліджував відомий вітчизняний учений К. Геренчук.

Територія України лежить у межах двох фізико-географічних країн: Східноєвропейської рівнини, Карпат та Кримських гір. У гірських країнах спостерігається висотна поясність, а на рівнинах — широтна зональність.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, що таке ландшафт. Як класифікують ландшафти?

2. Які підтипи ландшафтів України належать до рівнинних?

3. Як поділяються гірські ландшафти України?

4. У чому полягає головна причина вразливості ландшафтів щодо господарської діяльності людини?
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити