Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 7. Ландшафти України

§ 42. АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ

Наведіть приклади змін природи, які відбуваються під впливом господарської діяльності людини у Вашій місцевості.

Поняття антропогенного ландшафту. Слід зазначити, що сьогодні в Україні не залишилося жодного куточка, де б збереглася незаймана природа. Люди в процесі своєї господарської діяльності не тільки змінили природні компоненти і природні ландшафтні комплекси, а й докорінно перебудували їх. При цьому виникло багато географічних, ландшафтних, екологічних та інших проблем, які можна вирішити тільки, вивчаючи природу і господарську діяльність людини як єдине ціле (мал. 106).

Мал. 106. а) природний ландшафт; б) антропогенний ландшафт

Ступінь змін ландшафту людиною залежить від форм господарської діяльності. Будівництво міст, промислових споруд, транспортних магістралей, каналів тощо призводить до зміни кількох природних компонентів одночасно. У результаті цієї діяльності виникають антропогенні ландшафти. У спадщину від природних вони отримують лише геологічну основу, основні риси рельєфу і зональні риси клімату. У містах, наприклад, зрізують нерівності рельєфу, засипають яри, асфальт і бетон, сприяють створенню певного (міського) мікроклімату, дрібні річки ховають під землю, у труби тощо. Місто має свій склад рослинності і особливий тваринний світ.

? Назвіть основні види рослин і тварин, які зустрічаються в містах. Чи відрізняється їх склад від природного?

Значні зміни в ландшафтах виникають, коли людина змінює природний режим водних об’єктів, осушує або зрошує землі в процесі сільськогосподарського виробництва, вирубує ліс, розорює схили тощо. Отже, антропогенні ландшафти — комплекси, в яких на всій або більшій їх площі докорінних змін під впливом людини зазнали якщо не всі, то хоча б один з компонентів.

Саморозвиток антропогенного ландшафту. Після закінчення їх формування, антропогенні ландшафти саморозвиваються за тими самими природними закономірностями, що й натуральні природні. Інколи їх навіть важко відрізнити від натуральних аналогів. Можна навести багато прикладів: заростають очеретом болота і водойми, що утворилися з часом у піщаних і глиняних кар’єрах мішаних лісів і лісостепу, заростають природною рослинністю відвали вапнякових кар’єрів Подільських Товтр, старі лісові насадження Трикратівського масиву в Миколаївській області тощо.

? Про що, на Вашу думку, свідчать ці приклади?

Але існують і так звані техногенні ландшафти або системи, які, на відміну від власне антропогенних ландшафтів, не здатні до природного саморозвитку. Прикладом можуть бути дамби, мости, аеродроми, значна частина міських ландшафтів тощо.

Класифікація антропогенних ландшафтів означає розподіл їх на групи за якоюсь найбільш суттєвою ознакою. Таких класифікацій є багато.

Наприклад, розподіл ландшафтів на дві групи: природні та культурні. За ступенем окультуреності виділяють: незмінні (наприклад, ландшафти Антарктиди, Ґренландії, гірських країн); слабо змінені (де діяльність людини торкнулась окремих компонентів не порушивши природних зв’язків у цілому, наприклад, ландшафт Олешківських пустель у Херсонській області); порушені (сильно змінені) ландшафти, які зазнали довготривалого впливу людини (наприклад, розорані землі степів); перетворені або культурні — ландшафти, в яких природні зв’язки змінені на науковій основі для раціонального природокористування (меліоровані землі).

Визнання і широке застосування в практиці наукових пошуків отримали дві класифікації антропогенних ландшафтів за їх генезою (способом виникнення). Розрізняють, наприклад, ландшафти: підсічні, існування яких пов’язане з вирубкою лісів; орні, які сформувались у результаті розорювання незайманих ділянок степів і лук; пірогенні, які сформувались на місці спалених лісів і степів; техногенні, в яких за допомогою техніки докорінно перебудовуються всі компоненти ландшафту: кар’єри з відвалами, оборонні вали і кургани тощо.

Залежно від змісту господарської діяльності людей антропогенні ландшафти поділяють на вісім класів: сільськогосподарські, лісові, водні, селитебні (сільські та міські), промислові, дорожні, рекреаційні, белігеративні (кургани та вали).

- Запишіть приклад кожного з класів вказаних вище ландшафтів на основі того, що є у Вашій місцевості:

Клас ландшафту

Приклад

1.Останнім часом виділяють також радіаційні ландшафти, які пов’язані з аварією на Чорнобильській атомній електростанції.

- Антропогенний ландшафт — комплекс, де на всій або більшій його площі докорінних змін під впливом господарської діяльності людини зазнав хоча б один з компонентів природного ландшафту.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняттям «природний та антропогенний ландшафт». Наведіть приклади цих видів ландшафтів.

2. Поясніть, як і чому утворюються антропогенні ландшафти.

3. Як і чому відбувається саморозвиток антропогенних ландшафтів?

4. Як класифікують антропогенні ландшафти за способом їх виникнення.

5. Наведіть приклади різних видів антропогенних ландшафтів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити