Підручник Географія 8 клас - С. Г. Кобернік - Літера 2016

Розділ IV НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ І СВІТУ

Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні

§ 57. Трудові ресурси й економічно активне населення

Пригадайте: 1. З якого віку в Україні можна працювати повний робочий день? 2. У якому віці в Україні жінки та чоловіки виходять на пенсію? 3. Що таке демографічна політика і які її цілі в Україні?

• Кого відносять до трудових ресурсів. Усіх працездатних людей, які справді задіяні або можуть бути задіяними у виробництві, вважають трудовими ресурсами. Залежно від нормативних документів різних країн працездатний вік людей визначають по-різному.

Трудові ресурси - це все населення працездатного віку, яке за своїм станом здоров’я та рівнем кваліфікації може працювати, а також підлітки і пенсіонери, які працюють (мал. 246). Цих людей ще називають «працездатне населення», іноді «людські ресурси» та «робоча сила». Останніми десятиліттями розвинені країни Європи, США та Японія дотримуються нового погляду на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки.

До трудових ресурсів відносять три категорії осіб. Основна категорія - це населення працездатного віку, крім інвалідів І і ІІ груп, котрі не працюють. Друга категорія - задіяне у господарстві населення, молодше працездатного віку.

Мал. 246. Трудові ресурси й економічно активне населення

За українським законодавством повний робочий день можуть працювати особи, які досягли 16-річного віку, виконувати певні види робіт упродовж неповного робочого дня дозволено з 14-ти років. Третя категорія - задіяне у господарстві населення, старше працездатного (пенсійного) віку.

Пенсійний вік - установлений законодавством вік, після настання якого людина може претендувати на пенсію за віком.

У країнах Європи наприкінці ХІХ ст. пенсійний вік становив 70 років. Це давало можливість отримувати пенсію лише особам, які майже повністю вичерпали ресурс своєї працездатності. До пенсійного віку в той час доживали небагато людей, тому на вимогу профспілок його було знижено до 65 років. У Китаї та деяких інших країнах узагалі немає пенсійного забезпечення за віком.

За українським законодавством пенсійний вік для чоловіків і жінок настає у 60 років. Деякі категорії людей мають право на пільгові пенсії.

• Кількість і якість трудових ресурсів. 61 % сучасного населення світу, тобто близько 4,4 млрд осіб, складають світові трудові ресурси. В Україні загальна кількість трудових ресурсів становить близько 25 млн осіб, або 55 % населення країни. Цієї кількості цілком достатньо для функціонування господарства. Але різні частини України неоднаково забезпечені трудовими ресурсами.

Значна частка працездатного населення, але дуже низькі показники природного приросту й істотний відтік населення спостерігаються у промислових областях на сході і в центрі держави: Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській. Такі самі ознаки притаманні й Київській області. Чимала кількість працездатного населення, високі показники «старіння», від’ємні або низькі показники природного приросту і значний відтік населення характерні для південних (Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької) та західних (Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Закарпатської, Рівненської, Волинської) областей України.

Найгірша ситуація із забезпеченням трудовими ресурсами на територіях, де невелика частка працездатного населення, від’ємні або дуже низькі показники природного приросту, швидкі темпи «старіння» населення та значний відтік людей. Ідеться про сім областей України: Хмельницьку, Житомирську, Вінницьку, Кіровоградську, Черкаську, Полтавську, Сумську.

Завдання: 1. Поясніть причини неоднакового рівня забезпеченості трудовими ресурсами різних регіонів та областей України. 2. Запропонуйте варіанти «прилаштування» господарської діяльності людини під різну кількість трудових ресурсів.

Чисельність трудових ресурсів постійно змінюється під впливом природного руху населення та міграцій. Основне джерело поповнення трудових ресурсів - молодь, яка вступає у працездатний вік, і переселенці з інших територій.

Якість трудових ресурсів забезпечується їхнім віком, станом психофізіологічного здоров’я, якістю харчування, рівнем освіти та досвідом роботи. Тому розрізняють два типи працездатності. Загальна працездатність припускає наявність у людини фізичних, психічних, вікових даних, що дають змогу виконувати роботу, яка не потребує спеціальної підготовки. Людей на таких видах роботи називають «декваліфікована робоча сила». Професійна працездатність передбачає можливість до конкретної праці, що здобувається у процесі спеціального навчання.

Завдання: Наведіть приклади робіт, які потребують загальної та професійної працездатності. Поміркуйте, яка працездатність більше цінується в наш час і чому.

У зростанні освітнього рівня та професійної майстерності трудових ресурсів істотну роль відіграє система підготовки кваліфікованих кадрів для всіх видів господарської діяльності. Це забезпечують заклади вищої освіти різних рівнів. У час бурхливого розвитку техніки і технологій освіта повинна випереджати наявний рівень виробництва.

Залежно від віку люди мають різний стан фізичного здоров’я, рівень освіти, досвід роботи. Людям старшого віку необхідна перекваліфікація у зв’язку зі стрімкими змінами науки і техніки. Люди молодого віку висувають багато вимог до умов роботи, часто змінюють робочі місця, шукають кращу роботу, тому спостерігається висока плинність. Люди літнього віку, навпаки, тримаються свого робочого місця. Жінки в молодому віці народжують дітей, тому потребують оплачуваної відпустки для догляду за дитиною. Враховуючи всі зазначені особливості, фахівці послідовно виокремлюють 5 вікових груп трудових ресурсів, починаючи з такої, що має найбільше переваг: перша - 30-39 років, друга - 20-29 років, третя - 40-49 років, четверта - 50-59 років, п’ята - 16-19 років.

Завдання: 1. Визначте переваги й недоліки кожної вікової групи трудових ресурсів. При цьому враховуйте такі характеристики: рівень освіти, досвід роботи, потреба у підвищенні кваліфікації, стан фізичного здоров’я, декретні відпустки для догляду за дитиною, пошук нової роботи. 2. Поміркуйте, людині якого віку і якої статі ви надали б перевагу, приймаючи її на роботу: а) учителем у школу; б) банківським працівником; в) охоронцем у супермаркет; г) офіс-менеджером на фірму; д) робітником на швейну фабрику; є) шеф-кухарем у ресторан або їдальню.

Існують два типи відтворення трудових ресурсів: екстенсивне - означає збільшення чисельності працівників в окремих регіонах або країнах; інтенсивне - пов’язане з підвищенням кваліфікації робітників, їхніх фізичних та розумових здібностей. Великої шкоди інтенсивному відтворенню трудових ресурсів завдає інтелектуальна еміграція з країни.

• Економічно активне населення. Про ступінь залучення трудових ресурсів у виробництво свідчить показник економічно активного населення. Частку економічно активного населення визначають у відсотках від загальної кількості мешканців країни. За класифікацією Міжнародної організації праці (МОП) населення, старше визначеного мінімального віку, поділяють на три категорії: зайняті у виробництві, безробітні та особи поза робочою силою. Перші дві категорії відносять до економічно активного населення (див. мал. 246).

Економічно активне населення (ЕАН) - це частина трудових ресурсів, що забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і надання послуг.

Отже, до складу економічно активного населення входять тільки ті особи, які займаються економічною діяльністю, тобто зайняті, або шукають роботу й готові приступити до неї - безробітні. Близько 50 % населення світу належать до економічно активного населення. У більшості розвинутих країн його частка коливається в межах 50-55 %. Враховуючи те, що люди пенсійного віку продовжують працювати, а деякі підлітки також задіяні у виробництві, та з урахуванням рекомендацій МОП економічну активність населення в Україні визначають щодо осіб обох статей віком від 15 до 70 років включно.

Особи поза робочою силою - це люди, які не мають роботи і не шукають її, в тому числі люди, молодші працездатного віку. Цю групу вважають економічно неактивним населенням у конкретний період. В Україні економічно неактивним є більше ніж третина працездатного населення.

Перевір себе

1. Що означає поняття «трудові ресурси»? З яких категорій людей вони складаються?

2. Що передбачає якість трудових ресурсів? Від чого вона залежить?

3. Назвіть області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю трудових ресурсів. Поясніть причини нерівномірного розподілу трудових ресурсів між областями.

4. У чому відмінність понять «економічно активне населення» і «трудові ресурси»?

✓5. З’ясуйте, до яких категорій населення щодо працездатності належать такі люди:

• Тамарі Леонідівні 64 роки. Вона працює директором однієї зі столичних шкіл;

• Олені Вікторівні 35 років. Вона - домогосподарка, доглядає за двома дітьми;

• Галина Йосипівна, вийшовши на пенсію за віком, вирішила навчати онука англійської мови;

• Дмитрові 23 роки. Він - студент денної форми навчання одного зі столичних університетів;

• Дмитру Федоровичу 45 років. Він живе у селі й працює на присадибній ділянці, забезпечуючи себе продуктами харчування;

• Марині Іванівні 42 роки. Вона - інвалід І групи;

• Микола закінчив інститут і шукає роботу за фахом;

• Світланці 17 років. Вона закінчує середню школу;

• Катрусиній мамі 48 років. Вона 20 років працювала на шкідливому виробництві й вийшла на пільгову пенсію;

• Христині 28 років. її скоротили на роботі, але вона не зареєстрована на біржі праці;

• Петрові 14 років. Він навчається у вечірній школі і працює кур’єром у видавництві;

• Таїсія Антонівна, вийшовши на пенсію за віком, займається волонтерською діяльністю.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити