Підручник Географія 8 клас - В.Ю. Пестушко - Генеза 2016

Розділ 2 Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

Тема 2. Формування території України

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

Тема 1. УРАЇНА НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ ЄВРОПИ І СВІТУ

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

· дізнатися про політичну карту світу, форми правління й адміністративно- територіальний устрій держав світу та України;

· уміти пояснювати поняття «країна», «держава», «залежна територія», «невизнані держави»;

· уміти розрізняти і порівнювати фізико-, економіко-, політико-географічне положення держав світу та України;

· навчитися оцінювати політико-географічне положення України та геополітичні події на її території.

§ 9. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД В УКРАЇНІ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

* На якій тематичній карті показують держави та їхні столиці?

* Який статус має Антарктида?

Політична карта світу. Політична карта світу - це географічна карта, на якій показано розташування країн, їхні кордони і столиці. Історичні і географічні зміни є основними ознаками політичної карти світу та окремих регіонів. Утворення нових держав унаслідок об’єднання чи розпаду раніше існуючих, зміна суспільно-політичних кордонів країн, виникнення нових столиць чи зміна їхніх назв - усі ці події обов’язково знаходять відображення на політичній карті.

Основними елементами політичної карти світу є країни (держави) і території. Чи тотожні поняття «країна» і «держава»? З географічного погляду, країна - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле щодо історії, культури, нації та в політико- географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Держава - це країна, яка сама здійснює суверенітет (або верховну владу) на всій своїй території. Отже, держава - це незалежна суверенна країна. На політичній карті існують і залежні країни й території - ті, на яких суверенітет здійснює інша держава. Наприклад, Гібралтар - залежний від Великої Британії, Французька Гвіана - залежна від Франції.

На політичній карті є і так звані невизнані держави. Це такі суспільно-географічні утворення, які не мають загального міжнародного визнання, але фактично є суверенними країнами. Більшість невизнаних держав являють собою регіони, що через певні обставини (військові, економічні чи політичні конфлікти) відокремилися від своїх держав. Деякі з невизнаних держав мають підтримку інших країн, зацікавлених у їхньому існуванні. Прикладом такої невизнаної держави є Абхазія.

Сучасна політична карта світу формувалася протягом багатьох тисячоліть. Для зручності аналізу всіх змін, що відбувалися на політичній карті світу, процес її формування поділено на кілька етапів (мал. 19). Як бачимо, новітній етап хоч і є наразі найменш тривалим, але відзначається великою кількістю держав. Отож ми є свідками швидких змін на політичній карті. Так, у результаті розпаду в 1991 р. Радянського Союзу майже одразу утворилося 15 незалежних країн, серед яких і Україна.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За політичною картою світу в атласі та Інтернет-ресурсом https:// uk.wikipedia.org/…/Адміністративний_поділ країн світу (у режимі доступу) визначте, скільки держав і країн існує нині на політичній карті материків і частин світу.

Мал. 19. Етапи формування політичної карти світу

Державний лад. Форму організації верховної влади у країні називають державним ладом (державним устроєм). Традиційно розрізняють дві основні форми державного правління - республіку і монархію (мал. 20), підґрунтям яких є різні джерела влади (народ чи монарх).

Республіка - форма державного правління, за якої вищі органи державної влади (парламент, президент) обрано безпосередньо народом на певний термін. Існують парламентські, президентські республіки і змішані. Така форма правління найпоширеніша серед країн світу.

Значна кількість парламентських республік зосереджена в Європі. Це, наприклад, Греція, Італія, Угорщина, Чехія, ФРН. Президентськими республіками є США, Аргентина, Бразилія та ін. Держав зі змішаною формою правління також чимало. Так, президентсько-парламентськими республіками є, наприклад, Франція, Росія. У цих країнах президент має значний вплив на формування уряду. Серед змішаних форм правління дуже поширені парламентсько-президентські республіки, у яких вплив президента на формування і роботу уряду обмежений (наприклад, Румунія, Чорногорія).

Така форма правління, як монархія означає, що влада цілком або частково в руках одноосібного глави держави - монарха і зазвичай передається у спадок. Лише в Малайзії та Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) монархи обираються на п’ятирічний термін. Монархії бувають необмежені (абсолютні) і обмежені (конституційні). Найпоширеніша у світі - конституційна монархія, де реальна законодавча влада належить парламенту, а виконавча - уряду, наприклад в Іспанії, Данії, Швеції, Японії.

Серед абсолютних монархій на сучасній політичній карті слід назвати такі країни, як Бруней, Катар, ОАЕ. У них уряд та інші органи влади відповідальні лише перед монархом. Різновидом абсолютної монархії є теократична монархія, де глава держави є водночас главою церкви. Теократичними монархіями є дві держави - Ватикан і Саудівська Аравія.

Адміністративно-територіальний устрій.

Це адміністративно-територіальна організація держави. Територія кожної країни поділяється на окремі частини - адміністративно-територіальні одиниці, у яких створюються і діють органи державної влади і місцевого самоврядування. Одиницями територіально-адміністративного поділу можуть бути області, провінції, губернії тощо. Адміністративно-територіальна організація держави передбачена законом, який визначає не лише порядок територіального поділу країни, а й характер конституційно- правових відносин між державою загалом та її складовими частинами.

Розрізняють просту, або унітарну, і складну - федеративну форми адміністративно-територіального устрою. Унітарна форма характеризується верховенством єдиної держави нададміністративно-територіальними одиницями.

Мал. 20. Основні форми державного правління

Її ознаками є наявність єдиної конституції, єдиного керівного центру, єдиної державної мови. Федерація відрізняється наявністю державних утворень, які мають певну юридичну і політичну самостійність. У федеративній державі водночас із єдиними законами і органами влади діють закони й органи територіально- адміністративних суб’єктів - республік, штатів, земель тощо.

Історично склалося, що держав з унітарною формою державного устрою у світі більше. Така форма притаманна, наприклад, більшості країн Європи. За Конституцією Україна - також унітарна держава.

Державний лад України. До 1 січня 2006 р. Україна була президентсько-парламентською республікою. З набуттям чинності змін до Конституції вона отримала нову форму державного правління і стала парламентсько-президентською республікою. Основні принципи або правила державного ладу в Україні визначені в її Конституції. Це насамперед принципи суверенності та незалежності держави, демократизму, унітарності (єдності, соборності), а також соціальної та правової держави.

Основні засади та система територіального й адміністративно-територіального устрою України визначаються Конституцією України. Територіальний устрій України відповідно до ст. 132 Конституції України ґрунтується на таких засадах: цілісності та єдності державної території; поєднанні централізації та децентралізації у здійсненні державної влади; збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їхніх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Єдність і цілісність державної території означають, що складові її частини нерозривно взаємопов’язані, визначаються внутрішньою єдністю.

Поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади виявляється в тому, що за центральними органами держави зберігається право охорони і забезпечення загальнодержавних інтересів, а решта функцій передається на місця - органам місцевого самоврядування.

Збалансованість соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням усіх їхніх особливостей і традицій означає диференційований підхід до вирішення питань оптимального економічного і культурного розвитку, демографічної політики та забезпечення територіальної єдності складових України, цілісності єдиної державної території.

Згідно зі ст. 33 Конституції України, сучасний адміністративно-територіальний поділ країни представлений областями, Автономною Республікою Крим, районами, містами, районами в містах, селищами і селами.

ГОЛОВНЕ

Політична карта світу - це географічна карта, на якій відображено територіально-політичний поділ світу на країни, держави і території.

Процес формування сучасної політичної карти налічує чотири етапи - стародавній, середньовічний, новий і новітній.

Розрізняють такі форми державного правління, як республіка і монархія, і такі форми державного устрою, як унітарна і федеративна.

Україна - це унітарна парламентсько-президентська республіка.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які основні елементи політичної карти світу?

2. Чим відрізняється республіка від монархії, унітарна країна від федерації?

3. Чому політична карта світу постійно змінюється?

4. Чому в Україні на сучасному етапі розвитку відбуваються певні зміни в державному правлінні і в адміністративно-територіальному устрої?

5. Знайдіть держави - республіки і монархії, які названі в параграфі, користуючися політичною картою світу в атласі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити