Підручник Географія 8 клас - С. Г. Кобернік - Літера 2016

Розділ ІІІ ПРИРОДНІ УМОВИ І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 7. Ландшафти України

§ 34. Районування природних ландшафтів України

Пригадайте: 1. Що таке географічна оболонка? 2. Що таке природна зона? 3. Які вам відомі природні зони у світі?

• Фізико-географічне районування та його одиниці. Географічна оболонка характеризується багатоманітністю ландшафтів. Виявлення у її межах ландшафтів подібних за складом природних компонентів дає можливість здійснити природне (фізико-географічне) районування території.

Фізико-географічне районування - це виділення і опис різних за охопленням території ландшафтів, для яких характерні спільні риси природи.

При фізико-географічному районуванні виділяють зональні та азональні одиниці районування (мал. 141). До зональних належать ті, що показують поширення ландшафтів смугами від екватора до полюсів. Це природний пояс і природна зона.

Мал. 141. Одиниці фізико-географічного районування

Природний (географічний) пояс - найбільший зональний комплекс географічної оболонки, що виділяється за близьким значенням одержаної сонячної радіації та загальними рисами атмосферної циркуляції. Природні пояси географічно відповідають кліматичним поясам і мають назви, однакові з ними. У межах природних поясів виокремлюють менші зональні комплекси - природні зони.

Природна зона - великий зональний комплекс географічної оболонки, що вирізняється подібністю клімату, режиму водойм, ґрунтово-рослинного покриву, тваринного світу.

Завдання: Пригадайте назви природних зон різних материків. У якому з географічних поясів сформувалося найбільше природних зон?

Уперше на взаємозв’язок компонентів природи звернув увагу німецький учений ХІХ ст. Олександр Гумбольдт, якого за широту наукових поглядів сучасники називали Аристотелем ХІХ ст. Засновником учення про природні зони є Василь Докучаєв. Вивчаючи ґрунти, він помітив взаємозв’язок між водою, землею, повітрям, рослинами і тваринами й сформулював закон широтної зональності. Природна зона відповідає певному типу ландшафту.

Олександр Гумбольдт

У межах деяких природних зон виділяють підзони, які розрізняються за умовами зволоження, а тому й особливостями ґрунтово-рослинного покриву.

Азональні одиниці районування відображають розміщення ландшафтів не залежно від географічної широти, а у зв’язку з тектонічною та геологічною будовою, рельєфом, деякими кліматичними особливостями. Найбільшими азональними ландшафтами є материки й океани. У межах материків виділяють природні країни. В основі їхнього виділення лежать класи ландшафтів: рівнинні та гірські.

Природна країна - великий азональний комплекс географічної оболонки, що вирізняється подібністю тектонічної будови та однорідністю рельєфу.

Меншими азональними комплексами є природні провінції (краї), області, райони, місцевості, урочища. Природні провінції виділяють у межах природних зон у зв’язку з неоднорідністю рельєфу, віддаленістю від Океану, ступенем континентальності клімату. Ще менші азональні одиниці районування показують місцеві особливості ландшафтів.

Фізико-географічне районування має велике наукове та практичне значення. Воно дає змогу здійснити комплексне вивчення й опис природних умов окремих територій з метою планування їхнього господарського освоєння.

• Зональні й азональні ландшафти України. Територія України розташована переважно в помірному природному поясі. Лише для Південного берега Криму характерні риси субтропічного поясу (див. мал. 142).

Україна лежить у межах трьох природних країн. Рівнинна частина - на Східноєвропейській рівнині (її південно-західній частині). Українські Карпати є частиною Альпійсько-Карпатської гірської країни, Кримські гори - Кримсько-Кавказької гірської країни.

У межах Східноєвропейської природної країни за переважаючими типами і підтипами ландшафтів виділяють природні зони: мішаних лісів, широколистих лісів, лісостепову, степову. У степовій зоні виокремлюють три підзони: північно-степову, середньостепову, південностепову.

Завдання: Користуючись картою фізико-географічного районування України, знайдіть межі природних зон і назвіть міста, через які вони проходять.

За особливостями рельєфу і ступенем континентальності клімату природні зони та підзони поділяють на природні провінції (краї). Наприклад, південно- степова підзона має Причорноморську, Причорноморсько-Приазовську, Дунайсько-Дністровську і Кримську провінції.

Завдання: За картою природного районування України назвіть фізико-географічні провінції (краї) в межах лісостепової природної зони, а також середньостепової та південностепової підзон степової зони.

Мал. 142. Фізико-географічне районування України

Виявлення меж природних комплексів і вивчення зв’язків між їхніми компонентами дають змогу обґрунтувати заходи з раціонального використання природних ресурсів і визначити заходи з охорони природи.

Перевір себе

1. Що таке фізико-географічне районування і для чого його здійснюють?

2. Назвіть основні зональні та азональні одиниці фізико-географічного районування.

✓3. З’ясуйте, який взаємозв’язок існує між класифікацією ландшафтів і природним районуванням території України.

Проект для краєзнавця

Визначте, які комплекси - природні чи культурні - переважають у вашому краї. Складіть класифікаційну схему ландшафтів вашої місцевості за зразком: клас - тип - вид.

Пригадайте: У якому порядку ви характеризували природні зони материків?

Ви вже знаєте, що природні зони та природні країни - це великі частини географічної оболонки. Це ландшафти, в межах яких взаємодіють усі природні компоненти. Для кращого усвідомлення внутрішніх зв’язків у межах будь-якої природної системи її характеризують у певній послідовності. Запам’ятайте цей план.

План характеристики ландшафту суходолу

1. Фізико-географічне положення (розташування відповідно до ліній градусної сітки, інших природних комплексів, межі).

2. Тектонічні структури, форми рельєфу та корисні копалини.

3. Кліматичні умови.

4. Води суходолу.

5. Ґрунти.

6. Рослинний покрив.

7. Тваринний світ.

8. Природне районування.

9. Охорона ландшафтів.

За таким планом ви ознайомитеся з усіма ландшафтами суходолу України. Почнемо із зон мішаних і широколистих лісів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити