Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 7. Ландшафти України

§ 47. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА РІВНИННИХ ЛАНДШАФТІВ

Які ландшафти переважають у Вашій місцевості?

Використання рівнинних ландшафтів в Україні. Як вже раніше вказувалось, у межах України антропогенні ландшафти, перетворені господарською діяльністю людини, переважають над природними. Особливо сильно це простежується у межах рівнинних ландшафтів. Іноді їх зміна людиною повністю суперечить природним процесам, наприклад, розвиток зрошувального землеробства в занадто посушливих умовах.

Напрямки та рівень господарського перетворення ландшафтів у різних рівнинних природних зонах України різні. Прикладом формування змінених людиною ландшафтів у лісостепу є вирубування лісів, розорювання ґрунтів, прокладання автомагістралей, будівництво промислових підприємств, житлове будівництво тощо.

Промислове освоєння території України є дуже значним. У межах рівнинної території України виділяють різні за їх виробничим призначенням промислові, агро-, лісогосподарські, селитебні, гідротехнічні, меліоровані, рекреаційні ландшафти (мал. 119).

Мал. 119. Господарське освоєння рівнинних ландшафтів України: а) базальтовий кар’єр на Рівненщині; б) гребля Запорізької ГЕС; в) готельно-ресторанний комплекс у Карпатах

- У додаткових джерелах географічної інформації знайдіть відомості про різні види перетворених людиною ландшафтів України.

Селитебні (від слова «селити») — це антропогенні ландшафти населених пунктів з їх забудовами, вулицями тощо.

На рівнинній території України мешкає переважна більшість населення. За тривалий історичний проміжок часу люди збудували багато міст і сіл. Формування селитебних ландшафтів, з одного боку, залежить від історичних, а з іншого — пов’язане з природними умовами. Селитебні ландшафти звичайно поєднуються з промисловими.

Багатогалузева промисловість створює різноманітні природно-виробничі комплекси, які постійно вимагають рекультивації.

Природно-гідротехнічні — це ландшафти, греблі електростанцій, мости, портові споруди, розташовані на узбережжях річок, озер, водосховищ і акваторій морів України.

Рекультивація земель — це комплекс заходів, які здійснюються з метою відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель.

На перетворені ландшафти впливають несприятливі природні процеси. Наприклад, на меліорованих землях можливі вторинне засолення ґрунтів, водна і вітрова ерозія тощо.

Проблемам використання та охорони ландшафтів України присвячені наукові доробки багатьох вітчизняних дослідників, серед яких і О.М. Маринич (мал. 120).

КОРОТКА ДОВІДКА

Олександр Мефодійович Маринич (19202008 рр.) — географ-геоморфолог, дослідник природи України, член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відомий в Україні та за кордоном науковими працями, які присвячені фізичній географії Полісся, питанням ландшафтознавства, фізико-географічного районування України тощо. Разом із колегами в 1949 р. створив в університеті кафедру геоморфології, читав лекції в університетах Франції, Польщі, Хорватії, США, Канади, Індії, виступав на сесіях ЮНЕСКО. У 1971-1979 рр. був міністром освіти УРСР та одним із засновників Інституту географії НАН України.

Мал. 120. О.М. Маринич (1920-2008)

Охорона рівнинних ландшафтів. Розвиток промисловості і сільського господарства супроводжуються негативним впливом на ландшафти, забрудненням атмосфери, водойм, ґрунтів.

Теплові електростанції, хімічні та металургійні підприємства, транспорт є джерелами токсичних речовин, які шкідливі для рослин, тварин і людей. Ці промислові токсини мігрують в організм людини і викликають різні захворювання.

? Назвіть підприємства, які є основними забруднювачами природи у Вашій місцевості. Поясніть, як промислові токсини потрапляють в організм людини.

Ви вже усвідомили, що ландшафт, як відкрита система, функціонує та розвивається під впливом природних і антропогенних чинників, тобто факторів діяльності людини. Промислове, сільськогосподарське, рекреаційне природокористування, змінюючи один чи декілька з цих компонентів, перетворює природні ландшафти, які дедалі більше потребують охорони і захисту.

Мал. 121. Рекультивація (озеленення) териконів

Складна справа охорони ландшафтів виражається трьома специфічними групами: повна охорона ландшафтів, як комплексів біогеоценозів; часткова охорона природних об’єктів за можливості збереження цілісності або зовнішнього вигляду ландшафту; створення і підтримання оптимальних антропогенних ландшафтів.

Охорона ландшафтів потребує знань закономірностей перебігу природних процесів і значних коштів (мал. 121).

У містах та селищах слід вживати заходів щодо захисту атмосферного повітря, водойм тощо. Ці заходи зумовлені санітарно-гігієнічними та естетичними вимогами. Слід враховувати також і психотерапевтичний вплив природного середовища на стан людини, яка в умовах життя в місті, навантаження і стресів на роботі потребує емоційного спілкування з живою природою.

? 3 якою метою в містах створюються сквери, парки, алеї, газони?

Природні ландшафти на відміну від антропогенних мають високу здатність до саморегуляції. Антропогенні ландшафти без втручання людини руйнуються. Наприклад, у межах територій гірничих виробок і великих водосховищ є висока вірогідність розвитку несприятливих екологічних ситуацій.

Для малозмінених природних ландшафтів, які не зазнали надмірного антропогенного навантаження (заповідні території, ліси, луки тощо), характерними є незначні зміни природних умов. Тому, взаємозв’язки компонентів таких ландшафтів практично не порушені і здатні до саморегуляції. З метою захисту природних ландшафтів створюються заповідні території. Питаннями захисту ландшафтів займаються спеціалісти — геоекологи.

Економічний і культурний розвиток та природні чинники змінюватимуть рівнинні ландшафти України й надалі. Ці зміни потрібно регулювати і спрямовувати на досягнення сучасного якісного стану та вигляду ландшафтів, які повинні бути результатом екологічно обґрунтованого проектування, а не безсистемного розвитку. Для цього треба знати і використовувати закони природи та закони існування ландшафтів.

- У межах рівнинної частини України перетворені господарською діяльністю людини промислові, агро-, лісогосподарські, селитебні, гідротехнічні, меліоровані, рекреаційні ландшафти переважають над природними.

Зміна природних ландшафтів призводить до викидів в атмосферу, ґрунт та водойми шкідливих речовин, потребує знань закономірностей перебігу природних процесів і значних коштів.

Природні ландшафти здатні до саморегуляції, а антропогенні без втручання людини руйнуються.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, чому в межах рівнинної частини України антропогенні ландшафти переважають над природними.

2. Назвіть основні види антропогенних ландшафтів та наведіть їх приклади у Вашій місцевості.

3. Поясніть чому природні ландшафти здатні до саморегуляції, а антропогенні без втручання людини руйнуються.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити