Підручник Географія 8 клас - В.Ю. Пестушко - Генеза 2016

Розділ 3 Природні умови і ресурси України

Тема 8. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

· дізнатися про складові природно-ресурсного потенціалу та природно-заповідного фонду України;

· виявити основні види забруднень навколишнього середовища;

· уміти характеризувати екологічну ситуацію в Україні;

· навчитися аналізувати карти геоекологічної ситуації в країні та здійснювати моніторинг за станом довкілля у своїй місцевості;

· оцінювати наслідки використання природних ресурсів та охорони природи в Україні, вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення.

§ 45. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

* Що таке природні умови і природні ресурси?

* Які природні ресурси є у вашій місцевості? Як їх використовують?

Що таке природно-ресурсний потенціал. У перекладі з латинської мови потенціал означає «сила», «можливості». Отже, природно-ресурсний потенціал - це сукупність усіх видів природних ресурсів і природних умов на певній території, які використовуються або можуть бути використані у господарській діяльності людини. Крім того, під природно-ресурсним потенціалом розуміють сукупність природних ресурсів і природних умов, які знаходяться у певних географічних межах і задовольняють економічні, екологічні, соціальні, культурні, оздоровчі й естетичні потреби людини і суспільства.

У свою чергу, природні ресурси - це речовини і властивості компонентів природи, які мають сприятливі якісні й кількісні параметри і слугують або можуть слугувати розвитку різних видів господарської діяльності. Природні умови - це тіла і властивості природи, які мають істотне значення для життєдіяльності людини, проте не беруть безпосередньої участі у виробничій і невиробничій діяльності людей. Такий поділ є умовним, адже окремі природні компоненти можуть бути як ресурсами, так і умовами. Наприклад, такі умови, як кількість сонячних днів, впливають на характер використання ресурсів опосередковано, створюючи загальне тло, на якому розгортається певний вид діяльності.

Природно-ресурсний потенціал мінливий і залежить від особливостей конкретної території, ступеня її освоєння і наявних на ній видів господарської діяльності. Щоб визначити ступінь залучення природно-ресурсного потенціалу до конкретної діяльності, необхідно його оцінити. Для неосвоєних територій зазвичай оцінюються її фізико-географічні особливості і можливості природно-ресурсного потенціалу для ведення певних видів діяльності. Для вже освоєних територій варто оцінювати не тільки окремі фізичні параметри природно-ресурсного потенціалу, а й порівнювати його з фактичною ресурсною базою, що на цей момент використовується.

Природно-ресурсний потенціал України. Природно-ресурсний потенціал України - багатокомпонентний. Виділяють такі його складові: мінеральні, земельні, водні, лісові, рекреаційні, фауністичні, кліматичні ресурси. Ці назви свідчать про те, що склад природно-ресурсного потенціалу віддзеркалює походження ресурсів і їхню приналежність до певних сфер Землі.

Природно-ресурсний потенціал представлений в Україні нерівномірно. Найбільш забезпечена наша країна (близько 45 %) земельними ресурсами, які розміщені по території відносно рівномірно. Проте в окремих областях частка цих ресурсів дуже висока (понад 70 %). До таких належать області Південного регіону - Одеська, Миколаївська, Херсонська, а також Поділля - Вінницька, Хмельницька та Тернопільська.

Національне надбання

Українські земельні ресурси унікальні завдяки чорноземам. На нашій території зосереджено чверть світових запасів цих ґрунтів. За якісним складом ґрунтів та їхньою продуктивністю Україна є однією з найбагатших держав світу. Як відомо, до найважливіших критеріїв оцінки якості ґрунту належить уміст гумусу. Дослідженнями встановлено, що середній уміст гумусу в ріллі становить 3,2 %, що є одним з найвищих показників у світі. Ґрунти з найбільшим умістом гумусу зосереджені в Харківській - 4,9 %, Кіровоградській і Дніпропетровській областях - по 4,5 %.

Достатньо високий рівень забезпечення мінерально-сировинними ресурсами (близько 30 %). Найбільші їхні обсяги зосереджені на сході України, зокрема в Луганській, Донецькій і Дніпропетровській областях.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись картою Інтернет-ресурсу https://www.google.com.ua/ sеаrсh?q=природні+ресурси+україни+карта&tbm (у режимі доступу), з’ясуйте, які мінерально-сировинні ресурси є в Україні і в яких переважно областях вони зосереджені (див. також Додаток).

Загалом за запасами водних ресурсів Україна посідає одне з останніх місць у Європі. Найбільшими споживачами води є промисловість, сільське і комунальне господарство. А забезпеченість одного жителя країни водою місцевого стоку становить пересічно 1000 м 3. Проте можна говорити про водонадлишкові та вододефіцитні області України. До перших належать Івано-Франківська і Закарпатська області. Дефіцит води відчувають східні області України - Донецька, Дніпропетровська, Луганська.

Недостатньо в Україні й лісових ресурсів. Середня лісистість території становить близько 14 %. Лісонадлишковими районами вважаються Українські Карпати та Полісся.

Рекреаційні ресурси, що використовують для відпочинку, лікування, оздоровлення і туризму, є в усіх областях України. Серед них домінують лікувально-оздоровчі, до яких належать мінеральні води, лікувальні грязі, кліматичні ресурси, моря тощо. Лідером є АР Крим, де зосереджено майже 30 % усіх ресурсів рекреації. Значна їх кількість сконцентрована і в західних областях, зокрема в Закарпатській і Львівській.

Для розвитку господарства країни важливим є сумарний потенціал природних ресурсів за так званими економічними регіонами (див. табл.).

Таблиця

Природно-ресурсний потенціал за регіонами України

Регіони

Сумарний потенціал, % від сумарного в Україні

Потенціал ресурсів, %

мінеральні

водні

земельні

лісові

фауністичні

рекреаційні

Східний

49,4

50,9

8,4

32,7

1,4

0,4

6,2

Західний

35,1

6,6

17,1

55,0

9,3

0,5

5,1

Південний

15,5

5,1

18,7

57,4

1,3

0,6

16,9

У с ь о г о

100

28,3

13,1

44,4

4,2

0,5

9,5

Майже 50 % усіх природних ресурсів сконцентровано в Східному регіоні, 35 % - у Західному, 15,5 % - у Південному регіоні.

За особливостями використання розрізняють природні ресурси багатоцільового й одноцільового призначення. До перших належать, наприклад, кліматичні, водні, земельні, лісові ресурси. Зазвичай ці ресурси є невичерпними (як-от: кліматичні, водні), й вичерпними, але відновлюваними (земельні, лісові). Одноцільові ресурси використовують насамперед для виробництва якогось одного виду продукції. Такими є, зокрема, корисні копалини, мінеральні води, лікувальні грязі, які складають групу вичерпних невідновлювальних ресурсів.

ГОЛОВНЕ

Природно-ресурсний потенціал - це величина, яка характеризує ступінь можливостей використання природних ресурсів і природних умов.

Природно-ресурсний потенціал мінливий і залежить від особливостей конкретної території, ступеня її освоєння і наявних на ній видів господарської діяльності. Природно-ресурсний потенціал України - багатокомпонентний і складається з мінеральних, земельних, водних, лісових, фауністичних і рекреаційних ресурсів. Природні ресурси розміщені по території України нерівномірно. Найбільший природно-ресурсний потенціал зосереджений у Східному регіоні, найменший - у Південному.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які природні ресурси переважають у вашій місцевості?

2. Які види діяльності розвиваються на природних ресурсах вашої місцевості?

3. Чим відрізняються природні ресурси від природних умов?

4. Як можна оцінити природно-ресурсний потенціал?

5. Використавши дані таблиці, позначте на контурній карті області України, які є лідерами за часткою наявних у них природних ресурсів.

6. Складіть перелік тих природних ресурсів і природних умов, які визначають основні види діяльності у вашій місцевості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити