Підручник Географія 8 клас - В.Ю. Пестушко - Генеза 2016

РОЗДІЛ 1 Географічна карта та робота з нею

Тема 1. Географічна карта

Тема 2. Топографічні карти

Тема 1. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

· уміти користуватися навчальними картами, атласами і картографічними Інтернет-джерелами;

· описувати географічні об’єкти на карті, визначати напрямки, відстані, географічні, прямокутні координати і висоту точок на топографічних картах;

· розуміти можливості використання у своєму житті сучасних географічних інформаційних і супутникових навігаційних систем, планів населених пунктів, навігаційних карт, схем руху транспорту.

§ 3. ЗОБРАЖЕННЯ УКРАЇНИ В КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

* Що таке географічна карта і для чого вона існує?

* Чим географічна карта відрізняється від плану місцевості?

Географічні карти як джерело інформації. З курсу загальної географії ви вже знаєте, що географічна карта - це зменшене, узагальнене зображення земної поверхні на площині, побудоване в певній картографічній проекції та масштабі.

З давніх часів географічні карти є дуже важливим джерелом географічної інформації. Їх використовують різні науки і багато галузей господарства, вони є незамінними для вивчення розвитку і прогнозування різних явищ. Адже навіть найдокладніший словесний опис не зможе створити такої наочної картини розміщення різноманітних явищ і об’єктів на поверхні Землі, як це зображує звичайна географічна карта. Підраховано, що словесний опис однієї карти шкільного атласу зайняв би 20-25 сторінок, а загалом атласу - до 4000 сторінок.

Вивчати географію також неможливо без різноманітних географічних карт. За їхньою допомогою формуються вміння орієнтуватися на місцевості, визначати азимут, складати і читати план місцевості й топографічну карту, користуватися масштабом, градусною сіткою, описувати за картою окремі об’єкти, форми поверхні, водойми, розселення різних етносів тощо. Розвивається вміння аналізувати карти та використовувати їх як джерело географічної інформації. Отож можна впевнено стверджувати, що загальні картографічні знання визначають рівень географічної і картографічної культури сучасної людини.

Зображення України в картографічних творах. Найвідомішим і найдавнішим таким картографічним зображенням є «Межиріч-карта», знайдена під час археологічних розкопок у Канівському районі Черкаської області. Це малюнок невеликої місцевості з елементом річки, рослинності (кущі, ліс), житла, що зображений на уламку бивня мамонта. Його вік становить 15-17 тисяч років (мал. 3).

Історія географії

Одним з давніх зображень території сучасної України є копія римської дорожньої карти Марка Агріппа IV ст., на яку нанесено територію від Британії до Індії. На ній зображено Чорне море, гирло Дніпра, Карпати, а також транспортні шляхи і назви племен, які проживали на цих територіях.

В античний період і період раннього Середньовіччя територію України зображували у простих картографічних творах, які переважно виконували як малюнки. Значною подією в розвитку картографування українських земель було створення в XVII ст. карт, виконаних на основі інструментальних зйомок і топографічних вимірювань. Прикладом цього є видання 1648 р. в Данцигу Генеральної карти України масштабом 1:1 800 000, яку створив Боплан. На ній було зображено 993 населені пункти, 153 назви річок, острови, моря та інші географічні об’єкти.

З кінця ХІХ ст. розвивається тематичне картографування. Цьому сприяв розвиток природничих, економічних і соціальних наук. Створюються геологічні, кліматичні, демографічні, етнографічні карти, а також карти промисловості, сільського господарства, транспортних шляхів.

У другій половині XX ст. виходить з друку ряд тематичних атласів. Створюються багато шкільних краєзнавчих атласів окремих областей. Видаються загальні політико-адміністративні й загальногеографічні карти і карти окремих областей.

У роки незалежності в Україні продовжується розвиток картографічної справи, проводяться сучасні знімальні роботи щодо оновлення загальногеографічних і тематичних карт і створення нових їхніх типів.

Мал. 3. Межиріч-карта

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За картою «Україна на політичній карті Європи» (географічний атлас) назвіть і запишіть п’ять географічних фактів про нашу державу.

Елементи географічної карти. На уроках географії ви вже користувалися різними географічними картами. Проте незважаючи на велику кількість і різноманітність цих карт, усі вони побудовані за певними чіткими правилами: під час їхнього створення використовують систему умовних знаків і застосовують картографічну генералізацію.

Усі географічні карти мають однакові складові частини, або елементи карти. До них належать картографічне зображення, легенда і додаткові зображення. Картографічне зображення є головним елементом карти і відображає її зміст: інформацію про об’єкти та явища, їхнє поширення, властивості, взаємозв’язки. Наприклад, на загальногеографічних картах це може бути рельєф, гідрографічна сітка, населені пункти тощо.

Важливим елементом географічної карти є легенда - система умовних позначень і текстового супроводу до них. Вона дає нам змогу легко читати й розуміти карту. Додатковими зображеннями на карті можуть бути різноманітні графіки, карти-вставки, фотографії, діаграми, текстова та цифрова інформація.

На картах неможливо зобразити земну поверхню повністю, враховуючи всі об’єкти на ній. Тому вчені-картографи застосовують особливий прийом - картографічну генералізацію. Він передбачає відбір та узагальнення об’єктів, що відображаються на карті, зважаючи на призначення і тип карти.

Масштаб. Усі географічні карти побудовані за певними математичними законами. Так, математичною основою створення карт є масштаб і картографічні проекції.

Ви вже вивчали раніше, що кожна карта створена у певному масштабі. Він визначає ступінь зменшення розмірів об’єктів навколишнього світу на картографічних творах. Застосування масштабу пов’язане з бажанням передати на невеликому за площею аркуші паперу просторове розміщення об’єктів на значно більшій за розмірами території. Тому ступінь зменшення розмірів зображуваної території буде тим більшим, чим більшою є вона сама. Застосовують різні форми позначення масштабу на карті. Числовий масштаб подається у вигляді дробу з одиницею в чисельнику та числом, яке відповідає ступеню зменшення об’єкта картографування, - у знаменнику, наприклад 1:5000 або 1:200 000, що означає зменшення об’єкта у 5000 та 200 000 разів. Іменований масштаб указує довжину лінії на місцевості, яка відповідає одиниці довжини на карті, наприклад, «в 1 см 50 м» або «1 см - 2000 м». Лінійний масштаб є графічною побудовою, яка спрощує визначення відстаней між певними об’єктами або їхніх розмірів.

Карти за масштабом поділяють на великомасштабні, середньомасштабні та дрібномасштабні, враховуючи ступінь зменшення.

Відмінні за масштабом карти мають різні точність і детальність зображення, ступінь генералізації і різне призначення.

ГОЛОВНЕ

Найвідомішим і найдавнішим картографічним зображенням території сучасної України є «Межиріч-карта» віком 15-17 тис. років.

Перший варіант Генеральної карти України створив французький інженер і військовий картограф Гійом де Боплан 1648 року.

Основними елементами карти є власне картографічне зображення, легенда і додаткові зображення.

Картографічна генералізація - відбір і узагальнення об’єктів, що відображаються на карті, залежно від призначення і типу карти.

За масштабом карти поділяють на: великомасштабні, середньомасштабні та дрібномасштабні.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Яку роль відіграють географічні карти в житті людини?

2. Наведіть приклади картографічних зображень території сучасної України в найдавніші часи та епоху Середньовіччя.

3. Укажіть особливості створення географічних карт України у ХХ ст.

4. Назвіть основні елементи географічної карти.

5. Що таке масштаб? Які є форми позначення масштабу на карті?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити