Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 7. Ландшафти України

§ 43. РІВНИННІ ЛАНДШАФТИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ

1. Назвіть найбільші форми рельєфу України.

2. Знайдіть на карті та назвіть найпоширеніші типи ландшафтів.

Рівнинні ландшафти України. У перекладі з німецької слово «ландшафт» означає «краєвид, місцевість». Вивчає ландшафти наука ландшафтознавство, яка є частиною фізичної географії. Особлива увага при вивченні ландшафтів приділяється виявленню взаємодії основних природних чинників: сонячної радіації, атмосферної циркуляції, земної поверхні. Така взаємодія і взаємовплив здійснюються в умовах безперервних природних процесів. Це тепло- і вологообмін, обмін органічних і мінеральних речовин. Дедалі більше в ці природні процеси втручається людина в процесі власної господарської діяльності і змінює природні ландшафти, про що ми вже говорили.

95 % території України має рівнинний ландшафт. До класу рівнинних належать мішано-лісові, широко-листо-лісові, лісостепові й степові типи ландшафтів. Кожному з них притаманне своє співвідношення тепла і вологи. Від цього, у свою чергу, залежать зональний розподіл ґрунтів, рослин і тварин, специфіка водного режиму, динаміка природних процесів. Ми вже сказали, що у степових ландшафтах розрізняють окремі їх типи.

? Пригадайте, па які типи поділяються степові ландшафти України.

Окрім того, по всій країні розкидані ландшафти заплав річок. Їхня специфіка визначається і залежить від періодичного надмірного зволоження. Унаслідок цього тут сформувалося специфічне поєднання всіх компонентів ландшафту.

Різноманітність рівнинних ландшафтів. Рівнинні східноєвропейські ландшафти України об’єднують такі типи: мішано-лісові (близько 17 % території України), широколистолісові (близько 7 %), лісостепові (понад 31 %), степові (близько 33 %) з підтипами північно-, південно- та сухостепових (понад 7 % ) ландшафтів.

Для мішанолісових ландшафтів характерні помірно теплий і вологий клімат, поширення льодовикових, водно-льодовикових і давньоалювіальних мішаних відкладів, переважання дерново-підзолистих ґрунтів під сосново-дубовими лісами, складне поєднання

зандрових і моренно-зандрових рівнин, долинно-терасових, лучних і болотних ландшафтів. Землеробський вплив на мішанолісові ландшафти найбільше проявляється через меліоративні роботи: осушення заболочених ділянок та вапнування кислих ґрунтів.

Широколистолісові ландшафти в межах України поширені переважно на височинах західної та північної частини лісостепової зони, у Передкарпатті, на схилах Українських Карпат і Кримських гір. Для них характерне помірно тепле літо із вегетаційним періодом близько 200 днів. Увесь цей час відбувається накопичення органічних речовин у рослинному покриві та ґрунті. Тут переважають височинні глибоко розчленовані лісові рівнини з сірими й темно-сірими лісовими ґрунтами під грабовими дібровами, а на високих вододілах — під буковими лісами.

Понад третину території України займають лісостепові ландшафти. Природні широколистяні ліси і лучні різнотравно-злакові степи поступилися місцем сільськогосподарським ландшафтам. Відмінною рисою сучасних лісостепових ландшафтів України є значна поширеність ерозійних долинно-річкових, яружно-балкових форм рельєфу.

На південь та південний схід від лісостепових ландшафтів за умов спекотного клімату з від’ємним балансом вологи сформувалися степові ландшафти. На суглинкових лесових породах під степовою рослинністю сформувалися родючі звичайні та південні чорноземи, які сьогодні розорані майже на 90 % (мал. 107).

Мал. 107. а) ковиловий степ; б) степове різнотрав’я

Сухостепові ландшафти поширені у Присивашші та на півдні Причорноморської низовини. Під типчаково-ковиловими і полиново-злаковими степами утворилися темно-каштанові солонцюваті ґрунти, розвинулися солончаки й солонці.

- У якому напрямку змінюються рівнинні ландшафти України?

Рівнинні ландшафти, як цілісна природна система, надзвичайно вразливі щодо господарської діяльності людини. Це треба враховувати передусім під час господарського освоєння природи (мал. 108).

- Рівнинні східноєвропейські ландшафти України представлено мішанолісовими, широколистолісовими, лісостеповими, степовими (північно-, південно-, сухостепові) ландшафтами.

Кожному з цих ландшафтів притаманне певне співвідношення тепла і вологи, від яких залежать зональний розподіл ґрунтів, рослин і тварин, специфіка водного режиму, динаміка природних процесів.

Як цілісна природна система, рівнинні ландшафти надзвичайно вразливі щодо господарської діяльності людини. Зміна хоча б одного із компонентів природи порушує внутрішні взаємозв’язки і призводить до зміни всього комплексу. Це треба враховувати при втручанні людини у природу.

Мал. 108. Сучасний вигляд степів. Соняшники Одещини

ЗАПИТАННЯ И ЗАВДАННЯ

1. Які природні ландшафти сформувалися в межах рівнинної частини України?

2. Схарактеризуйте різноманітність рівнинних ландшафтів України.

3. Поясніть, чим відрізняються мішано-лісові та лісостепові ландшафти України. Під впливом яких чинників сформувалися ці відмінності?

4. Назвіть ландшафти, які переважають у Вашій місцевості. Чи змінені вони під впливом господарської діяльності людини?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити