Підручник Географія 8 клас - П. О. Масляк - Аксіома 2016

ДОРОГІ ДРУЗІ!

ВСТУП

§ 1. ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ТА СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

§ 2. ГЕОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ В МИНУЛОМУ. СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розділ I Географічна карта та робота з нею

Тема 1. Географічна карта

§ 3. ЗОБРАЖЕННЯ УКРАЇНИ В КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ. ЕЛЕМЕНТИ КАРТИ, КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ ТА ВИДИ СПОТВОРЕНЬ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ

§ 4. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ЯВИЩ НА КАРТАХ

§ 5. КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТ. НАВЧАЛЬНІ, ЕЛЕКТРОННІ КАРТИ ТА АТЛАСИ. КАРТОГРАФІЧНІ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА

§ 6. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТА СУЧАСНІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Тема 2. Топографічні карти

§ 7. ЧИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ

§ 8. ПЛАНИ МІСТ, СХЕМИ РУХУ ТРАНСПОРТУ

Розділ ІІ Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 9. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД: ФОРМИ ПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КРАЇН. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД В УКРАЇНІ

§ 10. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ

§ 11. ГЕОПОЛІТИКА. ДЕРЖАВНА ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНІ КОРДОНИ, РОЗМІРИ ТЕРИТОРІЇ, КРАЙНІ ТОЧКИ, ГЕОГРАФІЧНІ ЦЕНТРИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ

§ 12. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ МЕЖ УКРАЇНИ З ХХ СТ. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНО- ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

§ 13. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ВІДЛІКУ ЧАСУ

§ 14. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ ЧАСУ В КРАЇНАХ СВІТУ. ЧАС В УКРАЇНІ

Розділ ІІІ Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 15. ФОРМИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ. КАРТА «ФІЗИЧНА ПОВЕРХНЯ»

§ 16. ГЕОЛОГІЧНА ІСТОРІЯ ЗЕМЛІ

§ 17. ОСНОВНІ ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ. ЗВ’ЯЗОК РЕЛЬЄФУ З ТЕКТОНІЧНИМИ СТРУКТУРАМИ

§ 18. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА УКРАЇНИ. ВПЛИВ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ТА ТЕКТОНІКИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

§ 19. ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФУ. РЕЛЬЄФОТВІРНІ ЧИННИКИ І ПРОЦЕСИ. РЕЛЬЄФ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

§ 20. КОРИСНІ КОПАЛИНИ УКРАЇНИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ. ПАЛИВНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

§ 21. РУДНІ ТА НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ. МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ ТА ГРЯЗІ

§ 22. ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

§ 23. КЛІМАТОТВІРНІ ЧИННИКИ

§ 24. АТМОСФЕРНІ ФРОНТИ, ЦИКЛОНИ ТА АНТИЦИКЛОНИ. КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ В УКРАЇНІ

§ 25. РІЧНИЙ ТА СЕЗОННИЙ ХІД КЛІМАТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. КЛІМАТИЧНА КАРТА

§ 26. НЕСПРИЯТЛИВІ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНІ ЯВИЩА

§ 27. МЕТЕОРОЛОГІЧНА СЛУЖБА. ПРОГНОЗ ПОГОДИ ЗА ДАНИМИ СИНОПТИЧНОЇ КАРТИ, НАРОДНИМИ ПРИКМЕТАМИ

§ 28. ВПЛИВ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА ЗДОРОВ’Я І ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

§ 29. СКЛАД ВОД СУХОДОЛУ. ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ. РІЧКИ. БУДОВА РІЧКОВОЇ ДОЛИНИ

§ 30. ОСНОВНІ РІЧКОВІ БАСЕЙНИ ТА СИСТЕМИ УКРАЇНИ

§ 31. ВПЛИВ РЕЛЬЄФУ НА РІЧКИ. ПАДІННЯ, ПОХИЛ РІЧКИ. РІЧКОВИЙ СТІК. ЖИВЛЕННЯ І РЕЖИМ РІЧОК

§ 32. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕР УКРАЇНИ

§ 33. БОЛОТА. ВОДОСХОВИЩА ТА КАНАЛИ

§ 34. ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, ШЛЯХИ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

§ 35. УМОВИ ҐРУНТОУТВОРЕННЯ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ҐРУНТІВ

§ 36. ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ

Тема 5. Рослинність

§ 37. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИННОСТІ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В УКРАЇНІ. РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ

§ 38. ЧЕРВОНА ТА ЗЕЛЕНА КНИГИ УКРАЇНИ. ОХОРОНА І ВІДТВОРЕННЯ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ

Тема 6. Тваринний світ України

§ 39. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИННОГО СВІТУ. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ

§ 40. ТВАРИННІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, ЗАХОДИ З ЇХ ВІДТВОРЕННЯ Й ОХОРОНИ

Тема 7. Ландшафти України

§ 41. ЛАНДШАФТ ЯК ПРОСТОРОВО-ЦІЛІСНА СИСТЕМА. РАЙОНУВАННЯ ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ

§ 42. АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ

§ 43. РІВНИННІ ЛАНДШАФТИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ

§ 44. ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ: МІШАНИХ ЛІСІВ, ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ

§ 45. ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ: ЛІСОСТЕП/a>

§ 46. ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ: СТЕПОВА ЗОНА

§ 47. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА РІВНИННИХ ЛАНДШАФТІВ

§ 48. ГІРСЬКІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

§ 49. ГІРСЬКІ ЛАНДШАФТИ КРИМСЬКИХ ГІР

§ 50. ЧОРНЕ ТА АЗОВСЬКЕ МОРЯ

Тема 8. Природокористування

§ 51. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІ ОБ’ЄКТИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ

§ 52. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

§ 53. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Розділ VI Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси і статево-віковий склад населення України та світу

§ 54. КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ. ПРИРОДНИЙ РУХ, МІГРАЦІЇ, МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА

§ 55. СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД І ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ

§ 56. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА

§ 57. МЕХАНІЧНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

§ 58. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА

Тема 2. Розселення населення

§ 59. ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ГУСТОТИ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ Й УКРАЇНІ

§ 60. МІСЬКІ ТА СІЛЬСЬКІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ. КРИТЕРІЇ ЇХ РОЗМЕЖУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СВІТУ. КЛАСИФІКАЦІЯ МІСТ ЗА КІЛЬКІСТЮ НАСЕЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЯМИ. МІСЬКЕ ТА СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ

§ 61. УРБАНІЗАЦІЯ. МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ

§ 62. ВІДМІННОСТІ В РІВНЯХ І ТЕМПАХ УРБАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ І СВІТІ. СУБУРБАНІЗАЦІЯ. ХИБНА УРБАНІЗАЦІЯ

Тема 3. Етнічний склад населення

§ 63. ЕТНОСИ. НАЙПОШИРЕНІШІ МОВНІ СІМ'Ї. ОДНОНАЦІОНАЛЬНІ І БАГАТОНАЦІОНАЛЬНІ КРАЇНИ

§ 64. НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

§ 65. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ТА ЕТНІЧНІ ГРУПИ

Тема 4. Релігійний склад населення

§ 66. РЕЛІГІЯ ЯК ЯВИЩЕ КУЛЬТУРИ. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ В УКРАЇНІ

Тема 5. Зайнятість населення у світі та Україні

§ 67. ТРУДОВІ РЕСУРСИ. ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ

§ 68. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити